Strona Główna » Serwis podatkowy » Ulgi w PIT 2020 - ulga prorodzinna: władza rodzicielska

Ulgi w PIT 2020 - ulga prorodzinna: władza rodzicielska

Autor: - Data publikacji: 2020-11-09 08:47:41

Program PIT 2020 pozwoli nam na bezproblemowe skorzystanie z odliczenia podatkowego na dzieci. Jedyne, na co musimy zwrócić baczną uwagę to formalne wymogi, których wypełnienie jest warunkiem koniecznym nabycia prawa do korzystania z tej ulgi. Najważniejszym, pierwszym i podstawowym wymogiem ustawowym jest tutaj rozporządzanie opieką nad dzieckiem (dziećmi) w prawnym rozumieniu tego sformułowania.

Zasadniczo możemy wyróżnić trzy formy rozporządzania opieką nad dzieckiem, które kwalifikują nas do odliczeń wynikających z ulgi prorodzinnej w PIT online 2020. Są to: władza rodzicielska, opieka prawna oraz rodzina zastępcza.

Władza rodzicielska

Pojęcie władzy rodzicielskiej odnosi się do pełni obowiązków oraz uprawnień, jakie rodzice posiadają wobec dzieci. Jest ona niezależna od ewentualnego związku małżeńskiego i przysługuje obojgu rodziców. Władza rodzicielska może jednak podlegać modyfikacjom sądowym — istnieje ewentualność ograniczenia władzy rodzicielskiej lub też przetransferowania jej na osobę trzecią. Ojciec dziecka pozamałżeńskiego uzyskuje władzę rodzicielską wobec dziecka z chwilą uznania go. Jeżeli zaś małżeństwo zostaje ustalone sądowo ojciec uzyskuje władzę, gdy orzekając, przyzna mu ją sąd. Dysponowanie władzą rodzicielską jest również związane z ze zdolnością do czynności prawnych, co oznacza, że osoba ubezwłasnowolniona traci ją na rzecz (pełnego wymiaru władzy) drugiego rodzica.

Zastosowanie ulgi na dzieci w PIT 2020 program będzie niemożliwe w razie sądowego pozbawienia władzy rodzicielskiej. Może to wystąpić w efekcie permanentnej trudności stojącej na drodze jej poprawnego wykonywania lub w wypadku, gdy jest ona sprawowana w sposób uznany za nieodpowiedni. Istnieje także możliwość tymczasowego zawieszenia władzy, jeśli przeszkoda uniemożliwiająca jej należyte wykonywanie ma charakter przejściowy — władza rodzicielska zostaje w takim wypadku przywrócona po uprzednim usunięciu przeszkody. Ulga nie będzie przysługiwać w tych okolicznościach, szczególnie jeśli dziecko trafi do instytucji zapewniającej całodobową opiekę, do rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Sąd ma także opcję limitowania władzy rodzicielskiej do pewnego określonego wymiaru. Tutaj jednak podatnik zachowuje prawo do przeprowadzenia odliczeń na dzieci w swoim PIT 2020 online.

Na sam koniec należy wspomnieć o całkowicie oczywistych zdarzeniach, które powodują ustanie władzy rodzicielskiej, takich jak śmierć dziecka, osiągnięcie przez nie pełnoletniości, zawarcie przez nie małżeństwa.