Strona Główna » Serwis podatkowy » Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych

Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych

Autor: Ireneusz Poniatowski - Data publikacji: 2020-11-09 10:51:28

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych lub zaległość podatkowa wraz z odsetkami mogą zostać umorzone przez urząd na wniosek podatnika. Możliwość taka przewidziana jest w art. 67a  § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej.  

Zaległości podatkowe powstają, kiedy nie zapłacimy w terminie należnego fiskusowi podatku. W przypadku opóźnienia z zapłatą podatku lub zaliczek na podatek, ale również w przypadku opóźnień w opłacie innych należności związanych z podatkami, powstaje obowiązek naliczenia odsetek karnych.

Przykładem innych należności może być nadpłata wykazana nienależnie lub w zawyżonej wysokości w zeznaniu rocznym czy też bezprawnie otrzymany zwrot podatku.

Program do rozliczanie pit może być pomocny w poprawnym naliczaniu należności podatkowych. Program pit dokonuje obliczeń zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Rozliczenie pit online umożliwia też złożenie korekty pit.

Ordynacja podatkowa przewiduje, iż w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę.

Zaległością podatkową jest podatek nie zapłacony w terminie płatności (art.51 ustawy). Od zaległości podatkowych naliczane są odsetki za zwłokę.

Podatnik zainteresowany umorzeniem należności dla fiskusa składa podanie wraz z uzasadnieniem i dokumentami potwierdzającymi okoliczności, na które powołuje się wnoszący podanie.

Podanie powinno zawierać:

 • dokładne określenie rodzaju zaległości podatkowych, których podanie dotyczy oraz
 • wskazanie okresu za jaki zaległość podatkowa jest należna,
 • wskazanie okoliczności stanowiących ważny interes podatnika lub interes publiczny uzasadniających zastosowanie ulgi w postaci umorzenia,
 • wskazanie osoby, od której pochodzi podanie oraz jej adresu.

Podatnik będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej składa podanie o umorzenie zaległości podatkowej / odsetek za zwłokę wraz z uzasadnieniem i dokumentami przedstawiającymi sytuację materialną podatnika i osób wspólnie z nim zamieszkujących.

Dokumenty takie to:

 • zaświadczenia o dochodach,
 • zaświadczenia z urzędu pracy,
 • karta informacyjna z opieki społecznej,
 • kopie rozliczeń z urzędu skarbowego,,
 • oświadczenie o stanie majątkowym,
 • inne dokumenty mające wpływ na sytuację materialną oraz potwierdzające okoliczności, na które powołuje się wnoszący podanie.

Przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą obowiązane są dołączyć do podania:

 • informację o rodzaju prowadzonej działalności,
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy publicznej de minimis udzielonej im w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz
 • dokumenty przedstawiające sytuację ekonomiczną prowadzonego przedsiębiorstwa (np. tzw. „bilans”, sprawozdanie F-01, rachunek zysków i strat, wykaz zobowiązań i należności, potwierdzone za zgodność z oryginałem lub opatrzone datownikiem kopie rozliczeń z US, oświadczenie o stanie majątkowym itp.),
 • a także inne dokumenty potwierdzające okoliczności, na które powołuje się wnoszący podanie.

Przedmiotem rozpatrywania wniosku o umorzenie może być jedynie zaległość podatkowa, tj. podatek, którego termin płatności już upłynął.

Złożenie podania i wydanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowej / odsetek za zwłokę zwolnione jest od obowiązku uiszczenia opłat.

Dla załatwienia sprawy i udzielenia odpowiedzi przewidziany jest 1 miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych 2 miesiące od dnia wpływu podania.

 

 

Administracja podatkowa w Polsce

Rozliczenia pit znajdują się w sferze działań administracji podatkowej. Administracja podatkowa  dąży do nowoczesnego podejścia do problemu interakcji pomiędzy administracją i podatnikami. Celem podejmowanych działań jest to, aby administracja rozszerzała zakres świadczonych klientom usług oraz poprawiała ich jakość.

 

Administracja podatkowa to organy i instytucje zajmujące się rejestracją podatników, wymiarem, kontrolą i poborem, a także egzekucją zobowiązań podatkowych, prowadzeniem dochodzeń w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Podstawowym celem administracji podatkowej jest pobieranie dochodów podatkowych w najbardziej skuteczny, sprawiedliwy i wydajny sposób.

W skład administracji podatkowej wchodzi: 16 izb skarbowych, 400 urzędów skarbowych, w tym 20 urzędów skarbowych ds. obsługi dużych podatników, utworzonych przez Ministra Finansów od dnia 1 stycznia 2004 roku. Administracja podatkowa w Polsce składa się z dwóch zasadniczych części:

 • terenowych organów administracji rządowej,
 • organów jednostek samorządu terytorialnego.

W administracji rządowej podatkowej wyróżnić można organy podatkowe tj. Ministra Finansów, dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych.

Uprawnienia Ministra Finansów:

 1. Sprawowanie ogólnego nadzoru w sprawach podatkowych
 2. Organizacja poboru podatków i innych należności budżetowych
 3. Tworzenie prawa podatkowego
 4. Zaniechanie poboru podatków od grup podatników

Izby Skarbowe

Zadania dyrektorów izb skarbowych:

 1. Nadzór nad urzędami skarbowymi
 2. Rozstrzyganie w drugiej instancji w sprawach należących w pierwszej instancji do urzędów skarbowych
 3. Rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektorów urzędów kontroli skarbowej
 4. Ustalanie i udzielanie oraz analizowanie prawidłowości wykorzystywania dotacji przedmiotowych w zakresie określonym przez Ministra Finansów
 5. Wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach

Urzędy Skarbowe

Zadania naczelników urzędów skarbowych:

 1. Ustalanie lub określanie i pobór podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych, jak również innych należności, na podstawie odrębnych przepisów
 2. Nadawanie Numerów Identyfikacji Podatkowej, prowadzenie ewidencji podatników oraz aktualizacja danych o podatnikach
 3. Wykonywanie kontroli podatkowej
 4. Podział i przekazywanie, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochodów budżetowych między budżetem państwa i budżetami samorządów terytorialnych
 5. Wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych
 6. Współpraca z Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych
 7. Wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach

Do zakresu działania urzędów skarbowych należy:

 1. Prowadzenie dochodzeń w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
 2. Wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
 3. Wykonywanie kar majątkowych, w zakresie określonym w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego oraz Kodeksu karnego skarbowego

Dzięki działaniom administracji podatkowej podatnik mógł skorzystać z programu do rozliczania pit, rozliczyć pit online, rozliczyć pit z wykorzystaniem  wstępnie wypełnionego zeznania. Rozliczenie pit online również będzie możliwe przez darmowy program pit .