Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych – IWOP.pl – PITy

Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych lub zaległość podatkowa wraz z odsetkami mogą zostać umorzone przez urząd na wniosek podatnika. Możliwość taka przewidziana jest w art. 67a  § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej.  

Zaległości podatkowe powstają, kiedy nie zapłacimy w terminie należnego fiskusowi podatku. W przypadku opóźnienia z zapłatą podatku lub zaliczek na podatek, ale również w przypadku opóźnień w opłacie innych należności związanych z podatkami, powstaje obowiązek naliczenia odsetek karnych.

Przykładem innych należności może być nadpłata wykazana nienależnie lub w zawyżonej wysokości w zeznaniu rocznym czy też bezprawnie otrzymany zwrot podatku.

Program do rozliczanie pit może być pomocny w poprawnym naliczaniu należności podatkowych. Program pit dokonuje obliczeń zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Rozliczenie pit online 2018 umożliwia też złożenie korekty pit.

Ordynacja podatkowa przewiduje, iż w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę.

Zaległością podatkową jest podatek nie zapłacony w terminie płatności (art.51 ustawy). Od zaległości podatkowych naliczane są odsetki za zwłokę.

Podatnik zainteresowany umorzeniem należności dla fiskusa składa podanie wraz z uzasadnieniem i dokumentami potwierdzającymi okoliczności, na które powołuje się wnoszący podanie.

Podanie powinno zawierać:

 • dokładne określenie rodzaju zaległości podatkowych, których podanie dotyczy oraz
 • wskazanie okresu za jaki zaległość podatkowa jest należna,
 • wskazanie okoliczności stanowiących ważny interes podatnika lub interes publiczny uzasadniających zastosowanie ulgi w postaci umorzenia,
 • wskazanie osoby, od której pochodzi podanie oraz jej adresu.

Podatnik będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej składa podanie o umorzenie zaległości podatkowej / odsetek za zwłokę wraz z uzasadnieniem i dokumentami przedstawiającymi sytuację materialną podatnika i osób wspólnie z nim zamieszkujących.

Dokumenty takie to:

 • zaświadczenia o dochodach,
 • zaświadczenia z urzędu pracy,
 • karta informacyjna z opieki społecznej,
 • kopie rozliczeń z urzędu skarbowego,,
 • oświadczenie o stanie majątkowym,
 • inne dokumenty mające wpływ na sytuację materialną oraz potwierdzające okoliczności, na które powołuje się wnoszący podanie.

Przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą obowiązane są dołączyć do podania:

 • informację o rodzaju prowadzonej działalności,
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy publicznej de minimis udzielonej im w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz
 • dokumenty przedstawiające sytuację ekonomiczną prowadzonego przedsiębiorstwa (np. tzw. „bilans”, sprawozdanie F-01, rachunek zysków i strat, wykaz zobowiązań i należności, potwierdzone za zgodność z oryginałem lub opatrzone datownikiem kopie rozliczeń z US, oświadczenie o stanie majątkowym itp.),
 • a także inne dokumenty potwierdzające okoliczności, na które powołuje się wnoszący podanie.

Przedmiotem rozpatrywania wniosku o umorzenie może być jedynie zaległość podatkowa, tj. podatek, którego termin płatności już upłynął.

Złożenie podania i wydanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowej / odsetek za zwłokę zwolnione jest od obowiązku uiszczenia opłat.

Dla załatwienia sprawy i udzielenia odpowiedzi przewidziany jest 1 miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych 2 miesiące od dnia wpływu podania.