Ulga prorodzinna a niskie dochody

2020-11-08 17:43:42

Ulga prorodzinna przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym, którzy osiągają przychody opodatkowane na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej. Odliczenie przysługujące z tytułu tej ulgi odpisuje się od podatku.

PIT-37 termin rozliczeń przez wstępnie wypełnione zeznanie

2020-11-08 17:42:06

Ministerstwo Finansów informuje, że w marcu 2016 będzie udostępnione wszystkim podatnikom wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. Najczęściej wypełnianą  przez osoby fizyczne deklaracją podatkową jest pit 37. Składają ją osoby, za które zaliczki na podatek oblicza i pobiera płatnik.

Limity ulgi mieszkaniowej

2020-11-08 17:40:31

Podatek dochodowy od osób fizycznych obowiązuje w przypadku uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. Podatku tego można uniknąć, jeśli spełni się określone w ustawie podatkowej warunki.

Kontynuacja ulgi odsetkowej

2020-11-08 17:39:23

Niektórzy podatnicy nadal mogą korzystać z  ulg, które  przewidziane były w polskim prawie podatkowym  w latach wcześniejszych. Upoważnia do tego nabycie prawa do ulgi w okresie jej obowiązywania oraz niemożność dokonania wcześniej odliczeń w pełnym zakresie z powodu zbyt niskich dochodów.

Kryteria ustalania rezydencji podatkowej

2020-11-08 17:38:07

Polskie prawo wewnętrzne reguluje kwestię rezydencji podatkowej odpowiednio w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 3) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 3). Obok przywołanych wyżej przepisów zagadnienie rezydencji regulowane jest w międzynarodowych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zmiany w naliczaniu odsetek od 2016

2020-11-08 17:36:34

Z dniem 1 stycznia 2020 roku weszły w życie znaczące zmiany dotyczące naliczania odsetek obowiązujących w relacjach cywilnoprawnych (odsetek ustawowych) oraz  odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne w PIT

2020-11-08 17:35:14

W rozliczeniu pit 2019 (pit online 2019) odliczenia podatkowe mogą być dokonywane od  dochodu albo od podatku. Składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczane są od podatku.

Koszty działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nie obciążają pracowników

2020-11-08 17:33:04

Zgodnie z art. 207 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładzie pracy.

Ulga prorodzinna a niskie dochody

2020-11-08 17:31:36

Możliwość skorzystania z ulgi na dzieci uzależniona jest od wysokości dochodów osób sprawujących faktyczną opiekę nad dziećmi. Wysokość ulgi zależy nie zależy od wysokości uzyskanych dochodów, ale od ilości dzieci oraz okresu sprawowania opieki na nimi.

Kiedy małżonkowie nie mogą rozliczać PIT wspólnie

2020-11-08 17:30:09

Ze wspólnego z małżonkiem rozliczenia podatku dochodowego za 2019 rok może wynikać niższa kwota podatku do zapłacenia niż przy rozliczaniu indywidualnym. Jednakże nie zawsze podatnik będzie mógł dokonać rozliczenia pit 2019 ze współmałżonkiem.

Wydatki na samochód w ramach ulgi rehabilitacyjnej

2020-11-08 17:28:12

Podatnicy posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub mający na utrzymaniu osobę z takim orzeczeniem mogą w rozliczeniu rocznym pit skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Wśród wydatków uprawniających do odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej znajdują się m. in. wydatki z tytułu użytkowania samochodu osobowego.

Ulgi w PIT na przestrzeni lat

2020-11-08 17:26:56

W pierwszym roku po wprowadzeniu PIT, czyli 1992,  można było skorzystać z 8 rodzajów ulg. Należały do nich: ulga budowlana, odliczenie wydatków poniesionych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe, odliczenie składek wniesionych na rzecz organizacji, ulga rehabilitacyjna, ulga na wynajem, odliczenie rent i innych trwałych ciężarów, ulga na wyszkolenie uczniów, ulga małżeńska.

1 ... 13 14 15 16 17