Strona Główna » Serwis podatkowy » Ulgi w PIT na przestrzeni lat

Ulgi w PIT na przestrzeni lat

Autor: - Data publikacji: 2020-11-08 17:26:56

W pierwszym roku po wprowadzeniu PIT, czyli 1992,  można było skorzystać z 8 rodzajów ulg. Należały do nich: ulga budowlana, odliczenie wydatków poniesionych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe, odliczenie składek wniesionych na rzecz organizacji, ulga rehabilitacyjna, ulga na wynajem, odliczenie rent i innych trwałych ciężarów, ulga na wyszkolenie uczniów, ulga małżeńska.

Spis Treści:

 1. Rok 1996
 2. Rok 1997
 3. Rok 2002
 4. Rok 2003
 5. Rok 2004
 6. Rok 2005
 7. Rok 2006
 8. Rok 2007
 9. Rok 2008
 10. Rok 2009
 11. Rok 2013
 12. Rok 2014

W następnych latach wprowadzano zmiany. Z wielu z nich podatnicy byli zadowoleni, ale inne uznawali za niekorzystne dla siebie.

w 1992 roku obowiązywało 8 ulg, w 2000 roku było ich najwięcej – 14, a w rozliczeniu pit 2019 możemy skorzystać  tylko z 7 (w tym jest ulga internetowa, której nie może już wykorzystać większość podatników).

Rok 1993

Rodzice mogli odliczyć od dochodu wydatki związane z odpłatnym kształceniem dzieci w podstawowych, zawodowych i średnich szkołach niepublicznych.

Rok 1995 to wprowadzenie dwóch nowych ulg.

– odliczenie wydatków poniesionych na dojazd dzieci do szkoły.

– z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej.

Ograniczona została natomiast ulga z tytułu darowizn na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła i związków wyznaniowych do 10%.

Rok 1996

Wprowadzono następną ulgę na zakup przyrządów i pomocy naukowych, programów komputerowych oraz wydawnictw fachowych, bezpośrednio związanych z wykonywanym zawodem i wykonywaną pracą.

Ponadto, zwiększony został limit odliczenia darowizn, z 10% do 15% dochodu.

Rok 1997

Ulga na odpłatne kształcenie dzieci w szkołach wyższych oraz ulga zdrowotna.

Zmianie uległa również ulga na cele mieszkaniowe: wydatki na te cele nie były już odliczane od dochodu, ale od podatku.

Rok 2001

W 2001 roku rozpoczęło się likwidowanie wielu ulg. W tym roku likwidacji podległo 5 ulg: ulga za wynajem, ulga budowlana, ulga z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej, ulga na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych, zawodowych i średnich, ulga z tytułu rent i innych trwałych ciężarów.

Rok 2002

Wprowadzono ulgę remontową, dzięki czemu podatnicy wciąż mieli możliwość odliczenia wydatków poniesionych na remont. Powstała również ulga odsetkowa (odliczenie od dochodu odsetek od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe).

Zlikwidowana została natomiast ulga zdrowotna. Ponadto, 2002 to rok wprowadzenia podatku od dochodów kapitałowych (tzw.podatku Belki).

Rok 2003

Zlikwidowana została ulga na wyszkolenie uczniów.

Wprowadzono natomiast możliwość przekazania w rozliczeniu rocznym pit 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Rok 2004

Rok 2004 to likwidacja kolejnych ulg. Zlikwidowana została:ulga na kształcenie dzieci w szkołach wyższych, ulga za dojazd dzieci do szkoły, ulga na zakup przyrządów i pomocy,  programów komputerowych oraz wydawnictw fachowych, ulga z tytułu składek na rzecz organizacji, do których przynależność jest obowiązkowa.

Zmianie uległa ulga za darowizny. Długi spis darowizn został ograniczony do 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego. Wciąż aktualne pozostało odliczenie darowizny na cele kultu religijnego, ale limit odliczenia na cele kultu religijnego i pożytku publicznego został ograniczony do 350 zł. Zlikwidowany został limit odliczenia na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła.

Rok 2005

Zlikwidowana została ulga remontowa, a limit na cele kultu religijnego i cele pożytku publicznego został ustalony na 6% dochodu.

Wprowadzono dwie nowe ulgi: ulgę na internet oraz ulgę aktywizacyjną. Ta druga przeznaczona była dla osób, które zatrudniły jako pomoc domową osobę bezrobotną i opłacały za nią składki na ubezpieczenie społeczne.

Rok 2006

Ulga aktywizacyjna zaledwie rok po wprowadzeniu została zlikwidowana. Również ulga odsetkowa.

Wprowadzono ulgę na nowe technologie, przeznaczoną dla przedsiębiorców oraz ulgę z tytułu sponsoringu sportowego (na działalność klubów sportowych).

Rok 2007

Ze względu na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że ulga z tytułu sponsoringu sportowego jest niezgodna z Konstytucją, ulga ta została zlikwidowana zaledwie rok po wprowadzeniu.

Od tego roku obowiązuje ulga z tytułu wychowywania dzieci (ulga prorodzinna). W pierwszym roku funkcjonowania ulgi można było odliczyć 1145,08 zł. Wprowadzono także ulgę dla krwiodawców.

W tym samym roku zaszła istotna zmiana dotycząca przekazywania 1% podatku na OPP. Podatnik nie musi już sam dokonywać wpłaty na konto organizacji pożytku publicznego, a jedynie wpisać w formularzu PIT organizację, której to urząd skarbowy przekazuje jeden procent podatku. Dzięki tym zmianom liczba podatników, którzy przekazali 1% podatku wzrosła ponad 3-krotnie.

Rok 2008

W roku 2008 wprowadzono ulgę abolicyjną, przeznaczoną dla niektórych podatników pracujących za granicą. Weszła również w życie ulga meldunkowa (osoby, które były zameldowane co najmniej rok w mieszkaniu, które sprzedały, nie płaciły  podatku od sprzedaży nieruchomości).

Rok 2009

Kolejną zmianą była likwidacja ulgi meldunkowej i w zamian wprowadzenie ulgi mieszkaniowej. Z obecnej ulgi mieszkaniowej mogą skorzystać tylko podatnicy, którzy zbyli nieruchomość przed upływem 5 lat od jej nabycia, a dochód ze sprzedaży przeznaczyli na własne cele mieszkaniowe.

Kwotę ulgi na dziecko ustalono 92,67 zł za miesiąc, czyli 1112,04 zł za rok. Jest to więc kwota nieco niższa niż dwa lata wcześniej, i obowiązuje do dziś na pierwsze i drugie dziecko.

Do dziś obowiązuje ustalona w 2009 roku kwota wolna od podatku 3091 zł.

Rok 2013

Ograniczono ulgę na internet. Obecnie można z niej korzystać  jedynie przez dwa lata.

Wprowadzono  też zmiany w uldze prorodzinnej. Dla rodziców wychowujących tylko jedno dziecko ustalony został limit dochodu, powyżej którego nie mogą skorzystać z ulgi. Rodzice wychowujący trójkę lub większą liczbę dzieci, mogą natomiast skorzystać z większego odliczenia.

Rok 2014

W 2014 roku podwyższono stawki ulgi na trzecie i kolejne dzieci. Wprowadzono również możliwość pełnego wykorzystania ulgi przez rodziców, których podatek jest niższy od ustalonych ustawą kwot ulgi.