Strona Główna » Serwis podatkowy » Wynagrodzenie brutto i wynagrodzenie NETTO

Wynagrodzenie brutto i wynagrodzenie NETTO

Autor: - Data publikacji: 2020-11-09 11:13:59

W umowie zawieranej z pracodawcą zawsze podane jest wynagrodzenie brutto.  Natomiast wypłatę dostajemy w kwocie netto, która jest niższa od kwoty brutto.

Skąd wynikają różnice między wynagrodzeniem brutto a wynagrodzeniem netto?

Różnice między wynagrodzeniem brutto i netto

Pieniądze, które otrzymujemy przy wypłacie są wynagrodzeniem netto. Kwoty te są niższe niż podane w umowach wynagrodzenie brutto, ponieważ pracodawca – płatnik odprowadził z naszego wynagrodzenia obowiązkowe składki do ZUS na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy do urzędu skarbowego. Podane w umowie wynagrodzenie brutto to wynagrodzenie przed odprowadzeniem składek zusowskich oraz zaliczki na podatek.

Składki potrącane z naszego wynagrodzenia

Pracodawca odprowadza od naszego wynagrodzenia następujące kwoty:

 • składkę na ZUS, czyli ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe,
 • składkę na NFZ, czyli ubezpieczenie zdrowotne,
 • zaliczkę na podatek dochodowy (podatek od uzyskanych dochodów płaci każdy bez wyjątku, także osoby zatrudnione na umowę zlecenie czy umowę o dzieło).

Tutaj należy zwrócić uwagę, że  składki te nie są płacone w pełnej wysokości przez pracownika, a więc nie są w całości potrącane z jego wynagrodzenia, ponieważ pewną ich część płaci pracodawca.

Wysokości składek i podział obciążeń między pracownika i pracodawcę przedstawiają się następująco:

 1. Składka na ubezpieczenie emerytalne – 19,52%, finansowana jest po połowie przez pracodawcę i zatrudnionego – płacą oni po 9,76% od kwoty wynagrodzenia.
 2. Składka na ubezpieczenie rentowe – 8%, finansowana jest w wysokości 6,5% przez pracodawcę i 1,5% przez zatrudnionego .
 3. Składka na ubezpieczenie chorobowe – 2,45 %, finansowana jest w całości z wynagrodzenia pracownika.

W sumie z wynagrodzenia pracownika na składki te odliczane jest 13,71%. Dopiero po odliczeniu tych składek od wynagrodzenia można obliczyć wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy. Składka na NFZ (zdrowotna) pobierana z wynagrodzenia wynosi obecnie 9% podstawy wymiaru, a od podatku można odliczyć 7,75%.

Przykład obliczenia wynagrodzenia netto

Przykładowo możemy obliczyć wysokość składek ponoszonych przez pracownika i potrącanych z jego wynagrodzenia przy zarobkach w wysokości 2.000 brutto.

 • Wynagrodzenie brutto – 2.000 zł
 • Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% – 195.20 zł
 • Składka na ubezpieczenie rentowe  1,5% – 30.00 zł
 • Składka na ubezpieczenie chorobowe 2,45 – 49.00 zł
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne – 155.32 zł

Po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy – 111.00 zł   wynagrodzenie netto wyniesie 1459,48 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     W polskim kodeksie pracy w ogóle nie znajdziemy rozróżnienia na wynagrodzenie brutto i netto. Przyjmuje się, że jeśli w przepisach kodeksu jest mowa o wynagrodzeniu w ogólnym tego słowa znaczeniu to należy to rozumieć jako wynagrodzenie brutto. Można przyjąć, że  wynagrodzeniem pracownika jest także np. odprowadzana przez pracodawcę składka na ubezpieczenie zdrowotne, dzięki której pracownik może korzystać z bezpłatnej opieki medycznej – co również jest pewnego rodzaju gratyfikacją i wynagrodzeniem za codzienne świadczenie pracy.

Rozliczenie pit

W rozliczeniu pit  kwoty brutto wpisujemy w odpowiednich rubrykach deklaracji rocznych, przeznaczonych na podanie wysokości przychodu. Do obliczenia należnego podatku ustalamy kwotę podstawy opodatkowania po odjęciu kosztów uzyskania przychodówrozliczenie PIT-36, rozliczenie PIT-37) oraz składek zusowskich. Od obliczonego podatku odliczamy składkę na NFZ w wysokości 7,75%. Wszystkie obliczenia może wykonać za nas darmowy program do rozliczania pitRozlicz pit online, a dotrze szybko do urzędu skarbowego.