Ulga dla młodych

Kto może skorzystać z ulgi dla młodych?

Z ulgi dla młodych mogą skorzystać młodzi podatnicy, którzy jeszcze nie ukończyli 25. roku życia. Jest to zwolnienie, które obejmuje przychody do 85 528 zł rocznie pochodzące z takich źródeł jak:

 • praca (stosunek służbowy i pokrewne),
 • umowa zlecenie,
 • praktyka absolwencka,
 • staż uczniowski,
 • zasiłek macierzyński.

Jak można zauważyć, ustawodawca całkowicie wykluczył przychody osiągnięte z pozarolniczej działalności gospodarczej. Młodzi przedsiębiorcy nie skorzystają z preferencji podatkowej, jaką stanowi ulga dla młodych.

Na jakich formularzach rozliczyć ulgę dla młodych?

Ulgę dla młodych uwzględnić można wyłącznie na drukach PIT-37 lub PIT-36 i powinna zostać ujęta na PIT-11 wypełnianym przez płatnika podatku dochodowego. Do rozliczenia preferencji podatkowej nie jest wymagane złożenie dodatkowego załącznika. Również należy zauważyć, że płatnik podatku (np. pracodawca, zleceniobiorca) ma obowiązek automatycznie uwzględnić ulgę dla młodych przy naliczaniu zaliczek na podatek dochodowy bez jakiejkolwiek interwencji ze strony podatnika.

Do kiedy ulga dla młodych?

Ulga dla młodych przysługuje do 26. roku życia, co oznacza, że po ukończeniu 25. lat, młody podatnik przestanie korzystać ze zwolnienia przychodowego. Decydującym w tym zakresie jest moment, w którym dochodzi do wypłaty należności np. z wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę.

Ulga na darowiznę

Sposób odliczenia

Omawiana preferencja podatkowa (obowiązująca również w ramach rozliczenia PIT 2024) została wprowadzona do polskiego systemu prawnego z początkiem 2007 roku. Od tego momentu podatnik, przystępując do rozliczenia swojego zeznania podatkowego, może dokonać odliczenia wartości przekazanych datków w kwocie, która nie przekracza 6% podstawy opodatkowania.

Należy zaznaczyć, że podstawa opodatkowania jest uzależniona od przyjętej przez podatnika formy rozliczenia z urzędem skarbowym. Oznacza to, że stosownie do wybranego sposobu opodatkowania, odliczenia będzie można dokonać od:

 • Dochodu – w przypadku, gdy darczyńca rozlicza się za pośrednictwem deklaracji PIT-36, PIT-37 (czyli wg skali podatkowej 12 oraz 32%);
 • Przychodu – jeśli podmiot obdarowujący jest osobą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (rozlicza się na formularzu PIT-28).

Jak można zauważyć darowizny nie odliczą podatnicy składający zeznania podatkowe PIT-36L (właściwą dla podatku liniowego 19%) czy inne deklaracje właściwe dla zryczałtowanego podatku dochodowego (np. PIT-16A).

Uwaga! Należy pamiętać, że niezależnie od tego, w ramach której deklaracji uwzględniamy przekazaną przez nas darowiznę rozliczamy ją na załączniku oznaczonym jako PIT/O.

Jak skorzystać z ulgi na darowiznę?

Jak zasygnalizowaliśmy powyżej, fundamentalnym warunkiem skorzystania z omawianej preferencji podatkowej jest przekazanie datku – darowizny w rozumieniu art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. W świetle wywołanego przepisu przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Innymi słowy, należy zauważyć, że w następstwie ziszczenie się umowy darowizny darczyńca swoim kosztem dokonuje jednostronnego świadczenia na rzecz innej osoby, nie otrzymując w zamian ekwiwalentnej czynności ze strony obdarowanego.

Nie oznacza to jednak, że przekazując datki komukolwiek będziemy mogli zastosować ulgę na darowiznę. Kolejnym istotnym warunkiem skorzystania z tej preferencji podatkowej będzie realizacja darowizny na ściśle określonego podmiotu. Obdarowanymi mogą być w szczególności: organizacje pożytku publicznego lub inne równoważne organizacje realizujących działalność pożytku społecznego. Ponadto organizacje te muszą działać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub kraju, który przynależy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dokumentacja

Warto przy tym pamiętać, że na potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej, darczyńcy (podatnicy ujmujący darowiznę w ramach zeznania rocznego) powinni dysponować stosowną dokumentacją, która bezspornie wskazuje na przeznaczenie darowizny na ściśle określone cel.

Dokumentację należy przechowywać przez okres nie krótszy niż 5 lat, licząc począwszy od początku roku następującego po tym, w którym złożyliśmy deklarację.

Formy darowizny

Darowizna może przybrać dwie formy: pieniężną oraz rzeczową.

Przekazując darowiznę pieniężną należy pamiętać, aby na potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej zatrzymać dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego (czy przekazanie pieniędzy w innej postaci).

Coraz częściej wszelkiego rodzaju darowizny są przekazywane w wyniku różnych zbiórek internetowych, gdzie płatności realizowane są z wykorzystaniem nowych trendów płatniczych tj. BLIK, PayPal itp. W takim wypadku powinniśmy pamiętać, że oprócz potwierdzenia uiszczenia opłaty z banku niezbędne jest potwierdzenie danej fundacji/organizacji/stowarzyszenia o otrzymaniu naszej darowizny.

Mając na uwadze, że darowizny podlegające odliczeniu od dochodu/przychodu winny być przekazywane na ściśle określone w ustawie cele, zalecamy posłużenie się takim sformułowaniem jak np. „na cel charytatywny X”.

W przypadku darowizny przyjmującej formę rzeczową należy pamiętać o legitymowanie się danymi obdarowanego, wartością przekazanej rzeczy oraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Ulga na cele krwiodawstwa

Mechanizm odliczenia

Ulga w związku z darowizną na cele krwiodawstwa jest odliczeniem stosowanym od podstawy opodatkowania. W zależności od formy opodatkowania, jaka została wybrana przez podatnika preferencja podatkowa pozwala na odpisanie od przychodu/dochodu wartości darowizny na cele krwiodawstwa. Omawiane odliczenie jest dedykowane honorowym dawcom krwi i osocza. Na potrzeby rozliczenia ulgi niezbędne jest odniesienie się do ustawy o publicznej służbie krwi, w której zostały określone stawki rekompensaty względem ilości litrów oddanej krwi lub jej składników.
Honorowi dawcy krwi będą mogli dokonać odliczenia w wysokości rekompensaty otrzymanej w zamian za krew lub osocze, przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć 6% wartości przychodu/dochodu.

W przypadku przekazania innych darowizn przez podatnika w danym roku podatkowym, łączna ich suma nie może być większa, niż 6% podstawy opodatkowania.

Dla kogo ulga na cele krwiodawstwa?

Ulga w związku z darowizną na cele krwiodawstwa została przeznaczona dla podatników rozliczających się na skali podatkowej (PIT-36 oraz PIT-37) oraz opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Uwaga! Wartości ulgi nie uwzględniamy na właściwym dla nas formularzu deklaracji podatkowej, lecz na załączniku PIT/O. Odliczenie należy wykazać w sekcji B. W zależności od tego, czy dokonujemy rozliczenia indywidualnego czy wspólnie z małżonkiem polami właściwymi do zadeklarowania wartości ulgi będą oznaczone jako nr 15. lub 16.

Kto może zostać krwiodawcą?

Dawcą krwi może być każda osoba, która jest zdrowa i osiągnęła pełnoletność. Dodatkowymi warunkami są waga (przynajmniej 50 kg niezależnie od płci) oraz wiek krwiodawcy (nie może mieć więcej niż 60 lat). Ponadto dawca krwi musi mieć nadany PESEL oraz legitymować się dokumentem tożsamości, w którym widnieje ten numer.

Na potrzeby rozliczenia ulgi na darowiznę na cele krwiodawstwa należy pamiętać, że nie można dokonać odliczenia w sytuacji, gdy podatnik oddający krew lub części krwi otrzymał w zamian wynagrodzenie.

Ile wynosi ulga na krew?

Wartość ulgi otrzymamy dokonując prostego równania matematycznego:
ilość faktycznie oddanej krwi (lub składnika krwi) * ekwiwalent pieniężny za 1 litr.
Stawki rekompensaty zostały określone w akcie wykonawczym (rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2017 r.), do którego odnosi się ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym miejscu należy wskazać, iż ograniczeniu zostały poddane ilości krwi i jej składników jakie można oddać. Limity określone są względem roku i wynoszą:

 • Krew pełna - kobieta może oddać nie więcej, niż 1,8 l, zaś mężczyzna 2,7 l;
 • Płytki krwi – nie więcej niż 12 l
 • Osocze – maksymalnie 25 l.

Na potrzeby podania przykładu odliczenia wskazujemy, że rekompensata pieniężna wynosi 130 zł za 1 litr pobranej krwi, w związku z czym jeśli dwukrotnie oddano krew pełną to ulga wyniesie:

2 * 0,45 l = 0,9 l

0,9 * 130 zł = 117 zł

O tyle pomniejszymy nasz przychód/dochód, przy założeniu, że ww. kwota nie przekroczy 6% wartości podstawy opodatkowania.

Ulga sponsoringowa (CSR)

Ulga sponsoringowa - charakterystyka

Ulga CSR (skrót od angielskiej nazwy Corporate Social Responsibility) stanowi jedną z nowych preferencji podatkowych dla przedsiębiorców. Ulga sponsoringowa ma na celu zachęcić podatników do wspierania poszczególnych obszarów gospodarki, które ucierpiały w związku z pandemią Covid-19.

Ulga sponsoringowa (CSR) obowiązuje w polskim porządku prawnym również przy deklaracjach za 2023 r. (rozliczenie PIT 2024) . Oznacza to, że podatnicy przy wypełnianiu tegorocznych deklaracji PIT 2023 (składanych do 30 kwietnia 2024 r.) będą mogli uwzględnić nową preferencję podatkową. Zasadniczym przeznaczeniem ulgi CSR jest skierowanie pomocy finansowej do działalności gospodarczych świadczących usługi w zakresie sportu, kultury oraz szkolnictwa wyższego. Jak można zauważyć, konstrukcja nowego rozwiązania jest zbliżona do zachęty podatkowej oferowanej w PIT od lat – ulgi w związku z przekazywaną darowizną. W przeciwieństwie do nowego ułatwienia ulga na darowiznę przewiduje odliczenie nieprzekraczające równowartości 6% dochodu.

Ulga na darowiznę a CSR

W przypadku ulgi CSR „darczyńca” będzie mógł uwzględnić w swoim rachunku podatkowym aż 50% kosztów uzyskania przychodu w związku z czynnością sponsoringową. Spostrzeżenia wymaga, iż sam schemat uwzględniania nowej preferencji różni się od ulgi na darowiznę. Możliwość „odliczenia” wydatków (a właściwie pomniejszenia podstawy opodatkowania) odbywa się poprzez obniżenie wartości przychodu w drodze zaliczenia wydatków do kosztów jego uzyskania. To z kolei oznacza, że wydatki poniesione w związku z ulgą sponsoringową w rezultacie muszą przyczynić się do osiągnięcia przychodu darczyńcy.

Kolejnym elementem znacząco odróżniającym darowiznę od ulgi CSR jest wzajemne świadczenie przez strony umowy cywilnoprawnej jaką jest sponsoring. Nie sposób zarysować sztywnych ram obustronnego zobowiązania jaki kreuje sponsoring, z uwagi na fakt, że powstaje on w oparciu o zasadę swobody umów sformułowaną w art. 353 KC. Praktyka gospodarcza pokazuje natomiast, że umowa sponsoringowa najczęściej przyjmuje kształt, w którym jedna ze strona dokonuje dokapitalizowania działalności drugiego podmiotu, natomiast adresat pomocy zobowiązuje się realizowania określonego zakresu czynności na rzecz swojego darczyńcy. Najczęściej spotykanymi działaniami po stronie beneficjenta wsparcia finansowego są działania o charakterze marketingowym (promowanie marki, oferowanie produktów itp.).

Dokumentacja

Ulga skierowana jest zarówno do podatników PIT oraz CIT. Należy mieć jednak na uwadze, że pomimo niesprecyzowania w nowych przepisach ustaw podatkowych takich wymogów formalnych jak np. zawarcie umowy sponsoringu itp., należy zadbać o skompletowanie tego typu dokumentacji na potrzeby rozliczenia ulgi.

Również nie należy zapominać o tym, że rozliczeniu nie będą podlegały wydatki, które co prawda stanowią koszty uzyskania przychodu, ale zostały podatnikowi zwrócone w jakikolwiek sposób. Ponadto przedsiębiorca korzystający z nowej preferencji podatkowej będzie zobowiązany do sporządzenia informacji (według ustawowego wzoru), w ramach której zostanie wykazany każdy z wydatków stanowiących koszt CSR podlegający odliczeniu.

Ulga IKZE

Czym jest IKZE i czemu służy?

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) stanowi instytucję funkcjonującą w polskim obrocie prawnym od początku 2012 roku. IKZE stanowi instrument lokowania swoich oszczędności, z których będzie można skorzystać po osiągnięciu przez wpłacającego wieku emerytalnego, o ile wpłata na konto odbywała się nie krócej, aniżeli przez 5 lat kalendarzowych. Wyjątek stanowi sytuacja, w której doszło do śmierci właściciela rachunku – wówczas wypłata środków zgromadzonych na IKZE następuje na wniosek osoby uprawnionej.

Opodatkowanie wypłat z IKZE

W ramach zachęty do korzystania z tego instrumentu oszczędnościowo-inwestycyjnego, ustawodawca wprowadził preferencję podatkową pod postacią tzw. Ulgi na IKZE. Mechanizm uwzględniania w PIT wpłat na rachunek pieniężny w ramach rozliczenia zeznania rocznego polega na zastosowaniu odliczenia od podstawy opodatkowania. O ile środki zgromadzone na IKZE będą podlegać wypłacie tej samej osobie, która uiszczała wpłaty – będą podlegać opodatkowaniu PIT. Wypłata finansów zgromadzonych na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego jest opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym wedle stawki 10%. Zwolnieniu z daniny podlegają wyłącznie wypłaty realizowane przez spadkodawcę zmarłego posiadacza rachunku.

IKZE – dla kogo?

Z opisywanego przywileju podatkowego mogą skorzystać podatnicy, którzy składają deklaracje:

 • PIT 28 – w ramach tego formularza rozliczają się osoby, które wybrały opodatkowanie w jednej z form zryczałtowanego podatku dochodowego: ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
 • PIT 36L – na tym druku wykazania swoich dochodów dokonują podatnicy, których działalność gospodarcza jest opodatkowana stawką 19% (podatek liniowy);
 • PIT 36 oraz PIT 37 – z ulgi na IKZE mogą skorzystać osoby rozliczające się na skali podatkowej (zasady ogólne) czyli w „domyślnej” formie opodatkowania dochodów (stawki podatku 12% oraz 32% od nadwyżki ponad 120 000 zł).

Limit wpłat na IKZE za 2023 r.

Rozliczenie PIT 2023 cechuje się wyższymi limitami wpłat dokonywanych zarówno przez osoby fizyczne rozliczające się za pośrednictwem płatnika, jak również podmioty prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą:

 • 8322 zł – dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
 • 12 483 zł – dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

IKZE – dokumentacja

Sposób wykazania wpłat realizowanych na poczet IKZE jest uzależniony od formy opodatkowania, z której korzysta posiadacz rachunku:

 • podatnicy rozliczający się na PIT 28, PIT 36 oraz PIT 37 będą zobowiązani do ujęcia wartości ich wpłat na właściwym zeznaniu rocznym oraz załączniku PIT/O;
 • „liniowcy” rozliczający się na PIT 36L wykazują przychów z tytułu IKZE wyłącznie we właściwym zeznaniu rocznym.

Więcej na temat IKE oraz IKZE dowiesz się z publikacji: Ulga na IKZE.

Ulga prorodzinna (na dziecko)

Ulga na dziecko - podstawowe informacje

Ulga na dzieci zwana również ulgą prorodzinną to forma wsparcia udzielana przez państwo rodzicom, opiekunom prawnym i rodzinom zastępczym wychowującym dzieci. Jeśli chcesz z niej skorzystać, pamiętaj, że jest ona skierowana do podatników, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych z uwzględnieniem skali podatkowej. Innymi słowy – możesz obniżyć należny do zapłaty podatek, jeśli rozliczasz się na formularzu PIT 37 lub PIT 36.

Wysokość ulgi na dzieci w rozliczeniu za 2023 r. się nie zmienia. Możesz od podatku odliczyć

 • 92,67 zł miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko (po 1 112,04 zł rocznie na dziecko),
 • 166,67 zł miesięcznie na trzecie dziecko (2 000,04 zł rocznie na dziecko),
 • 225 zł miesięcznie na czwarte i kolejne dziecko (po 2 700 zł rocznie na dziecko).

Sytuacją szczególną jest przypadek, gdy w tym samym miesiącu nad dzieckiem pełniona była władza rodzicielska oraz funkcja opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej. Wówczas żaden podatników nie ma prawa do odliczenia pełnej kwoty 92,67 zł za miesiąc, lecz wyłącznie jedną trzydziestą tej wartości za każdy dzień, gdy dziecko znajdowało się pod jego opieką.

 

Ulga prorodzinna – przykład obliczenia ulgi na kilkoro dzieci

Jeśli wychowujesz trójkę dzieci – ulga wyniesie 3 224,12 zł, co stanowi sumę:

 • ulgi na pierwsze dziecko w wysokości 1 112,04 zł,
 • ulgi na drugie dziecko w wysokości 1 112,04 zł,
 • ulgi na trzecie dziecko w wysokości 2 000,04 zł.

Wartości te po zsumowaniu należy wpisać w polu C oraz E załącznika PIT/O.

Kto może skorzystać z ulgi na dzieci w rozliczeniu za 2023 r.?

Z ulgi prorodzinnej skorzystać może podatnik, który osiąga dochody opodatkowane na zasadach ogólnych z uwzględnieniem skali podatkowej (12 proc. i 32 proc.), pod warunkiem, że był w ciągu roku podatkowego dla niepełnoletniego dziecka:

 • rodzicem (w tym także rodzicem samotnie wychowującym dziecko),
 • opiekunem prawnym (i dziecko z nim mieszkało),
 • rodziną zastępczą (zgodnie z orzeczeniem sądu lub decyzją starosty).

Kwotę przysługującej ulgi można odliczyć w połowie od podatku każdego z rodziców, rodziców zastępczych i opiekunów prawnych, albo w innej ustalonej proporcji.

Jeśli rodzice nie mieszkają razem, są w separacji lub po rozwodzie, prawo do ulgi przysługuje temu, kto faktycznie wykonuje władzę rodzicielską. Nie chodzi tu więc wyłącznie o prawo posiadania władzy rodzicielskiej, lecz jej wykonywanie. Jeśli na tym gruncie pojawi się między rodzicami konflikt – ustalane jest, kto władzę rodzicielską faktycznie wykonuje.

Komu nie przysługuje ulga prorodzinna?

Możliwość skorzystania z odliczania na dziecko warunkuje nie tylko bycie rodzicem, opiekunem prawnym lub rodziną zastępczą. Bardzo istotne jest również kryterium dochodowe i forma opodatkowania.

Ulga na dzieci – limit dochodu

Nie będziesz mógł obniżyć podatku dzięki uldze prorodzinnej, jeśli:

 • pozostawałeś przez cały rok w związku małżeńskim i wasze wspólne dochody przekroczyły 112 000 zł;
 • nie pozostawałeś w związku małżeńskim przez cały rok lub jego część i twoje dochody przekroczyły 56 000 zł;
 • jesteś rodzicem samotnie wychowującym dziecko i twoje dochody przekroczyły 112 000 zł.
Uwaga! Wyjątek stanowi sytuacja, w której z rozliczenia ulgi prorodzinnej mają zamiar skorzystać rodzice lub opiekunowie prawni dziecka z niepełnosprawnością. Wówczas limit dochodów podatników wychowujących dziecko nie obowiązuje.

Zwrot podatku na dzieci a forma opodatkowania

Nie możesz skorzystać z ulgi podatkowej na dzieci, jeśli osiągasz dochody opodatkowanych inaczej niż na zasadach ogólnych i z uwzględnieniem skali podatkowej (12 i 32%). Innymi słowy – jeśli składasz zeznanie podatkowe na formularzu innym niż PIT 36 lub PIT 37, wówczas nie możesz uwzględnić w PIT ulgi na dzieci.

Podobnie nie będzie ci przysługiwać ta forma obniżenia podatku, jeśli pozostające pod twoją opieką dziecko prowadzi działalność gospodarczą, która jest opodatkowana:

 • liniowo (stawką 19%),
 • w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • kartą podatkową,
 • podatkiem tonażowym;
 • podatkiem wynikającym z ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Ulga na dziecko – ile wynosi, gdy dziecko jest pełnoletnie?

O zwrot podatku na dzieci mogą ubiegać się także rodzice dzieci, które są pełnoletnie. Warunkiem jest, by dziecko, które było utrzymywane przez podatnika:

 • pobierało zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • nie ukończyło 25. roku życia, uczyło się i jednocześnie nie osiąga dochodów, których wysokość przekracza 19 061,28 zł.

Wystarczy, aby spełniony został jeden z wymienionych warunków, abyś jako rodzic, rodzic zastępczy lub opiekun prawny mógł skorzystać z odliczenia na dziecko pełnoletnie.

Zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko

Jeśli nie korzystałeś w latach poprzednich z ulgi podatkowej na dziecko – nie masz możliwości jej przeniesienia do rozliczenia PIT 2024.

W przypadku, gdy twoje dochody są na tyle niskie, że mimo prawa do tego odliczenia nie możesz z niego skorzystać, wówczas zawnioskuj o zwrot kwoty ponad tę, którą udało ci się odliczyć (niekiedy może być to ulga w całej wysokości). Wnioskowany zwrot nie może jednak przekroczyć kwoty składek ZUS i zdrowotnych, jakie zostały pobrane i opłacone przez płatnika (np. pracodawcę).

Wyliczenie przysługującego zwrotu, który urząd skarbowy wypłaci w gotówce lub na wskazany rachunek bankowy, wykaż w części I w PIT 37 oraz w części L w PIT 36.

Nie ma przy tym potrzeby uzupełniania załącznika PIT/UZ, aby zwrot otrzymać. Wystarczy samo złożenie w terminie deklaracji podatkowej.

PIT/O – jak odliczyć ulgę na dzieci?

Aby skorzystać z ulgi na dzieci do deklaracji PIT 36 lub PIT 37 konieczne jest dołączenie załącznika PIT/O.

Kwotę ulgi należy wskazać w części C.

Sekcja C - odliczenie ulgi na dziecko

Szczegółowe dane identyfikacyjne dziecka oraz liczbę miesięcy, za które przysługuje ci ulga – wskaż natomiast w części E. To właśnie dane wyliczone w tej części przenosisz do części C.

Sekcja E - informacja o dzieciach na potrzeby Ulgi na dziecko

PIT i ulga na dziecko – kiedy otrzymasz zwrot podatku?

To jak szybko zostanie ci zwrócony nadpłacony podatek, zależne jest od tego, w jakiej formie złożyłeś zeznanie podatkowe. Jeśli zdecydowałeś się dostarczyć je do urzędu skarbowego osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej SA – możesz czekać nawet trzy miesiące.

W przypadku rozliczenia przez Internet – czas ten zostaje skrócony do zaledwie 45 dni.

Jeśli więc zależy ci na szybkim zwrocie podatku – złóż zeznanie wykorzystując program firmy zewnętrznej, aplikację e-Deklaracje lub usługę Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym.

Ulga prorodzinna to najpopularniejszy sposób obniżania podatku należnego zapłaty w rocznym zeznaniu podatkowym. Jej wysokość jest uzależniona od liczby posiadanych dzieci. Nie będziesz mógł jednak skorzystać z ulgi prorodzinnej, jeśli osiągasz dochody powyżej określonego limitu i opodatkowane inaczej niż na zasadach ogólnych z uwzględnieniem skali podatkowej.

Ulga rehabilitacyjna

Na jakich formularzach rozliczyć ulgę rehabilitacyjną?

Ulga rehabilitacyjna jest możliwa do rozliczenia za pośrednictwem druku PIT/O stanowiącego załącznik do deklaracji PIT-28, PIT-36 oraz PIT-37.

Ulga rehabilitacyjna - podstawowe informacje

Ulga rehabilitacyjna jest odliczeniem od podstawy opodatkowania. W zależności od przyjętego rodzaju rozliczenia będzie to dochód lub przychód (w przypadku opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych). Adresatami ulgi są dwie kategorie osób fizycznych:

 • podatnicy będący osobami fizycznymi z niepełnosprawnościami,
 • podatnicy utrzymujący osobę fizyczną z niepełnosprawnością.

Osoby z niepełnosprawnością, które pozostają na utrzymaniu podatnika chcącego rozliczyć ulgę rehabilitacyjną muszą spełnić dodatkowe warunki:

 • brak przekroczenia limitu dochodu rocznego wynoszącego 19 061,28 zł;
 • osoba, na którą rozliczana jest ulga rehabilitacyjna powinna kwalifikować się do I grupy podatkowej zdefiniowanej w ustawie od spadków i darowizn.

Ulga rehabilitacyjna - pozostałe warunki formalne

Kolejnymi istotnymi warunkami formalnymi, których spełnienie jest wymagane na potrzeby możliwości rozliczenia ulgi rehabilitacyjnej to:

 • orzeczenie o stwierdzeniu niepełnosprawności;
 • decyzję właściwego organu o przyznaniu renty dot. całkowitej (lub częściowej) niezdolności do pracy lub renty szkoleniowej lub renty socjalnej;
 • orzeczenie o stwierdzeniu niepełnosprawności dziecka (przed ukończeniem 16. roku życia.
Uwaga! Ulga rehabilitacyjna nie może znaleźć zastosowania w przypadku dochodów rozliczanych na PIT-36L. Wyjątek stanowi sytuacja, w której poza dochodami z działalności opodatkowanej w formie liniowej, osoba chcąca rozliczyć ulgę rehabilitacyjną równolegle osiąga dochody opodatkowane na zasadach ogólnych (na skali podatkowej 12/32% PIT).

Ulga na internet

Na jakich formularzach rozliczyć ulgę na internet?

Ulga internetowa jest możliwa do rozliczenia za pośrednictwem druku PIT/O stanowiącego załącznik do deklaracji PIT-28, PIT-36 oraz PIT-37.

Czasowe ograniczenie rozliczenia

Ulga na internet jest odliczeniem o specyficznym ograniczeniu. Preferencję podatkową można uwzględnić wyłącznie w dwóch następujących po sobie latach podatkowych. W sytuacji, gdy podatnik uwzględnił odliczenie w danym roku podatkowym, nie uwzględniając ulgi również w następnym rozliczeniu PIT - nie będzie mógł skorzystać z odliczenia usług internetowych w jeszcze kolejnym roku podatkowym. W ramach omawianego odliczenia obowiązuje zatem bardzo restrykcyjne ograniczenie czasowe.

Po skorzystaniu z odliczenia dwa lata z rzędu, ulga na internet nie przysługuje.

Limit odliczenia

Ulga na internet nie doznaje ograniczeń wyłącznie czasowych, ale również kwotowe. Ulga na internet może zostać uwzględniona do maksymalnej kwoty 760 zł.

Co podlega odliczeniu?

Ulga na internet dotyczy wyłącznie odliczenia usług telekomunikacyjnych związanych z dostawą internetu. W sytuacji, gdy podatnik jest odbiorcą usług telekomunikacyjnych świadczonych przez operatora wykazującego zarówno dostawę innych usług, niż korzystanie z sieci internet, wówczas należy zadbać o dokumentację, z której wynika dokładna kwota za dostawę internetu.