Strona Główna » Serwis podatkowy » Ulga na dzieci 2021/2022 – limit dochodu, ile wynosi, komu przysługuje

Ulga na dzieci 2021/2022 – limit dochodu, ile wynosi, komu przysługuje

Autor: Redakcja - Data publikacji: 2021-11-19 11:24:50

Ulga na dziecko to jedna z najczęściej wykorzystywanych form obniżenia podatku należnego do zapłaty w rocznym rozliczeniu PIT. Nie wystarczy jednak być rodzicem, opiekunem prawnym lub rodziną zastępczą, by z ulgi prorodzinnej skorzystać. Ważny jest również limit dochodów i forma ich opodatkowania.

Czym jest ulga prorodzinna (ulga na dzieci)?

Ulga na dzieci zwana również ulgą prorodzinną to forma wsparcia udzielana przez państwo rodzicom, opiekunom prawnym i rodzinom zastępczym wychowującym dzieci. Jeśli chcesz z niej skorzystać, pamiętaj, że jest ona skierowana do podatników, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych z uwzględnieniem skali podatkowej. Innymi słowy – możesz obniżyć należny do zapłaty podatek, jeśli rozliczasz się na formularzu PIT 37 lub PIT 36.

Wysokość ulgi na dzieci w 2022 r. się nie zmienia. Możesz od podatku odliczyć

 • 92,67 zł miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko (po 1 112,04 zł rocznie na dziecko),
 • 166,67 zł miesięcznie na trzecie dziecko (2 000,04 zł rocznie na dziecko),
 • 225 zł miesięcznie na czwarte i kolejne dziecko (po 2 700 zł rocznie na dziecko).

Sytuacją szczególną jest przypadek, gdy w tym samym miesiącu nad dzieckiem pełniona była władza rodzicielska oraz funkcja opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej. Wówczas żaden podatników nie ma prawa do odliczenia pełnej kwoty 92,67 zł za miesiąc, lecz wyłącznie jedną trzydziestą tej wartości za każdy dzień, gdy dziecko znajdowało się pod jego opieką.

Ulga prorodzinna 2021/2022 – przykład obliczeń za niepełny rok

W związku z tym, że ulga na dzieci naliczana jest miesięcznie – jeśli urodziło ci się dziecko w październiku 2021 r., będziesz mógł pomniejszyć podatek w deklaracji PIT w 2022 r. o 278,01 zł (92,67 zł x 3)., czyli za trzy pełne miesiące.

Nie ma przy tym znaczenia, w jakim dniu miesiąca niemowlę pojawiło się na świecie. Taka sama jej wysokość będzie przysługiwała zarówno rodzicom, których dziecko urodziło się 1.10.2021 r. jak i tym, którzy powitali swoją pociechę 31.10.2021 r.

Ulga prorodzinna 2021/2022 – przykład obliczenia ulgi na kilkoro dzieci

Jeśli wychowujesz trójkę dzieci – ulga wyniesie 3 224,12 zł, co stanowi sumę:

 • ulgi na pierwsze dziecko w wysokości 1 112,04 zł,
 • ulgi na drugie dziecko w wysokości 1 112,04 zł,
 • ulgi na trzecie dziecko w wysokości 2 000,04 zł.

Wartości te po zsumowaniu należy wpisać w polu C oraz E załącznika PIT/O.

Kto może skorzystać z ulgi na dzieci w 2022 r.?

Z ulgi prorodzinnej skorzystać może podatnik, który osiąga dochody opodatkowane na zasadach ogólnych z uwzględnieniem skali podatkowej (17 proc. i 32 proc.), pod warunkiem, że był w ciągu roku podatkowego dla niepełnoletniego dziecka:

 • rodzicem (w tym także rodzicem samotnie wychowującym dziecko),
 • opiekunem prawnym (i dziecko z nim mieszkało),
 • rodziną zastępczą (zgodnie z orzeczeniem sądu lub decyzją starosty).

Kwotę przysługującej ulgi można odliczyć w połowie od podatku każdego z rodziców, rodziców zastępczych i opiekunów prawnych, albo w innej ustalonej proporcji.

Jeśli rodzice nie mieszkają razem, są w separacji lub po rozwodzie, prawo do ulgi przysługuje temu, kto faktycznie wykonuje władzę rodzicielską. Nie chodzi tu więc wyłącznie o prawo posiadania władzy rodzicielskiej, lecz jej wykonywanie. Jeśli na tym gruncie pojawi się między rodzicami konflikt – ustalane jest, kto władzę rodzicielską faktycznie wykonuje.

Komu nie przysługuje ulga prorodzinna 2022?

Możliwość skorzystania z odliczania na dziecko warunkuje nie tylko bycie rodzicem, opiekunem prawnym lub rodziną zastępczą. Bardzo istotne jest również kryterium dochodowe i forma opodatkowania.

Ulga na dzieci – limit dochodu

Nie będziesz mógł obniżyć podatku dzięki uldze prorodzinnej w 2022 r., jeśli:

 • pozostawałeś przez cały rok w związku małżeńskim i wasze wspólne dochody przekroczyły 112 000 zł;
 • nie pozostawałeś w związku małżeńskim przez cały rok lub jego część i twoje dochody przekroczyły 56 000 zł;
 • jesteś rodzicem samotnie wychowującym dziecko i twoje dochody przekroczyły 112 000 zł.

Zwrot podatku na dzieci a forma opodatkowania

Nie możesz skorzystać z ulgi podatkowej na dzieci, jeśli osiągasz dochody opodatkowanych inaczej niż na zasadach ogólnych i z uwzględnieniem skali podatkowej (17 proc. i 32 proc.). Innymi słowy – jeśli składasz zeznanie podatkowe na formularzu innym niż PIT 36 lub PIT 37, wówczas nie możesz uwzględnić w PIT ulgi na dzieci.

Podobnie nie będzie ci przysługiwać ta forma obniżenia podatku, jeśli pozostające pod twoją opieką dziecko prowadzi działalność gospodarczą, która jest opodatkowana:

 • liniowo (stawką 19 proc.),
 • w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • kartą podatkową,
 • podatkiem tonażowym;
 • podatkiem wynikającym z ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Ulga na dziecko – ile wynosi, gdy dziecko jest pełnoletnie?

O zwrot podatku na dzieci mogą ubiegać się także rodzice dzieci, które są pełnoletnie. Warunkiem jest, by dziecko, które było utrzymywane przez podatnika:

 • pobierało zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • nie ukończyło 25 roku życia, uczyło się i jednocześnie nie osiąga dochodów, których wysokość przekracza 3 089 zł.

Wystarczy, aby spełniony został jeden z wymienionych warunków, abyś jako rodzic, rodzic zastępczy lub opiekun prawny mógł skorzystać z odliczenia na dziecko pełnoletnie.

Zwrot niewykorzystanej ulgi podatkowa na dziecko

Jeśli nie korzystałeś w latach poprzednich z ulgi podatkowej na dziecko – nie masz możliwości jej przeniesienia do rozliczenia PIT 2022.

W przypadku, gdy twoje dochody są na tyle niskie, że mimo prawa do tego odliczenia nie możesz z niego skorzystać, wówczas zawnioskuj o zwrot kwoty ponad tę, którą udało ci się odliczyć (niekiedy może być to ulga w całej wysokości). Wnioskowany zwrot nie może jednak przekroczyć kwoty składek ZUS i zdrowotnych, jakie zostały pobrane i opłacone przez płatnika (np. pracodawcę).

Wyliczenie przysługującego zwrotu, który urząd skarbowy wypłaci w gotówce lub na wskazany rachunek bankowy, wykaż w części I w PIT 37 oraz w części L w PIT 36.

Nie ma przy tym potrzeby uzupełniania załącznika PIT/UZ, aby zwrot otrzymać. Wystarczy samo złożenie w terminie deklaracji podatkowej.

PIT/O – jak odliczyć ulgę na dzieci?

Aby skorzystać z ulgi na dzieci do deklaracji PIT 36 lub PIT 37 konieczne jest dołączenie załącznika PIT/O.

Kwotę ulgi należy wskazać w części C.

 

Sekcja C - odliczenie ulgi na dziecko

Źródło: opracowanie własne na podstawie podatki.gov.pl

Szczegółowe dane identyfikacyjne dziecka oraz liczbę miesięcy, za które przysługuje ci ulga – wskaż natomiast w części E. To właśnie dane wyliczone w tej części przenosisz do części C.

 

Sekcja E - informacja o dzieciach na potrzeby Ulgi na dziecko

Źródło: opracowanie własne na podstawie podatki.gov.pl

Źródło: opracowanie własne na podstawie podatki.gov.pl

PIT ulga na dziecko – kiedy otrzymasz zwrot podatku?

To jak szybko zostanie ci zwrócony nadpłacony podatek, zależne jest od tego, w jakiej formie złożyłeś zeznanie podatkowe. Jeśli zdecydowałeś się dostarczyć je do urzędu skarbowego osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej SA – możesz czekać nawet trzy miesiące.

W przypadku rozliczenia przez Internet – czas ten zostaje skrócony do zaledwie 45 dni.

Jeśli więc zależy ci na szybkim zwrocie podatku – złóż zeznanie wykorzystując program firmy zewnętrznej, aplikację e-Deklaracje lub usługę Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym.

Ulga prorodzinna to najpopularniejszy sposób obniżania podatku należnego zapłaty w rocznym zeznaniu podatkowym. Jej wysokość jest uzależniona od liczby posiadanych dzieci. Nie będziesz mógł jednak skorzystać z ulgi prorodzinnej, jeśli osiągasz dochody powyżej określonego limitu i opodatkowane inaczej niż na zasadach ogólnych z uwzględnieniem skali podatkowej.

 

Źródła:

 1. Broszura informacyjna do załącznika PIT/0 składanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS lub PIT-37 za 2020 rok, https://www.podatki.gov.pl/media/6632/broszura-pit-o-za-2020-przekazana-do-wydruku.pdf, dostęp: 16.10.2021 r.
 2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910800350/U/D19910350Lj.pdf, dostęp: 16.10.2021
 3. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002193/U/D20182193Lj.pdf, dostęp: 16.10.2021 r.
 4. Formularze do druku PIT, https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/#PIT-37, dostęp: 16.10.2021 r.