Strona Główna » Serwis podatkowy » Wyższy limit IKZE 2023

Wyższy limit IKZE 2023

Autor: Mateusz Musiał - Data publikacji: 2022-12-04 23:07:50

Lokowanie naszych oszczędności w Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego wiąże się z niższym zobowiązaniem podatkowym w PIT. Jeszcze do końca 2022 roku dokonując wpłat na IKZE będziemy mogli obniżyć nasz podatek do zapłaty, zaś na następny okres rozliczeniowy odliczymy znacznie więcej aniżeli dotychczas.

Spis Treści:

 1. Czym jest IKZE i czemu służy?
 2. Opodatkowanie wypłat z IKZE
 3. IKZE – dla kogo?
 4. Limit wpłat na IKZE 2022
 5. Limit IKZE 2023
 6. IKZE – dokumentacja

Czym jest IKZE i czemu służy?

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) stanowi instytucję funkcjonującą w polskim obrocie prawnym od początku 2012 roku. IKZE stanowi instrument lokowania swoich oszczędności, z których będzie można skorzystać po osiągnięciu przez wpłacającego wieku emerytalnego, o ile wpłata na konto odbywała się nie krócej, aniżeli przez 5 lat kalendarzowych. Wyjątek stanowi sytuacja, w której doszło do śmierci właściciela rachunku – wówczas wypłata środków zgromadzonych na IKZE następuje na wniosek osoby uprawnionej.

Opodatkowanie wypłat z IKZE

W ramach zachęty do korzystania z tego instrumentu oszczędnościowo-inwestycyjnego, ustawodawca wprowadził preferencję podatkową pod postacią tzw. Ulgi na IKZE. Mechanizm uwzględniania w PIT wpłat na rachunek pieniężny w ramach rozliczenia zeznania rocznego polega na zastosowaniu odliczenia od podstawy opodatkowania. O ile środki zgromadzone na IKZE będą podlegać wypłacie tej samej osobie, która uiszczała wpłaty – będą podlegać opodatkowaniu PIT. Wypłata finansów zgromadzonych na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego jest opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym wedle stawki 10%. Zwolnieniu z daniny podlegają wyłącznie wypłaty realizowane przez spadkodawcę zmarłego posiadacza rachunku.

IKZE – dla kogo?

Z opisywanego przywileju podatkowego mogą skorzystać podatnicy, którzy składają deklaracje:

PIT 28 – w ramach tego formularza rozliczają się osoby, które wybrały opodatkowanie w jednej z form zryczałtowanego podatku dochodowego: ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;

PIT 36L – na tym druku wykazania swoich dochodów dokonują podatnicy, których działalność gospodarcza jest opodatkowana stawką 19% (podatek liniowy);

PIT 36 oraz PIT 37 – z ulgi na IKZE mogą skorzystać osoby rozliczające się na skali podatkowej (zasady ogólne) czyli w „domyślnej” formie opodatkowania dochodów (stawki podatku 12% oraz 32% od nadwyżki ponad 120 000 zł).

Limit wpłat na IKZE 2022

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku IKE, limit wpłat na IKZE ustalany jest w skali roku. W ramach składanego przez nas zeznania rocznego w 2023 r. (za rok podatkowy 2022 r.) będziemy mogli ująć odliczenie dotyczące wpłat nieprzekraczających kwoty:

 • 7 106,40 zł – dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
 • 10 659,60 zł – dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Dla porównania limit wpłat na IKZE - ogłoszony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – wynosił odpowiednio 6 310,80 zł (dla osób rozliczających się za pośrednictwem płatnika) oraz 9 466,20 zł (dla przedsiębiorców).

Limit IKZE 2023

2023 rok wiąże się ze znaczną podwyżką limitu wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczeń Emerytalnych. W nadchodzącym roku podatkowym podatnicy będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania wpłaty na ich rachunek oszczędnościowy w wysokości:

 • 8322 zł – dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
 • 12 483 zł – dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

IKZE – dokumentacja

Sposób wykazania wpłat realizowanych na poczet IKZE jest uzależniony od formy opodatkowania, z której korzysta posiadacz rachunku:

 • podatnicy rozliczający się na PIT 28, PIT 36 oraz PIT 37 będą zobowiązani do ujęcia wartości ich wpłat na właściwym zeznaniu rocznym oraz załączniku PIT/O;
 • „liniowcy” rozliczający się na PIT 36L wykazują przychów z tytułu IKZE wyłącznie we właściwym zeznaniu rocznym.

Więcej na temat IKE oraz IKZE dowiesz się z publikacji: Ulga na IKZE.