Strona Główna » Serwis podatkowy » Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku 2022

Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku 2022

Autor: Mateusz Musiał - Data publikacji: 2022-08-04 12:44:13

W związku z dużą ilością znaczących zmian w rozliczeniach PIT, część przedsiębiorców otrzymała dodatkową możliwość zmiany formy opodatkowania w trakcie roku. Niestety termin na zmianę sposobu rozliczeń z urzędem skarbowym za II półrocze upływa już 22 sierpnia 2022 roku i dotyczy wyłącznie ryczałtowców.

Wybór formy opodatkowania 2022

Od połowy lipca 2022 roku podatnicy doznali kolejnej rewolucji w ich rozliczeniach rachunkowych. Na wchodzących w życie przepisach Polskiego Ładu 2.0 skorzystają w szczególności osoby rozliczające się na skali podatkowej. Dotyczy to głównie tej części podatników, których roczne dochody nie przekraczają 120 000 zł. Grupa podatników podlegających I progowi podatkowemu rozliczy się wedle niższej 12% stawki PIT-36PIT-37. Wskazania przy tym wymaga, iż pomimo obowiązywania przepisów dopiero od 1 lipca 2022 r., ich moc rozciąga się na rozliczenia za cały rok podatkowy - począwszy od stycznia aż do grudnia 2022 roku.

W obliczu wyżej wskazanych zmian - skierowanych w głównej mierze wobec podatników na skali podatkowej - wielu ryczałtowców, którzy wybrali tę formę opodatkowania (głównie z uwagi na niekorzystny rachunek podatkowy na zasadach ogólnych) domagało się od ustawodawcy dodatkowego terminu na zmianę pierwotnego sposobu rozliczeń z fiskusem.

Należy zaznaczyć, że modyfikowanie prawa podatkowego w ciągu roku zostało uznane przez Trybunał Konstytucyjny jako sprzeczne z ustawą zasadniczą w sytuacji, gdy obowiązujące zmiany niekorzystnie wpływają na rozliczenia choćby najmniejszej grupy podatników.

Obawy natury konstytucyjnej sprawiły, że Rada Ministrów postanowiła zagwarantować części podatników dodatkowy termin na zmianę formy opodatkowania na zasady ogólne.

Ogólny sposób zmiany formy opodatkowania

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT, podatnik ma możliwość zmiany formy opodatkowania raz do roku. Osoba chcąca dokonać zmiany sposobu rozliczenia z fiskusem powinna tego dokonać w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnęła swój pierwszy przychód w danym roku. Wyjątkiem jest wyłącznie sytuacja, w której pierwszy taki przychód wystąpił w grudniu – wtedy przedsiębiorca może przejść na inną formę opodatkowania w terminie do końca roku.

Do kiedy zmiana formy opodatkowania 2022?

2022 rok jest specyficznym okresem rozliczeniowym dla osób na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Wraz z początkiem lipca – poza opisaną ogólną metodą zmiany formy opodatkowania – ryczałtowcy zyskali dodatkową możliwość przejścia na zasady ogólne. Sposób modyfikacji ich rozliczeń uzależniony jest od terminu w jakim postanowią przejść na skalę podatkową:

  • do 2 maja 2023 roku – pierwszy wariant jest przeznaczony zarówno dla dwóch grup podatników osób rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jak również podatników podatku liniowego. Zmiana formy rozliczeń następuje ex post na etapie wypełniania właściwej dla podatnika deklaracji rocznej czyli: PIT-28 (PIT-28S) lub PIT-36L (PIT-36LS). Co szczególnie istotne, dokonanie następczej modyfikacji formy opodatkowania (po zakończeniu roku podatkowego) obejmuje cały 2022 rok;
  • do 22 sierpnia 2022 roku – drugi wariant stanowiący główny przedmiot artykułu jest rozwiązaniem przeznaczonym wyłącznie dla ryczałtowców (PIT-28). Wybranie tego rozwiązania wiąże się ze zmianą formy opodatkowania wyłącznie do drugiego półrocza (od lipca do grudnia) 2022 roku.
Uwaga! Przejście na skalę podatkową w terminie do 22 sierpnia jest równoznaczne z rezygnacją zmiany formy opodatkowania ex post – w deklaracjach podatkowych do 2 maja 2023 r. za cały 2022 r.

Zmiana formy opodatkowania od lipca 2022 roku

Jak zostało wskazane powyżej, osoby rozliczające się w pierwszym półroczu 2022 r. w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą dokonać zmiany metody rozliczeń z fiskusem już w 2022 r., ale jedynie za drugie półrocze. Mimo uprzywilejowania tej grupy podatników dodatkową możliwością zrezygnowania z dotychczasowego sposobu opodatkowania, wybór ten został ograniczony wyłącznie do możliwości przejścia na skalę podatkową.

W celu przejścia na zasady ogólne ryczałtowiec powinien zawiadomić o tym wyborze właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 22 sierpnia 2022 roku. Zawiadomienie to przybiera formę pisemnego oświadczenia o rezygnacji z opodatkowania przychodów osiągniętych w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Skutkiem takiego pisma adresowanego do organu podatkowego jest opłacanie przez tę osobę PIT od dochodów osiągniętych od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na zasadach ogólnych.

Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania 2022

Przepisy nowelizujące ustawę o PIT nie precyzują dokładnej treści pisma adresowanego do naczelnika urzędu skarbowego. Istotne jednak jest, aby takowe oświadczenie spełniało następujące warunki:

  1. Powinno być wyrażone w formie pisemnej – pisemny charakter oświadczenia występuje również w przypadku oświadczeń złożonych droga elektroniczną o ile towarzyszy temu kwalifikowany podpis elektroniczny.
  2. Powinno przejawiać wolę rezygnacji z opodatkowania przychodów osiągniętych w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – w takiej sytuacji oświadczenie odczytywane jest jako chęć zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne.
  3. Powinno zawierać wszelkie dane identyfikacyjne podatnika – są to informacje tj. NIP, adres siedziby/zamieszkania, imię i nazwisko (firma) itp.

Skutki dodatkowej zmiany formy opodatkowania do 22 sierpnia 2022

Przechodząc na skalę podatkową w trakcie roku, nie zaś ex post wiąże się z szeregiem komplikacji rachunkowo-organizacyjnych po stronie podatnika. W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż podatnik w PIT 2023 za 2022 rok będzie zobowiązany do złożenia dwóch deklaracji podatkowych: PIT-28 (PIT-28S) za okres od stycznia do czerwca oraz PIT-36L (PIT-36S) za poszczególne miesiące od lipca do grudnia 2022 roku. To z kolei prowadzi do wniosku, że podatnik będzie musiał uwzględnić w swoim rozliczeniu zmianę zasad rozliczania składek zdrowotnych. W efekcie w przypadku skorzystania z tej możliwości za pierwsze pół roku składki nalicza się na zasadach właściwych dla ryczałtu, a za drugie pół roku składki będą naliczane na zasadach właściwych dla zasad ogólnych.