Strona Główna » Serwis podatkowy » Ulga dla klasy średniej w PIT 2023 - wyższy zwrot podatku za 2022 r.

Ulga dla klasy średniej w PIT 2023 - wyższy zwrot podatku za 2022 r.

Autor: Mateusz Musiał - Data publikacji: 2023-02-01 16:04:52

Zgodnie z konstytucyjną normą, zmiany dokonywane w trakcie roku, o ile dotyczą prawa podatkowego, nie mogą być realizowane ze szkodą dla podatnika. Ustawodawca chcąc zadość uczynić wymogom legislacyjnym przyjął, że w razie gdyby regulacje Polskiego Ładu 2.0 były niekorzystne dla rozliczającego, to Urząd Skarbowy dokona zwrotu PIT wedle bardziej przychylnego podatnikowi systemu.

Spis Treści:

 1. Hipotetyczny podatek należny za 2022 rok – podstawy wprowadzenia dodatkowych zasad zwrotu
 2. Adresaci ulgi dla klasy średniej otrzymają większy zwrot PIT
 3. Kiedy zwrot podatku za 2022 r.?

Hipotetyczny podatek należny za 2022 rok – podstawy wprowadzenia dodatkowych zasad zwrotu

Dokonywanie zmian podatkowych w okresie, którego dotyczą przepisy nowelizujące nie może wywrzeć negatywnego wpływu na rozliczenie podatnika. Miniony 2022 rok był wyjątkowo burzliwy pod względem dynamiki modyfikacji systemu podatkowego. W drugim półroczu zostało wprowadzone wiele istotnych zmian w zakresie rozliczeń osób  pozostających na skali podatkowej. Wśród najistotniejszych modyfikacji należy wymienić:

 • Podwyższenie I progu podatkowego z kwoty 85 528 zł do 120 000 zł,
 • Obniżka podstawowej stawki PIT z 17 do 12 proc.

Oczywiście nie tylko osoby rozliczające się wedle zasad ogólnych były adresatem Polskiego Ładu 2.0, bowiem nie należy zapominać również o możliwości odliczenia składek zdrowotnych dla 3-ech grup przedsiębiorców, którzy rozliczają się na formularzach:

 • PIT-16A – zeznanie roczne przeznaczone dla podatników rozliczających się na karcie podatkowej,
 • PIT-28 – deklaracja obowiązująca ryczałtowców od przychodów ewidencjonowanych,
 • PIT-36L – druk PIT do wypełnienia przez podatników podatku liniowego (opodatkowanie dochodów jednolitą stawką 19% niezależnie od ich wysokości).

Poza korzystnymi zmianami dla wielu podatników, Polski Ład 2.0 dokonał również wyeliminowania tzw. Ulgi dla klasy średniej. Podstawowym założeniem wskazanego odliczenia było skompensowanie dolegliwych zmian w zakresie modyfikacji sposobu naliczania składki zdrowotnej. W odniesieniu do największego grona podatników (rozliczających się na PIT-37 w oparciu o zasady ogólne) danina ubezpieczeniowa jest naliczana względem osiągniętego przez nich dochodu.

Mając na uwadze poszanowanie dla konstytucyjnej zasady niewprowadzania zmian podatkowych na niekorzyść podatnika w trakcie roku – ustawodawca przewidział nową instytucję prawa podatkowego tzw. hipotetyczny podatek należny.

Adresaci ulgi dla klasy średniej otrzymają większy zwrot PIT

Mechanizm stosowania hipotetycznego podatku należnego jest następujący i polega na porównaniu dwóch systemów podatkowych, które obowiązują w 2022 r.:

 • W pierwszej kolejności Urząd Skarbowy właściwy dla podatnika będzie dokonywał ustalenia wartości należności PIT przy przyjęciu fikcji prawnej. Będzie to polegało na wyliczeniu zobowiązania/zwrotu zakładając, iż w dalszym ciągu obowiązuje ulga dla klasy średniej oraz dawna stawka dla I progu podatkowego – 17%;
 • Następnie Urząd Skarbowy dokona porównania wyżej przyjętych rachunków z wyliczeniami figurującymi na deklaracji podatnika – innymi słowy porówna wyliczenia ze stanu prawnego z I połowy 2023 i zestawi z aktualnie obowiązującymi regulacjami.
  Końcowo Urząd Skarbowy rozliczy podatnika wedle korzystniejszego spośród wyżej wymienionych systemów. niego wypłaci różnicę w ewentualnym zwrocie nadpłaty podatku bądź pomniejszy zobowiązanie w PIT danego podatnika.

Kiedy zwrot podatku za 2022 r.?

Ustawodawca nie przewidział dłuższego terminu na rozliczenie podatnika PIT za 2022 r. W związku z powyższym w zależności od wybranej przez nas formy rozliczenia, zwrotu nadpłaty podatku możemy spodziewać się w terminie:

 • 45 dni – w przypadku rozliczenia się drogą elektroniczną. Termin ten dotyczy składania PIT za pośrednictwem rządowej platformy oraz z wykorzystaniem komercyjnych programów PIT;
 • 90 dni – będziemy znacznie dłużej czekać na zwrot należnych nam środków, w razie wybrania tradycyjnej (papierowej) formy rozliczeń