Strona Główna » Serwis podatkowy » Składki na ubezpieczenia społeczne 2023 dla przedsiębiorców

Składki na ubezpieczenia społeczne 2023 dla przedsiębiorców

Autor: Mateusz Musiał - Data publikacji: 2022-10-27 15:12:33

Wraz z początkiem 2023 roku przedsiębiorcom przyjdzie się zmierzyć z rekordową podwyżką składek na ubezpieczenia społeczne. Historyczna wartość wzrostu kwot odprowadzanych do ZUS wynika z tzw. ustawy budżetowej przyjętej na przyszły rok.

Spis Treści:

  1. Prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto 2023
  2. Składki na ubezpieczenia społeczne 2023 - wskaźnik
  3. Wyższa składka zdrowotna od 2023

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto 2023

Wskaźnikiem służącym do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców – podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (również działających w oparciu o umowę B2B business to business) – stanowi wartość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Zgodnie z przyjętym przez Sejm projektem ustawy budżetowej na 2023 r. będzie to równowartość kwoty 6935 zł brutto. Z wyjątkiem sposobu ustalania składki zdrowotnej, konstrukcja wyznaczania wartości poszczególnych ubezpieczeń ZUS nie uległa zmianie. Kwota odpowiadająca prognozowanemu przeciętnemu wynagrodzeniu jest corocznie wartością służącą do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracującymi. Co prawda na chwilę sporządzania niniejszego artykułu proces legislacyjny nie został jeszcze zakończony to należy wskazać, iż istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że przedsiębiorcy będą musieli pogodzić się z nową, niekorzystną wysokością odprowadzanych przez nich składek. Należy przypomnieć, że niżej wskazane kwoty są szczególnie istotne dla rozliczeń podatkowych PIT-28PIT-36 (o ile druk jest składany w następstwie prowadzonej działalności gospodarczej), PIT-36L.

Składki na ubezpieczenia społeczne 2023 - wskaźnik

Odnosząc się sposobu ustalania wysokości składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą – bez zmian jest to wartość 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na dany rok składkowy. Mając na uwadze treść ustawy budżetowej na 2023 oznacza to, że podstawę wymiaru stanowić będzie kwota 4161 zł.

60% * 6935 zł = 4161 zł

Uwaga! Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców w 2023 roku jest kwota 4161 zł.

W związku z powyższym najniższe składki na poszczególne ubezpieczenia społeczne wyniosą:

Wysokość składek ZUS dla przedsiębiorców w 2023

składka na ubezpieczenie emerytalne
(19,52%)

812,23 zł

składka na ubezpieczenie rentowe
(8%)

332,88 zł

składka na ubezpieczenie chorobowe
(2,45%)

101,94 zł

składka na ubezpieczenie wypadkowe
(0,67-3,33%)

Wysokość składki jest różnicowana w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

Fundusz pracy (2,45%)

101,94 zł

Zakładając na potrzeby obliczeń, że przedsiębiorca skorzysta z najpowszechniejszej składki na ubezpieczenie wypadkowe (1,67%) to łączna wartość miesięcznych składek ZUS (bez składki zdrowotnej) w 2023 roku jakie będzie zobowiązany uiścić wyniesie aż 1418,48 zł.

Wyższa składka zdrowotna od 2023

W związku z wdrożeniem szeregu zmian podatkowych oraz w zakresie świadczeń ZUS od początku 2022 roku zmienił się sposób ustalania wysokości składki zdrowotnej. O szczegółach reformy Nowy Polski Ład 2.0 co do wysokości składki zdrowotnej więcej informacji znajduje się w artykule: Wysokość składki zdrowotnej. O ile w 2023 roku nie przewidziano modyfikacji zrewolucjonizowanego systemu ustalania tego świadczenia, to zmianie ulegnie wskaźnik kluczowy dla określenia jego najniższej wartości – wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę. W tym miejscu należy przypomnieć, iż najniższa krajowa ulegnie dwukrotnemu wzrostowi w 2023 roku:

  • od 1 stycznia wynosić będzie 3490 zł brutto,
  • od 1 lipca wyniesie aż 3600 zł brutto.

Jak powyższe wskaźniki oddziałują na wysokość składki zdrowotnej odprowadzanej przez przedsiębiorcę? Podatnicy rozliczający się na PIT-36 oraz PIT-36L są obowiązani do uiszczania ubezpieczenia zdrowotnego w wartości nie niższej niż 9% ustawowej minimalnej płacy. Na potrzeby rozliczenia daniny zdrowotnej, niezależnie od dwukrotnej podwyżki najniższej krajowej, minimalna wartość składki zdrowotnej w 2023 r. wyniesie zarówno w pierwszym i w drugim półroczu:

Minimalna wartość składki zdrowotnej 2023

1 I – 31 XII

314,10 zł

W celu zapoznania się z wartością minimalnego wynagrodzenia za pracę netto w 2023 roku zapraszamy do zapoznania się z artykułem Minimalne wynagrodzenie 2023 – wartość netto.