Strona Główna » Serwis podatkowy » Ulga na cele krwiodawstwa w PIT

Ulga na cele krwiodawstwa w PIT za 2022 r.

Autor: Mateusz Musiał - Data publikacji: 2023-02-23 17:10:41

Od kilku lat zwiększyła się tendencja do oddawania krwi oraz osocza przez obywateli Polski. Honorowi krwiodawcy mają możliwość uwzględnienia istniejącej już od ponad 15 lat ulgi w związku z darowizną na cele krwiodawstwa i pomniejszyć kwotę podatku do zapłaty.

Spis Treści:

  1. Mechanizm odliczenia
  2. Dla kogo ulga na cele krwiodawstwa?
  3. Kto może zostać krwiodawcą?
  4. Ile wynosi ulga na krew?

Mechanizm odliczenia

Ulga w związku z darowizną na cele krwiodawstwa jest odliczeniem stosowanym od podstawy opodatkowania. W zależności od formy opodatkowania, jaka została wybrana przez podatnika preferencja podatkowa pozwala na odpisanie od przychodu/dochodu wartości darowizny na cele krwiodawstwa. Omawiane odliczenie jest dedykowane honorowym dawcom krwi i osocza. Na potrzeby rozliczenia ulgi niezbędne jest odniesienie się do ustawy o publicznej służbie krwi, w której zostały określone stawki rekompensaty względem ilości litrów oddanej krwi lub jej składników.
Honorowi dawcy krwi będą mogli dokonać odliczenia w wysokości rekompensaty otrzymanej w zamian za krew lub osocze, przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć 6% wartości przychodu/dochodu.

W przypadku przekazania innych darowizn przez podatnika w danym roku podatkowym, łączna ich suma nie może być większa, niż 6% podstawy opodatkowania.

Dla kogo ulga na cele krwiodawstwa?

Ulga w związku z darowizną na cele krwiodawstwa została przeznaczona dla podatników rozliczających się na skali podatkowej (PIT-36 oraz PIT-37) oraz opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Uwaga! Wartości ulgi nie uwzględniamy na właściwym dla nas formularzu deklaracji podatkowej, lecz na załączniku PIT/O. Odliczenie należy wykazać w sekcji B. W zależności od tego, czy dokonujemy rozliczenia indywidualnego czy wspólnie z małżonkiem polami właściwymi do zadeklarowania wartości ulgi będą oznaczone jako nr 15. lub 16.

Kto może zostać krwiodawcą?

Dawcą krwi może być każda osoba, która jest zdrowa i osiągnęła pełnoletność. Dodatkowymi warunkami są waga (przynajmniej 50 kg niezależnie od płci) oraz wiek krwiodawcy (nie może mieć więcej niż 60 lat). Ponadto dawca krwi musi mieć nadany PESEL oraz legitymować się dokumentem tożsamości, w którym widnieje ten numer.

Na potrzeby rozliczenia ulgi na darowiznę na cele krwiodawstwa należy pamiętać, że nie można dokonać odliczenia w sytuacji, gdy podatnik oddający krew lub części krwi otrzymał w zamian wynagrodzenie.

Ile wynosi ulga na krew?

Wartość ulgi otrzymamy dokonując prostego równania matematycznego:
ilość faktycznie oddanej krwi (lub składnika krwi) * ekwiwalent pieniężny za 1 litr.
Stawki rekompensaty zostały określone w akcie wykonawczym (rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2017 r.), do którego odnosi się ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym miejscu należy wskazać, iż ograniczeniu zostały poddane ilości krwi i jej składników jakie można oddać. Limity określone są względem roku i wynoszą:

  • Krew pełna - kobieta może oddać nie więcej, niż 1,8 l, zaś mężczyzna 2,7 l;
  • Płytki krwi – nie więcej niż 12 l
  • Osocze – maksymalnie 25 l.

Na potrzeby podania przykładu odliczenia wskazujemy, że rekompensata pieniężna wynosi 130 zł za 1 litr pobranej krwi, w związku z czym jeśli dwukrotnie oddano krew pełną to ulga wyniesie:

2 * 0,45 l = 0,9 l

0,9 * 130 zł = 117 zł

O tyle pomniejszymy nasz przychód/dochód, przy założeniu, że ww. kwota nie przekroczy 6% wartości podstawy opodatkowania.