Nowe strony internetowe izb i urzędów skarbowych

Ministerstwo Finansów wraz z izbami skarbowymi uruchomiło w połowie roku nowe podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) izb i urzędów skarbowych. Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Biuletyn Informacji Publicznej powstał, kiedy w 2001 roku – na podstawie artykułu 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej – została ogłoszona Ustawa o dostępie do informacji publicznej.

W dobie występujących powszechnie dokumentów w postaci elektronicznej każdy ma prawo dostępu do nich za pomocą środków elektronicznych. Dostęp do informacji znajdujących się w BIP możliwy jest poprzez:

  • stronę główną znajdującą się pod adresem internetowym www.bip.gov.pl, która zawiera podstawowe informacje o podmiotach (nazwa, adresy, numery telefonów informacje o redaktorze prowadzącym) oraz odsyłacze do stron podmiotowych,
  • strony podmiotowe, które są przygotowywane przez podmioty ustawowo zobowiązane do ich prowadzenia, zawierające informacje o prowadzonej działalności. Adresy internetowe stron wszystkich podmiotów znajdują się na stronie głównej BIP.

Treści udostępniane na stronach internetowych BIP:

  • charakteryzują się jakością nie pozostawiającą wątpliwości co do ich zawartości;
  • są udostępnione do druku i kopiowania.

Do tworzenia podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej zobowiązane są między innymi izby i urzędy skarbowe.

Od połowy roku  można korzystać z 416 nowych stron internetowych izb i urzędów skarbowych: 16 – izb skarbowych, 380  – urzędów skarbowych, 20  – wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.

Nowe strony charakteryzują się nową szatą graficzną i jednolitą w skali całego kraju strukturą. Poszczególne izby skarbowe zamieszczają na stronie informacje dotyczące izb i urzędów skarbowych jej podległych. Na stronach znajdują się informacje na temat organizacji i działalności Administracji Podatkowej, a także informacje ogólne oraz wymagane przez przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej na temat danej jednostki.

Celem wdrożenia nowych stron BIP jest łatwiejszy dostęp do informacji na stronach internetowych izb i urzędów skarbowych. Aby to osiągnąć zostały ujednolicone  struktury i wygląd stron izb i urzędów. Wygląd stron jest zbieżny z identyfikacją wizualną ministerstwa finansów. Strony jednostek Administracji Podatkowej są skonsolidowane i dzięki temu funkcjonują tożsame rozwiązania zarówno organizacyjne jak i techniczne, dotyczące redagowania stron i administrowania nimi.

Nadzór i koordynacja zawartości stron urzędów przez izby nie różni się między województwami w całej Polsce. Każda strona BIP zawiera główne elementy:- wiadomości i aktualności,

  • organizacja i działalność,
  • sposób załatwiania spraw,
  • informacje podatkowe,
  • ogłoszenia (zamówienia publiczne, oferty pracy, zbędne i zużyte środki trwałe, szkolenia dla podatników),
  • informacje kontaktowe,
  • odnośniki do stron BIP podległych urzędów skarbowych izbie.

Przeciętnemu podatnikowi mogą być przydatne informacje dotyczące podatków, kiedy będzie rozliczać pit 2019, pit 2020, pit 36, pit 37, pit 28, pit 38 i inne.

Wybrane zakładki na stronach izb i urzędów skarbowych kierują do informacji na stronach Ministerstwa Finansów. Rozwiązanie takie pozwala na integrację treści na stronach Ministerstwa i jednostek jemu podległych. Strony posiadają własne adresy, nazwy ich mają zestandaryzowane nazwy – nazwa miasta połączona z domeną apodatkowa.gov.pl