2023 rok będzie wiązał się z wieloma trudnościami w rozliczeniu e-pit przez podatników. Wbrew powszechnemu uznaniu, zmiany prawne obejmują nie tylko przedsiębiorców, lecz również osoby, których rozliczeniem podatkowym zajmuje się ich płatnik (np. pracodawca, zakład ubezpieczeń itp.)

PIT 2023 – jednolity termin dla wszystkich deklaracji podatkowych

Miano rewolucyjnej zmiany ma modyfikacja terminów podatkowych dla wszystkich e-pit 2023. Dotychczas złożenie poszczególnych deklaracji uzależnione było od formy opodatkowania wybranej przez podatnika. Przykładowo osoby, których przychody były opodatkowane na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zobowiązane były do złożenia swojego zeznania rocznego w terminie do końca stycznia (do 2021 r.), zaś w 2022 roku do końca lutego.

Rozliczenie PIT 2023 będzie obarczone jednym terminem dla wszystkich podatników – niezależnie od wybranej przez nich formy opodatkowania. Oznacza to, że PIT-28 2023 (za 2022 rok) będzie można złożyć w terminie do 30 kwietnia (2 maja 2023 r.). Zmiana ta ma objąć podatników rozliczających się w formie tradycyjnej (PITy składane bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym czy za pośrednictwem poczty) oraz w formie e-PIT (z wykorzystaniem programu PIT umożliwiającym rozliczenie e-pit 2023 czy Twój e-pit 2023).

Więcej na ten temat pisaliśmy w artykułe: Wszystkie deklaracje podatkowe PIT z jednolitym terminem złożenia

PIT-28 2023

Wyżej przedstawiona modyfikacja o charakterze organizacyjnym nie jest jedyną jaka obejmie osoby rozliczające się za pośrednictwem formularza PIT-28. W PIT 2023 (również ePIT 2023) podatnicy PIT utracili możliwość odliczenia składek zdrowotnych od podatku/dochodu, które przysługiwało w wysokości 7,75% podstawy wymiaru. Mając na uwadze, że e-pity 2022 (pity 2023) wraz z utratą tej preferencji podatkowej koresponduje również mniej korzystny sposób naliczania składki zdrowotnej. Mimo iż wybór ryczałtowej formy rozliczenia PIT 2022 pozwala na mniejsze zobowiązania z tego tytułu to wciąż to obciążenie pozostaje bardziej dolegliwe dla podatników PIT-28. Rząd postanowił ulżyć tej grupie podatników w obciążeniach związanych z nowym sposobem rozliczania składki zdrowotnej.

Znaczącej zmianie ulegną również stawki podatku ryczałtowego dla poszczególnych branż rozliczających się PIT-28 2023, które w PIT 2022/2023 przedstawiają się w następujący sposób:

 • 17% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów

Uwaga! Doszło do przebudowy definicji wolnego zawodu obowiązującej w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 2023.

Obecnie wolnym zawodem może być wyłącznie pozarolnicza działalność gospodarcza wykonywana przez:

 1. tłumaczy,
 2. adwokatów,
 3. notariuszy,
 4. radców prawnych,
 5. biegłych rewidentów,
 6. księgowych,
 7. agentów ubezpieczeniowych,
 8. agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające,
 9. brokerów reasekuracyjnych,
 10. brokerów ubezpieczeniowych,
 11. doradców podatkowych,
 12. doradców restrukturyzacyjnych,
 13. maklerów papierów wartościowych,
 14. doradców inwestycyjnych,
 15. agentów firm inwestycyjnych,
 16. rzeczników patentowych.
 • Ponadto obniżka stawki podatku ryczałtowego dotyczy również podatników świadczących usługi z dziedziny opieki zdrowotnej, architektoniczne i inżynierskie czy usługi badań i analiz technicznych oraz w zakresie specjalistycznego projektowania. W tym przypadku stawka została zrównana do 14% PIT 28 2023;
 • Niższą stawką 12% (obniżka względem dotychczasowych 15%) zostały objęte przychody z zakresu IT pochodzące ze świadczenia usług związanych z wydawaniem produktów w ramach branży gamingowej oraz pakietów oprogramowania systemowego, użytkowego czy oprogramowania komputerowego pobieranego z internetu

PIT-37 2023

PIT-37 2023 obejmuje największą grupę podatników. Jest to formularz zeznania rocznego dla osób, które rozliczają się za pośrednictwem płatnika – np. zleceniodawcy, pracodawcy. Wymiar zmian w prawie podatkowym epit 2023 oraz ich złożoność sprawiają, że jako konieczne może okazać się skorzystanie z rozliczenia PIT-37 online. Osoby wypełniające pity 2023 muszą liczyć się z faktem, że istota zmian w pit 2023 może wiązać się z koniecznością gruntownej znajomości prawa podatkowego bądź użycie programu PIT do rozliczenia pit online 2023.

Do głównych obszarów zmian w e-pit 2022 (e-pit 2023) dla osób rozliczających się wedle skali podatkowej należy zaliczyć:

 1. Znaczne podwyższenie kwoty wolnej od podatku, której dotyczy rozliczenie pit 2023 (do 30 000 zł),
 2. Obniżka stawki podatku PIT-37 2023 z 17 proc. do 12 proc. – dotyczy pit 2022 dla osób o dochodach nie większych aniżeli 120 000 zł,
 3. Zmiana sposobu rozliczenia składki zdrowotnej (wraz z niemożnością jej odliczenia/zmiany metody odliczania w zależności od przyjętej formy opodatkowania PIT/ePIT),
 4. Częściowe uwzględnienie ulgi dla klasy średniej w rozliczeniach podatników PIT-36, PIT-37 2023,
 5. Możliwość zmiany formy opodatkowania epit 2022 ex post (przy składaniu zeznania rocznego pit online 2022/pit online 2023),
 6. Zmiana w zakresie wspólnego rozliczenia pit z małżonkiem oraz osoby samotnie wychowującej z dzieckiem,
 7. Szereg nowych zwolnień oraz ulg podatkowych pit 2023.

Symulacja wynagrodzeń pracowników oraz zleceniobiorców w 2023 została przeprowadzona odpowiednio w artykułach:

Ostatni moment na rozliczenie kosztów najmu prywatnego w PIT-37 2023

Do końca 2022 właściciele nieruchomości będą mogli skorzystać z ostatniej szansy na opodatkowanie wynajmowanych nieruchomości prywatnych na zasadach ogólnych. Od początku 2023 roku najem prywatny będzie możliwy jedynie w drodze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, co oznacza niemożność rozliczenia kosztów uzyskania przychodu związanych z nakładami na nieruchomość. Stawka ryczałtu właściwego dla tego rodzaju najmu wynosić będzie odpowiednio 8,5% i 12,5% w zależności od wysokości osiąganych przychodów.

Składka zdrowotna PIT 2022/PIT 2023

Rozliczenie PIT 2023 będzie znacznie bardziej złożone (oraz dolegliwe finansowo) nie tylko w kwestii obliczenia PIT, lecz również w zakresie wysokości składki zdrowotnej. W zależności od formy opodatkowania PIT 2023 podstawa wymiaru składki jest zróżnicowana.

Wysokość składki zdrowotnej – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Wysokość składki zdrowotnej w rozliczeniu PIT 2022/2023 jest uzależniona rocznej wartości przychodu przedsiębiorcy PIT-28 2023

Przychód

Miesięczna składka

0 - 60 000 zł

305,56 zł

60 000 zł - 300 000 zł

509.27 zł

> 300 000 zł

916,68 zł

Wysokość składki zdrowotnej – podatek liniowy

Podatnicy rozliczający się na formularzu PIT-36L 2023 objęci liniową stawką PIT w wysokości 19% będą musieli dodatkowo uiścić składkę zdrowotną w wymiarze 4,9% względem osiągniętego dochodu (przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania).

Wysokość składki zdrowotnej – skala podatkowa

Podatnicy rozliczający się na formularzu PIT-37 2023, których obowiązuje stawka podatku PIT 2023 uzależniona od wysokości ich dochodów zobowiązani są do ponoszenia ciężaru składki w wymiarze 9% od ich przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania.

Wysokość składki zdrowotnej – karta podatkowa

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej w przypadku podatników rozliczających się w formie karty podatkowej podyktowana jest wskaźnikiem minimalnego wynagrodzenia za pracę 2022/2023 i wynosi 9% względem obowiązującej stawki. Oznacza to, że wartość składki zdrowotnej dla tej grupy podatników PIT 2023 wzrośnie dwukrotnie począwszy od 2022. Obecnie jest to 270.90 zł (9% * 3010 zł brutto), w pierwszej połowie 2023 natomiast będzie to 304,47 zł (9% * 3383 zł brutto), zaś w drugim półroczu przyszłego roku – 310,50 zł (9% * 3450 zł).

Więcej na temat zmieniającej się wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę i wynikającej z niej wypłaty netto pisaliśmy w artykule: minimalne wynagrodzenie 2023 - wartość netto.

Odliczenie składki zdrowotnej dla poszczególnych grup podatników

Pomimo ograniczenia generalnej zasady odliczania 7.75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej od podatku to wobec trzech grup podatników możliwość limitowanego odliczania uiszczanych tychże składek została wprowadzona do rozliczenia PIT 2023. Z przywileju tego skorzystają podatnicy:

 • PIT-28 2023 – maksymalna wartość odliczenia to 50% wartości składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • PIT-36L 2023 – maksymalna wartość odliczenia to 8700 zł opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • Osoby podlegające karcie podatkowej 2022/2023 będą mogły pomniejszyć wartość odprowadzanego podatku PIT o 19%.

Zwiększenie stawki na rzecz OPP – 1,5% PIT

Do końca roku podatkowego 2021 podatnicy mogli obdarować wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego jednym procentem swojego podatku PIT. 2023 będzie pierwszym, w którym przekażemy aż 1,5% naszej daniny na rzecz wybranej przez siebie instytucji.

Metodyka obdarowywania częścią swojego podatku nie ulegnie znaczącym modyfikacjom i będzie wyrażona podobnie aniżeli w rozliczeniu w 2022 roku.

Nowe zwolnienia w PIT za 2023

Poza zmianami podatkowym PIT 2023 zwiększającymi nasze obciążenia finansowe, pojawił się również szereg zwolnień/preferencji podatkowych. Wśród najistotniejszych z nich należy wyróżnić:

 • Ulga na terminal płatniczy,
 • Ulga na robotyzację,
 • Ulga dla inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne,
 • Zwolnienie z PIT dodatku osłonowego tj. “tarczy antyinflacyjnej”,
 • Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów darowizn na Ukrainę,
 • Zwolnienie z PIT świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego,
 • Ulga na zabytki.

W celu prawidłowego rozliczenia wszystkich ulg i odliczeń warto zadbać o odpowiednie przygotowanie dokumentacji. Poradnik w zakresie przygotowań do rozliczenia za 2022 r. znajdziesz w opracowaniu PIT 2023.

Zwrot wydatków na dojazd do pracy w PIT

2023-01-25 11:52:47

Osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę (bądź pokrewnego stosunku prawnego) przysługują tzw. pracownicze koszty uzyskania przychodu. Ich wartość określona jest w sposób ryczałtowy. Czy istnieją przypadki, w których pracownik będzie mógł uwzględnić rzeczywistą wartość wydatków poniesionych w związku z dojazdem do pracy?

Polski Ład – zasiłek macierzyński bez PIT

2023-01-24 10:32:14

Polski Ład to nie tylko gruntowne zmiany w rozliczeniach przedsiębiorców (jak np. zmiana sposobu naliczania składki zdrowotnej) lecz również program, który przygotował szereg rozwiązań dla polskich rodzin. Obok obszernych zwolnień podatkowych – takich jak ulga dla rodzin wielodzietnych 4+ – postanowiono o objęciu zasiłków macierzyńskich PIT-0.

Polski Ład – ulga sponsoringowa

2023-01-23 15:48:31

Ulga CSR (skrót od angielskiej nazwy Corporate Social Responsibility) stanowi jedną z nowych preferencji podatkowych dla przedsiębiorców. Ulga sponsoringowa ma na celu zachęcić podatników do wspierania poszczególnych obszarów gospodarki, które ucierpiały w związku z pandemią Covid-19.

Składka zdrowotna 2023 r. – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

2023-01-20 13:48:04

Coraz więcej osób prowadzących działalność gospodarczą rozlicza się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W znaczącej części jest to rezultat zmiany sposobu opodatkowania w następstwie wprowadzenia Polskiego Ładu. W 2023 roku ryczałtowcy zapłacą wyższą składkę zdrowotną.

Składka zdrowotna 2023 – podatek liniowy

2023-01-18 15:26:09

Wraz z wprowadzeniem Polskiego Ładu, podatnicy podatku liniowego dotkliwie odczuli nowe zasady naliczania składki zdrowotnej. Celem zniwelowania dotkliwych skutków prowadzenia działalności gospodarczej, „liniowcom” przyznano możliwość odliczenia składek zdrowotnych w ograniczonym zakresie. Został ogłoszony nowy limit obowiązujący w rozliczeniu za 2023 rok.

Wyrównanie wartości składki zdrowotnej do kwoty zaliczki na PIT

2023-01-13 07:35:28

W szeregu zmian wpisujących się w korektę „Polskiego Ładu” doszło do aktualizacji poszczególnych zasad naliczania składki zdrowotnej. Wspomniana reguła nie obejmuje jednak sytuacji, w której istnieje możliwość wyrównania składki do wysokości zaliczki PIT – w tym przypadku znajdą zastosowanie zasady z 2021 roku.

Minimalna składka zdrowotna

2023-01-10 17:16:55

Polski Ład znacząco wpłynął na sposób ustalania składki zdrowotnej, uniemożliwiając wielu podatnikom odliczenie ubezpieczenie. Wraz z nowymi wskaźnikami na 2023 r. podwyżce uległa również minimalna wartość składki zdrowotnej.

Najniższa krajowa 2023 – wartość netto

2023-01-09 16:08:44

Aż dwukrotnie w trakcie roku zyskają podatnicy otrzymujący minimalne wynagrodzenie za pracę. Pierwsza podwyżka obowiązuje od 1 stycznia, zaś kolejna wejdzie w życie już z początkiem drugiego półrocza. W poniższej publikacji wskazujemy ile pracownicy otrzymają „na rękę” oraz kogo obowiązuje najniższa krajowa.

Od 2023 koniec z amortyzacją budynków i lokali

2022-12-16 14:28:45

W przyszłym roku na właścicieli nieruchomości czeka wiele zmian w zakresie opodatkowania przychodów z nieruchomości. Na baczności powinni stać nie tylko wynajmujący, którzy rozliczają w kosztach uzyskania przychodu wydatki na remont czy modernizację mieszkania.

Wyższy limit IKZE 2023

2022-12-04 23:07:50

Lokowanie naszych oszczędności w Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego wiąże się z niższym zobowiązaniem podatkowym w PIT. Jeszcze do końca 2022 roku dokonując wpłat na IKZE będziemy mogli obniżyć nasz podatek do zapłaty, zaś na następny okres rozliczeniowy odliczymy znacznie więcej aniżeli dotychczas.

Termin rozliczenia ryczałtu ewidencjonowanego PIT 28

2022-11-08 10:11:18

Wraz z ogłoszeniem kolejnych założeń Nowego Polskiego Ładu 2.0 zapowiedziano ujednolicenie terminu dla złożenia wszystkich deklaracji PIT. Zdawać by się mogło, że po wielu utrudnieniach jakie zostały wprowadzone do polskiego systemu podatkowego w rozliczeniach PIT za 2022 rok, Ministerstwo Finansów zaczęło zmierzać w kierunku uproszczenia rozliczeń podatników. Niestety kalendarz składania PIT dla „ryczałtowców” skomplikował się w stosunku do lat wcześniejszych.

Składki na ubezpieczenia społeczne 2023 dla przedsiębiorców

2022-10-27 15:12:33

Wraz z początkiem 2023 roku przedsiębiorcom przyjdzie się zmierzyć z rekordową podwyżką składek na ubezpieczenia społeczne. Historyczna wartość wzrostu kwot odprowadzanych do ZUS wynika z tzw. ustawy budżetowej przyjętej na przyszły rok.

1 2 3 4 ... 23