Strona Główna » Serwis podatkowy » Interpretacja indywidualna jako gwarancja bezpiecznego rozliczenia

Interpretacja indywidualna jako gwarancja bezpiecznego rozliczenia

Autor: Mateusz Musiał - Data publikacji: 2023-02-28 17:32:43

Z roku na rok Krajowa Informacja Skarbowa wydaje coraz więcej interpretacji indywidualnych. Rosnąca popularność zapytań do administracji skarbowej nie powinna dziwić w dobie mnożących się wątpliwości podatników oraz specjalistów z zakresu stosowania prawa podatkowego.

Spis Treści:

  1. Ochrona wynikająca z interpretacji
  2. Kiedy dostaniemy interpretację indywidualną?
  3. O co zapytamy we wniosku o wydanie interpretacji?
  4. Ile kosztuje interpretacja indywidualna?
  5. Postępowanie przed sądem administracyjnym
  6. Podsumowanie

Ochrona wynikająca z interpretacji

Wnioskodawca mając wątpliwość w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego może sformułować wniosek o wydanie stanowiska przez Krajową Informacji Skarbowej. Jest to przydatny instrument w starciu z fiskusem, gdyż podatnik, wobec którego zostanie sformułowany pogląd organu podatkowego jest chroniony w takim zakresie, w jakim odniósł organ podatkowy. Nawet w obliczu postępowania podatkowego – gdy administracja skarbowa zmieni swoje podejście do interpretacji przepisów – podatnik nie będzie zobowiązany do zapłaty odsetek od zaległości podatkowej.

Kiedy dostaniemy interpretację indywidualną?

Niezależnie od złożoności przedstawionej wątpliwości natury podatkowej, na wydanie interpretacji indywidualnej może poczekać do trzech miesięcy od dnia doręczenia wniosku do Krajowej Informacji Skarbowej. Okres ten podlega dodatkowemu wydłużeniu w sytuacji, gdy organ podatkowy będzie zmuszony wezwać nas do uzupełnienia braków formalnych wniosku.

O co zapytamy we wniosku o wydanie interpretacji?

Co do zasady, przedmiotem interpretacji indywidualnej mogą być wszelkie przepisy polskiego prawa podatkowego w zakresie, w jakim wpływają na ewentualne zobowiązanie podatkowego wnioskodawcy. Ustawodawca zastrzegł wyłącznie wąski wachlarz kwestii, które nie podlegają ocenie w toku postępowania interpretacyjnego, z czego należy wyróżnić:

  • Przepisy dotyczące właściwości miejscowej, funkcjonalnej i rzeczowej organów podatkowych;
  • Działania wnioskodawcy (choćby potencjonalne oraz przyszłe), które mogą stanowić przejaw agresywnej optymalizacji podatkowej (klauzula o przeciwdziałaniu unikania opodatkowania);
  • Stany faktyczne będące przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli skarbowej czy kontroli celno-skarbowej (złożenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wymaga oświadczenia wnioskodawcy pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania).

Należy również wskazać, że często podaje się, iż przedmiotem interpretacji indywidualnej nie mogą być kwestie związane z ewidencjonowaniem zdarzeń gospodarczych. W przekonaniu autora niniejszego opracowania oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w wyroku z dnia 13 stycznia 2022 r. o sygn. akt II FSK 1158/19 z tak zajmowanym stanowiskiem nie sposób się zgodzić.

Ile kosztuje interpretacja indywidualna?

Rozpatrzenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty po stronie wnioskodawcy. Wysokość należności zależy od tego ile stanów faktycznych (bądź zdarzeń przyszłych) zostanie przedstawionych w naszym podaniu. W sytuacji, gdy organ interpretacyjny będzie miał do rozpatrzenia kilka wariantów opisanych przez nas zdarzeń, za każdy z nich zapłacimy 40 zł. Na uiszczenie ww. opłaty mamy 7 dni od dnia nadania naszego podania.

Do nierzadkich sytuacji zaliczyć można również sporządzenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przez pełnomocnika. Wówczas nie należy zapomnieć o przedłożeniu stosownego pełnomocnictwa procesowego oraz o opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Doświadczenie autora niniejszego artykułu nasuwa wniosek, że w przypadku omawianego wniosku pełnomocnikiem jest najczęściej profesjonalny zastępca procesowy zajmujący się stosowaniem prawa podatkowego. Zostaje on powołany przez wnioskodawcę nie tylko na potrzeby uzyskania interpretacji od Krajowej Informacji Skarbowej, ale również na z uwagi na ryzyko ewentualnego sporu przed sądem administracyjnym.

Koszt uzyskania interpretacji indywidualnej

Pojedynczy stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe

40,00 zł

Pełnomocnictwo

17,00 zł

 

Postępowanie przed sądem administracyjnym

Wnioskując o wydanie interpretacji indywidualnej musimy liczyć się z tym, że organ może nie poprzeć naszego stanowiska w zakresie wykładni przepisów prawa podatkowego. W takim przypadku - chcąc przekonać do swoich racji Krajową Informację Skarbową – nie pozostaje nam nic innego, jak zaskarżenie wydanej interpretacji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. O ile samo sporządzenie wniosku do organu interpretacyjnego na gruncie wielu stanów faktycznych może okazać się stosunkowo prosta, o tyle przejście przez postępowanie sądowoadministracyjne niejednokrotnie wiąże się z koniecznością skorzystania z usług doradcy podatkowego, który legitymuje się doświadczeniem w zakresie prowadzenia sporów z administracją skarbową. Przyczyną tego stanu rzeczy jest w szczególności zakres wymogów formalnoprawnych, jakie stawia ustawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym skardze na interpretację indywidualną. Zgodnie z przepisem art. 57a wywołanej ustawy:

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

W odniesieniu do procesu kwestionowania interpretacji indywidualnych, ustawodawca postanowił poczynić wyjątek, zrównując omawiany środek zaskarżenia ze skargą kasacyjną od orzeczeń Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Rygorystyczne warunki formalne skargi (w szczególności związanie postawionymi zarzutami) niejednokrotnie kreują sytuację, w której interpretacja indywidualna pozostaje w obrocie prawnym, wyłącznie z uwagi na niedostatecznie dobre przygotowanie pisma procesowego.

Podsumowanie

Najwięcej zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczy podatników na zasadach ogólnych (rozliczających się na formularzach PIT-36 oraz PIT-37). W szczególności przedsiębiorcy, którzy są objęci skalą podatkową powinni poważnie zastanowić się nad złożeniem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Uzyskanie wykładni ze strony Krajowej Informacji Skarbowej spowoduje, że uchronią się przed negatywnymi konsekwencjami złożoności regulacji Polskiego Ładu.