e-Urząd Skarbowy

Postępująca cyfryzacja rozliczeń podatkowych oraz działań administracji fiskalnej wymusza na podatnikach coraz większą potrzebę skorzystania z programu do rozliczeń PIT. Poniżej przedstawiamy wady i zalety skorzystania z tej metody, jaką przewiduje rozliczenie PIT 2024.

Termin zwrotu podatku przez Urząd Skarbowy

Szybkość zwrotu z rozliczenia PIT 2023 zależy od kilku czynników. Kluczowe znaczenie dla prędkości transferu środków z urzędu skarbowego (e-urzędu skarbowego) ma w szczególności forma rozliczenia PIT 2024. Od podatnika zależy, którą spośród dwóch możliwych metod rozliczenia wybierze przy wykazywaniu osiągniętych przychodów, może to zrobić:

 1. Tradycyjnie – mimo, że coraz więcej osób decyduje się na rozliczenie PIT online to zwolenników papierowej formy składania zeznań rocznych nie brakuje. W formie tradycyjnej podatnik może swoją deklarację podatkową doręczyć za pośrednictwem operatora pocztowego bądź poprzez osobiste przekazanie PIT do biura podawczego właściwego mu urzędu skarbowego;
 2. Elektronicznie – rząd udostępnia narzędzia niezbędne do rozliczenia zeznań rocznych PIT (Twój e-PIT 2024, e-deklaracje 2024). Rekomendowane jest jednak skorzystanie z prywatnych aplikacji umożliwiających sporządzenie deklaracji podatkowej i wyekspediowanie jej do weryfikacji przez organ podatkowy.
Uwaga! Podkreślić należy, że wyżej wyszczególnione metody rozliczenia PIT 2024 są jedynymi dopuszczalnymi dla skutecznego dopełnienia swojego obowiązku w zakresie złożenia właściwych PIT. Praktyki polegające np. na przesłaniu skanu deklaracji (PIT online 2024) na adres skrzynki e-mail właściwego urzędu skarbowego nie są honorowane, a co za tym idzie – nie są uznawane za dotrzymanie terminu.

Termin zwrotu nadpłaty podatku PIT 2024 wynosi:

3 miesiące – dotyczy nadpłat podatku wynikających z zeznań rocznych PIT złożonych w wersji papierowej. Wskazany trzymiesięczny termin na dokonanie zwrotu PIT zaczyna swój bieg z dniem następującym po dniu doręczenia deklaracji do właściwego urzędu skarbowego.

45 dni – dotyczy nadpłat podatku wynikających z zeznań rocznych PIT złożonych w wersji elektronicznej. O połowę krótszy termin aniżeli w przypadku papierowych deklaracji nie stanowi przywileju dla PIT składanych za pośrednictwem rządowej platformy do rozliczeń podatkowych. Ustawodawca w tym względzie wynagradza za równo podatników składających deklaracje podatkowe w systemie Twój e-PIT jak i za pośrednictwem konkurencyjnych, prywatnych programów do rozliczeń PIT np. PITax.pl Łatwe podatki

Więcej na temat okoliczności zwrotu podatku PIT przeczytasz w artykule: Jak i kiedy otrzymam zwrot podatku?

Zmiana zasad zwrotu podatku dla cudzoziemców 2024

Wraz z początkiem maja 2022 roku doszło do znaczącej modyfikacji sposobu zwrotu podatku dla cudzoziemców – osób niemających miejsca zamieszkania na terytorium Polski. Wskazanej grupie podatników została ograniczona możliwość wyboru korespondencji zwrotu ich nadpłaty. Dotychczas na równi z pozostałymi podmiotami rozliczającymi się z polskim urzędem skarbowym, cudzoziemcy mogli dokonać wyboru czy chcą otrzymać środki od fiskusa w formie:

 • przekazu pocztowego,
 • za pośrednictwem rachunku bankowego.

W rozliczeniu PIT 2023/2024 podatnik niemający zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany będzie do wskazania nr rachunku bankowego, właściwego do przekazania nadpłaty podatku. Brak podania takowej informacji może wiązać się z nieotrzymaniem zależnego zwrotu podatku.

Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu: Nowe zasady zwrotu nadpłaty podatku dla cudzoziemców

Termin zwrotu podatku – deklaracja w formie elektronicznej

Możliwość składania deklaracji w wersji papierowej (np. PIT-37 2024) wciąż pozostanie jedną z alternatyw rozliczenia się z urzędem skarbowym, choć Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała gratyfikacje dla osób, które skorzystają z PIT online 2024. Największą z nich jest wprowadzenie funkcjonalności pod postacią tzw. AUTO ZWROT 2024. Krajowa Administracja Skarbowa dokona niemalże niezwłocznego rozliczenia naszych deklaracji (nie tylko PIT-37 2023), o ile wynikająca z zeznania rocznego nadpłata nie przekroczy kwoty 5 000 zł. W minionym sezonie rozliczeniowym PIT online 2023 średni czas oczekiwania na zwrot podatku PIT wynosił nie dłużej aniżeli 11 dni.

W sytuacji, gdy kryteria zwrotu naszego podatku wykraczają poza kwotę 5 000 zł, e-urząd skarbowy przekaże naszą nadpłatę w ustawowym terminie 45 dni. Przekroczenie tego terminu przez fiskusa będzie wiązać się z zakwalifikowaniem nadpłaty jako zaległość podatkową, co będzie wiązało się z przyznaniem dodatkowych odsetek podatnikowi.

Więcej na temat instytucji AUTO-ZWROT dowiesz się z artykułu: Termin zwrotu nadpłaty podatku w wyniku złożonej deklaracji

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak wyliczyć odsetki podatkowe od nadpłaty podatku sprawdź artykuł pod adresem: Wartość odsetek od spóźnionej nadpłaty podatku

Automatyczna akceptacja zeznania przez Urząd Skarbowy

Obowiązek składania deklaracji nie dotyczy wszystkich podatników. Nie dość, że osoby, które nie osiągnęły jakichkolwiek dochodów w roku podatkowym nie mają konieczności składania zeznania rocznego, to z dopełnienia tego obowiązku mogą zrezygnować również osoby rozliczające się wyłącznie za pośrednictwem podatnika. W szczególności dotyczy to tej grupy podmiotów, które zobowiązane są do złożenia PIT-37, zaś całość swoich przychodów/dochodów wykazują na podstawie informacji otrzymanych od płatnika (np. PIT-11, PIT-11A, PIT-40, PIT-40A, PIT-8C). Jeśli podatnik zaniecha złożeniu deklaracji w ustawowym terminie do 2 maja 2024, e-Urząd Skarbowy dokona rozliczenia dochodów tej osoby na podstawie informacji przekazanych od płatnika.

Termin zwrotu podatku – deklaracja w formie papierowej

Aktualna organizacja pracy Krajowej Administracji Skarbowej oraz konsekwentna polityka Ministerstwa Finansów wskazują, iż działania rządzących będą zmierzać w kierunku rozwoju cyfryzacji w relacji obywatel-państwo. Brak wsparcia oraz aktualizacji dotychczasowych usług dla osób, które pozostały przy papierowej metodzie wypełniania deklaracji sprawia, iż w obliczu zmian podatkowych wprowadzonych „Polskim Ładem” indywidualne przygotowanie deklaracji PIT będzie wiązać się z licznymi trudnościami po stronie podatnika. Należy mieć również na uwadze, iż wzmożony ruch w placówkach pocztowych przyjmujących nasze zeznania roczne również potęguje ryzyko niezłożenia PIT 2024 w ustawowym terminie.

Uwaga! Zgodnie z Prawem pocztowym wyłącznie nadanie przesyłki poleconej za pośrednictwem Poczty Polskiej do ostatniego dnia na złożenie deklaracji podatkowej gwarantuje dochowanie terminu na dokonanie tej czynności. Oznacza to, że w przypadku, gdy korespondencję z naszym zeznaniem rocznym nadamy za pośrednictwem prywatnego przedsiębiorstwa kurierskiego bądź innego niż Poczta Polska operatora pocztowego będziemy musieli uwzględnić termin dostarczania naszej przesyłki. W takiej sytuacji bez znaczenia pozostaje termin nadania PIT w formie listownej, lecz termin jego doręczenia do właściwego urzędu skarbowego.

PIT-36 online

PIT 36 online obok PIT 28 online i PIT 37 online jest jednym z najczęściej wypełnianych formularzy w aplikacjach podatkowych. Za pośrednictwem tego formularza podatkowego rozliczymy dochody uzyskane na skali podatkowej bez udziału podatnika bądź dochody zagraniczne.

Źródła dochodu

Formularz PIT 36 w programach PIT 2022 online wybierają osoby, które w danym roku podatkowym prowadziły: pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Wybierają ten formularz również osoby, które uzyskały przychody:

 • z najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy (lub podobnych umów) opodatkowane na ogólnych zasadach,
 • z krajowych źródeł, od których samodzielnie musiały odprowadzać zaliczki na podatek,
 • z zagranicznych źródeł, lecz bez pośrednictwa polskich płatników,
 • z pozostałych źródeł, podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych, od których ani podatnik, ani płatnik nie musiał odprowadzać zaliczek.

Rozliczenia spółki i przedsiębiorstwa

W przypadku rozliczania PIT 36 należy pamiętać o przepisach dotyczących łączenia przychodów. Jeśli podatnik uzyskuje inne przychody poza tymi opodatkowanymi wedle wspomnianych zasad, powinien złożyć dwie różne deklaracje (PIT 36 + deklarację wymaganą dla innych rodzajów przychodów). Jednak użycie PIT 36 będzie błędne w przypadku:

 • spółki, w której wspólnik podatnika rozlicza się według ryczałtu ewidencjonowanego - w ramach spółki wszyscy wspólnicy muszą się rozliczać ryczałtem, jeśli zadeklarowano stosowanie tej formy opodatkowania.
 • gdy podatnik prowadzi spółkę i rozlicza się w jej ramach według podatku liniowego, a przychody indywidualne poza spółką chciałby rozliczyć według skali; nie można też prywatnie rozliczać się liniowo a w spółce być opodatkowanym na zasadach ogólnych - opodatkowanie liniowe odnosi do wszystkich form prowadzenia działalności objętych przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pozostałe przypadki rozliczenia

Wypełniając PIT online, należy wybrać PIT 36 także w następujących przypadkach:

 • rozliczanie straty z lat poprzednich ze źródła opodatkowanego na zasadach ogólnych,
 • rozliczanie podatku z małżonkiem (obowiązuje warunek wykluczenia podatku liniowego i ryczałtu ewidencjonowanego u obu małżonków),
 • rozliczanie się jako osoba samotnie wychowująca dziecko (przy samotnym wychowywaniu dziecka i spełnieniu warunków do rozliczania się na tej deklaracji),
 • doliczanie dochodów małoletnich dzieci do dochodów podatnika,
 • rozliczanie bezpośredniego zatrudnienia u zagranicznego pracodawcy z zagranicy,
 • likwidacja działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólny zasadach w ciągu roku podatkowego,
 • na wniosek cudzoziemców, po spełnieniu przez nich szeregu warunków.

Portal podatkowy

Termin „portal podatkowy” jest już trwałym elementem języka polskiego podatnika. Jest również oficjalnym narzędziem polskiej ordynacji podatkowej.

Definicja

W potocznym rozumieniu pod pojęciem „portal podatkowy” lub „portal podatnika” mieści się praktycznie każdy internetowy serwis (grupa powiązanych ze sobą stron) informacyjny poświęcony tematyce podatków. Terminologicznie rzecz ujmując, nie jest to całkowicie poprawne rozumienie, ponieważ portal powinien być poszerzony o dodatkowe zazwyczaj dość różnorodne funkcje internetowe dostępne z jednego adresu internetowego.

Nie zmienia to faktu, że wiele adresów zawierających określenia: portal podatnika, portal podatkowy, PIT, (e)podatki, itp. z powodzeniem spełnia powyższe warunki. Wśród nich należy wyróżnić dwie podstawowe klasy: Portal Podatkowy państwowej administracji podatkowej (niestety — jego nazwa zawłaszcza do pewnego stopnia całą kategorię portali podatkowych) oraz grupę portali podatkowych oferowanych przez prywatnych producentów. Pomimo, iż Portal Podatkowy jest najbardziej rozbudowany i złożony (a może właśnie z tego powodu) portale prywatne okazują się (wedle opinii podatników) niejednokrotnie łatwiejsze w obsłudze i bardziej przyjazne dla użytkownika. Jednak Portal Podatkowy jest także (niezależnie od bycia częścią sieci Internetu) formalnym elementem ordynacji podatkowej. Poniżej znajduje się charakterystyka tego narzędzia podatkowego.

Funkcja

Oficjalna definicja określa Portal Podatkowy jako system teleinformatyczny administracji podatkowej przeznaczony do kontaktu organów podatkowych z podatnikami, inkasentami oraz płatnikami (ich zastępcami prawnymi i osobami trzecimi) w celu składania deklaracji, wnoszenia podań, doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tym sensie portal podatkowy służy rozpowszechnianiu aktualnych informacji podatkowych tak ogólnych, jak i przeznaczonych dla konkretnego podatnika. Lista usług portalu podatkowego zawiera:

 • dostarczanie interesariuszom sprofilowanej informacji,
 • wstępne wypełnianie deklaracji podatkowych,
 • odbieranie oraz dostarczanie dokumentów,
 • informowanie o obowiązujących przepisach,
 • instruowanie o wypełnianiu dokumentów,
 • informowanie o prawach i obowiązkach podatnika,
 • udostępnianie elektronicznych aplikacji podatkowych,
 • edukowanie na temat zasad i znaczenia systemu podatkowego w systemie finansowym państwa,
 • informowanie o konsekwencjach niewłaściwego spełniania obowiązków podatkowych,
 • pomoc on-line
 • dane kontaktowe Krajowej Informacji Podatkowej.