2024 rok będzie wiązał się z wieloma trudnościami w rozliczeniu e-pit przez podatników. Wbrew powszechnemu uznaniu, zmiany prawne obejmują nie tylko przedsiębiorców, lecz również osoby, których rozliczeniem podatkowym zajmuje się ich płatnik (np. pracodawca, zakład ubezpieczeń itp.)

PIT 2023 – jednolity termin dla wszystkich deklaracji podatkowych

Miano rewolucyjnej zmiany ma modyfikacja terminów podatkowych dla wszystkich e-pit 2024. Dotychczas złożenie poszczególnych deklaracji uzależnione było od formy opodatkowania wybranej przez podatnika. Przykładowo osoby, których przychody były opodatkowane na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zobowiązane były do złożenia swojego zeznania rocznego w terminie do końca stycznia (do 2021 r.), zaś w 2022 roku do końca lutego.

Rozliczenie PIT 2023 będzie obarczone jednym terminem dla wszystkich podatników – niezależnie od wybranej przez nich formy opodatkowania. Oznacza to, że PIT-28 2024 (za 2023 rok) będzie można złożyć w terminie do 30 kwietnia (2 maja 2024 r.). Zmiana ta ma objąć podatników rozliczających się w formie tradycyjnej (PITy składane bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym czy za pośrednictwem poczty) oraz w formie e-PIT (z wykorzystaniem programu PIT umożliwiającym rozliczenie e-pit 2024 czy Twój e-pit 2024).

Więcej na ten temat pisaliśmy w artykułe: Wszystkie deklaracje podatkowe PIT z jednolitym terminem złożenia

PIT-28 2024

Wyżej przedstawiona modyfikacja o charakterze organizacyjnym nie jest jedyną jaka obejmie osoby rozliczające się za pośrednictwem formularza PIT-28. W PIT 2024 (również ePIT 2024) podatnicy PIT utracili możliwość odliczenia składek zdrowotnych od podatku/dochodu, które przysługiwało w wysokości 7,75% podstawy wymiaru. Mając na uwadze, że e-pity 2023 (pity 2024) wraz z utratą tej preferencji podatkowej koresponduje również mniej korzystny sposób naliczania składki zdrowotnej. Mimo iż wybór ryczałtowej formy rozliczenia PIT 2022 pozwala na mniejsze zobowiązania z tego tytułu to wciąż to obciążenie pozostaje bardziej dolegliwe dla podatników PIT-28. Rząd postanowił ulżyć tej grupie podatników w obciążeniach związanych z nowym sposobem rozliczania składki zdrowotnej.

Znaczącej zmianie ulegną również stawki podatku ryczałtowego dla poszczególnych branż rozliczających się PIT-28 2024, które w PIT 2023/2024 przedstawiają się w następujący sposób:

 • 17% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów

Uwaga! Doszło do przebudowy definicji wolnego zawodu obowiązującej w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 2024.

Obecnie wolnym zawodem może być wyłącznie pozarolnicza działalność gospodarcza wykonywana przez:

 1. tłumaczy,
 2. adwokatów,
 3. notariuszy,
 4. radców prawnych,
 5. biegłych rewidentów,
 6. księgowych,
 7. agentów ubezpieczeniowych,
 8. agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające,
 9. brokerów reasekuracyjnych,
 10. brokerów ubezpieczeniowych,
 11. doradców podatkowych,
 12. doradców restrukturyzacyjnych,
 13. maklerów papierów wartościowych,
 14. doradców inwestycyjnych,
 15. agentów firm inwestycyjnych,
 16. rzeczników patentowych.
 • Ponadto obniżka stawki podatku ryczałtowego dotyczy również podatników świadczących usługi z dziedziny opieki zdrowotnej, architektoniczne i inżynierskie czy usługi badań i analiz technicznych oraz w zakresie specjalistycznego projektowania. W tym przypadku stawka została zrównana do 14% PIT 28 2024;
 • Niższą stawką 12% (obniżka względem dotychczasowych 15%) zostały objęte przychody z zakresu IT pochodzące ze świadczenia usług związanych z wydawaniem produktów w ramach branży gamingowej oraz pakietów oprogramowania systemowego, użytkowego czy oprogramowania komputerowego pobieranego z internetu

PIT-37 2024

PIT-37 2024 obejmuje największą grupę podatników. Jest to formularz zeznania rocznego dla osób, które rozliczają się za pośrednictwem płatnika – np. zleceniodawcy, pracodawcy. Wymiar zmian w prawie podatkowym epit 2024 oraz ich złożoność sprawiają, że jako konieczne może okazać się skorzystanie z rozliczenia PIT-37 online. Osoby wypełniające pity 2024 muszą liczyć się z faktem, że istota zmian w pit 2024 może wiązać się z koniecznością gruntownej znajomości prawa podatkowego bądź użycie programu PIT do rozliczenia pit online 2024.

Do głównych obszarów zmian w e-pit 2023 (e-pit 2024) dla osób rozliczających się wedle skali podatkowej należy zaliczyć:

 1. Znaczne podwyższenie kwoty wolnej od podatku, której dotyczy rozliczenie pit 2024 (do 30 000 zł),
 2. Obniżka stawki podatku PIT-37 2024 z 17 proc. do 12 proc. – dotyczy pit 2023 dla osób o dochodach nie większych aniżeli 120 000 zł,
 3. Zmiana sposobu rozliczenia składki zdrowotnej (wraz z niemożnością jej odliczenia/zmiany metody odliczania w zależności od przyjętej formy opodatkowania PIT/ePIT),
 4. Częściowe uwzględnienie ulgi dla klasy średniej w rozliczeniach podatników PIT-36, PIT-37 2024,
 5. Możliwość zmiany formy opodatkowania epit 2023 ex post (przy składaniu zeznania rocznego pit online 2023/pit online 2024),
 6. Zmiana w zakresie wspólnego rozliczenia pit z małżonkiem oraz osoby samotnie wychowującej z dzieckiem,
 7. Szereg nowych zwolnień oraz ulg podatkowych pit 2024.

Symulacja wynagrodzeń pracowników oraz zleceniobiorców w 2024 została przeprowadzona odpowiednio w artykułach:

Ostatni moment na rozliczenie kosztów najmu prywatnego w PIT-37 2024

Do końca 2023 właściciele nieruchomości będą mogli skorzystać z ostatniej szansy na opodatkowanie wynajmowanych nieruchomości prywatnych na zasadach ogólnych. Od początku 2023 roku najem prywatny będzie możliwy jedynie w drodze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, co oznacza niemożność rozliczenia kosztów uzyskania przychodu związanych z nakładami na nieruchomość. Stawka ryczałtu właściwego dla tego rodzaju najmu wynosić będzie odpowiednio 8,5% i 12,5% w zależności od wysokości osiąganych przychodów.

Składka zdrowotna PIT 2023/PIT 2024

Rozliczenie PIT 2024 będzie znacznie bardziej złożone (oraz dolegliwe finansowo) nie tylko w kwestii obliczenia PIT, lecz również w zakresie wysokości składki zdrowotnej. W zależności od formy opodatkowania PIT 2024 podstawa wymiaru składki jest zróżnicowana.

Wysokość składki zdrowotnej – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Wysokość składki zdrowotnej w rozliczeniu PIT 2023/2024 jest uzależniona rocznej wartości przychodu przedsiębiorcy PIT-28 2024

Przychód

Miesięczna składka

0 - 60 000 zł

305,56 zł

60 000 zł - 300 000 zł

509.27 zł

> 300 000 zł

916,68 zł

Wysokość składki zdrowotnej – podatek liniowy

Podatnicy rozliczający się na formularzu PIT-36L 2024 objęci liniową stawką PIT w wysokości 19% będą musieli dodatkowo uiścić składkę zdrowotną w wymiarze 4,9% względem osiągniętego dochodu (przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania).

Wysokość składki zdrowotnej – skala podatkowa

Podatnicy rozliczający się na formularzu PIT-37 2024, których obowiązuje stawka podatku PIT 2024 uzależniona od wysokości ich dochodów zobowiązani są do ponoszenia ciężaru składki w wymiarze 9% od ich przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania.

Wysokość składki zdrowotnej – karta podatkowa

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej w przypadku podatników rozliczających się w formie karty podatkowej podyktowana jest wskaźnikiem minimalnego wynagrodzenia za pracę 2023/2024 i wynosi 9% względem obowiązującej stawki. Oznacza to, że wartość składki zdrowotnej dla tej grupy podatników PIT 2024 wzrośnie dwukrotnie począwszy od 2023. Obecnie jest to 270.90 zł (9% * 3010 zł brutto), w pierwszej połowie 2023 natomiast będzie to 304,47 zł (9% * 3383 zł brutto), zaś w drugim półroczu przyszłego roku – 310,50 zł (9% * 3450 zł).

Więcej na temat zmieniającej się wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę i wynikającej z niej wypłaty netto pisaliśmy w artykule: minimalne wynagrodzenie 2023 - wartość netto.

Odliczenie składki zdrowotnej dla poszczególnych grup podatników

Pomimo ograniczenia generalnej zasady odliczania 7.75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej od podatku to wobec trzech grup podatników możliwość limitowanego odliczania uiszczanych tychże składek została wprowadzona do rozliczenia PIT 2024. Z przywileju tego skorzystają podatnicy:

 • PIT-28 2024 – maksymalna wartość odliczenia to 50% wartości składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • PIT-36L 2024 – maksymalna wartość odliczenia to 8700 zł opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • Osoby podlegające karcie podatkowej 2023/2024 będą mogły pomniejszyć wartość odprowadzanego podatku PIT o 19%.

Zwiększenie stawki na rzecz OPP – 1,5% PIT

Do końca roku podatkowego 2022 podatnicy mogli obdarować wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego jednym procentem swojego podatku PIT. 2023 będzie pierwszym, w którym przekażemy aż 1,5% naszej daniny na rzecz wybranej przez siebie instytucji.

Metodyka obdarowywania częścią swojego podatku nie ulegnie znaczącym modyfikacjom i będzie wyrażona podobnie aniżeli w rozliczeniu w 2023 roku.

Nowe zwolnienia w PIT za 2023

Poza zmianami podatkowym PIT 2024 zwiększającymi nasze obciążenia finansowe, pojawił się również szereg zwolnień/preferencji podatkowych. Wśród najistotniejszych z nich należy wyróżnić:

 • Ulga na terminal płatniczy,
 • Ulga na robotyzację,
 • Ulga dla inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne,
 • Zwolnienie z PIT dodatku osłonowego tj. “tarczy antyinflacyjnej”,
 • Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów darowizn na Ukrainę,
 • Zwolnienie z PIT świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego,
 • Ulga na zabytki.

W celu prawidłowego rozliczenia wszystkich ulg i odliczeń warto zadbać o odpowiednie przygotowanie dokumentacji. Poradnik w zakresie przygotowań do rozliczenia za 2022 r. znajdziesz w opracowaniu PIT 2023.

Interpretacja indywidualna jako gwarancja bezpiecznego rozliczenia

2023-02-28 17:32:43

Z roku na rok Krajowa Informacja Skarbowa wydaje coraz więcej interpretacji indywidualnych. Rosnąca popularność zapytań do administracji skarbowej nie powinna dziwić w dobie mnożących się wątpliwości podatników oraz specjalistów z zakresu stosowania prawa podatkowego.

Ulga na cele krwiodawstwa w PIT za 2023 r.

2023-02-23 17:10:41

Od kilku lat zwiększyła się tendencja do oddawania krwi oraz osocza przez obywateli Polski. Honorowi krwiodawcy mają możliwość uwzględnienia istniejącej już od ponad 15 lat ulgi w związku z darowizną na cele krwiodawstwa i pomniejszyć kwotę podatku do zapłaty.

PIT 37 - transport w ramach pracowniczych kosztów uzyskania przychodu

2023-02-21 16:04:37

Konstrukcja podatku dochodowego od osób fizycznych sprawia, że im większa wartość kosztów uzyskania przychodu, tym mniejszy podatek należny do zapłaty. Czy podatnicy rozliczający się na PIT 37 mogą wpłynąć na wartość kosztów, a co za tym idzie obniżyć podstawę opodatkowania?

Ulga na darowiznę

2023-02-16 18:25:24

Mimo nieprzychylnych warunków gospodarczych, osoby fizyczne coraz chętniej obdarowuje potrzebujących. Poza 1,5% PIT na rzecz organizacji pożytku publicznej, wiele osób decyduje się na przekazanie różnych datków dotkniętym pandemią koronawirusa czy wojną za wschodnią granicą. Ustawodawca postanowił premiować taką postawę obywatelską umożliwiając odliczenie darowizny od podstawy opodatkowania.

Polski Ład - wspólne rozliczenie małżonków

2023-02-10 13:00:56

W poniższej publikacji wskazujemy największe zagrożenia oraz szanse związane z wspólnym rozliczeniem małżonków za 2022 r. Czy Polski Ład pozytywnie wpływa na rozliczenie par, które zdecydowały się na sformalizowanie swojego związku?

Termin zwrotu nadpłaty podatku w PIT za 2022 r.

2023-02-09 07:44:41

Mimo, że urzędy skarbowe są związane terminem ustawowym do zwrotu podatku (nadpłaty), to warto wiedzieć, jakie czynniki mogą wpłynąć na szybszy zwrot środków na nasze konto.

Kiedy dochodzi do przekazania 1,5% PIT na OPP?

2023-02-08 12:16:58

W wyniku licznych zmian prawnych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, pojawiła się uzasadniona obawa finansowej zapaści w tzw. III sektorze. Spośród rozważanych mechanizmów kompensacji ewentualnych strat dla OPP, przeważyło podwyższenie stawki PIT przekazywanej zarejestrowanym organizacjom. Wskazujemy jakie warunki trzeba spełnić, aby skutecznie obdarować częścią swojego podatku potrzebujących.

Ulga na dziecko 2023 r. – limit dochodu dziecka

2023-02-07 13:17:07

Polski Ład zmierzył się z problemem rozliczania ulgi na dziecko przez rodziców, których podopieczny chce postawić pierwsze kroki w działalności zarobkowej. W 2023 r. przybędzie osób mogących skorzystać z ulgi prorodzinnej, co jest zasługą nowego, wyższego limitu zarobków dziecka, którego górna granica będzie podlegać corocznej waloryzacji.

Automatyczne zeznania podatkowe

2023-02-03 16:45:37

Podatnicy rozliczający się na formularzach PIT-37 oraz PIT-38 uzyskali możliwość skorzystania z tzw. automatycznej akceptacji zeznania podatkowego. Z czym wiąże się pozostawienie rozliczenia PIT w rękach Krajowej Administracji Skarbowej?

Ulga dla klasy średniej w PIT 2023 - wyższy zwrot podatku za 2022 r.

2023-02-01 16:04:52

Zgodnie z konstytucyjną normą, zmiany dokonywane w trakcie roku, o ile dotyczą prawa podatkowego, nie mogą być realizowane ze szkodą dla podatnika. Ustawodawca chcąc zadość uczynić wymogom legislacyjnym przyjął, że w razie gdyby regulacje Polskiego Ładu 2.0 były niekorzystne dla rozliczającego, to Urząd Skarbowy dokona zwrotu PIT wedle bardziej przychylnego podatnikowi systemu.

Polski Ład – ulga prowzrostowa

2023-01-30 07:45:07

Ulga prowzrostowa jest preferencją podatkową kierowaną zarówno podatników PIT oraz podmiotów rozliczających się podatkiem CIT. Naczelnym przeznaczeniem nowego odliczenia jest zachęcenie przedsiębiorców do rozszerzania zasięgu działania prowadzonych przedsiębiorstw.

Zmiana formy opodatkowania w 2023 r.

2023-01-26 15:30:54

W związku z licznymi zmianami Polskiego Ładu doszło do wielu zmian w kalendarium rozliczeń przedsiębiorców. W tym roku prowadzący działalność gospodarczą będą mogli podjąć decyzję odnośnie formy rozliczeń z fiskusem za ten i poprzedni rok.

1 2 3 4 5 ... 23