Strona Główna » Serwis podatkowy » Rozliczenie podatku na druku PIT 28 2016

Rozliczenie podatku na druku PIT 28 2016

Autor: - Data publikacji: 2020-11-09 08:34:01

Wszyscy podatnicy, którzy jako przedsiębiorca, wspólnik spółki cywilnej czy jawnej lub jako osoba prywatna wynajmująca lokal, opłacają ryczałt od dochodów ewidencjonowanych,  mają miesiąc od zakończenia 2019 roku na rozliczenie się z urzędem skarbowym. Muszą to zrobić na formularzu PIT-28.

31 stycznia  2020 roku to ostatni dzień na rozliczenie PIT 28 2019, zarówno w tradycyjnej  formie papierowej, jak i drogą elektroniczną. Tą ostatnią możemy złożyć po zamknięciu urzędu skarbowego i pocztowego, ponieważ system e-Deklaracje działa przez 24 godziny na dobę. Ważne, żeby wysyłając PIT 28-2019 otrzymać przed północą 31 stycznia 2020 roku Urzędowe Potwierdzenie Odbioru. Konieczne jest jego przechowanie,  jako dowodu rozliczenia się w terminie. Opóźnienie w złożeniu deklaracji PIT 28 jest wykroczeniem skarbowym i grozi  karą pieniężną. Uchronić się przed nią możemy jedynie wówczas, gdy przedstawimy naprawdę ważne powody, które były przyczyną opóźnienia.

Zawiadomienie urzędu skarbowego o wyborze rozliczenia w formie ryczałtu

Jak wiadomo, rodzaj formularza PIT, który wypełnimy po roku rozliczeniowym , zależy od tego, jaką wybierzemy  formę opodatkowania. Jednak, aby mieć możliwość skorzystania z łatwej formy rozliczeń, jaką jest ryczałt, musimy w odpowiednim czasie zawiadomić urząd skarbowy. Tylko wówczas możemy składać zeznanie podatkowe na formularzu PIT 28 2020.

Ustawa reguluje czas złożenia oświadczenia o wyborze rozliczenia ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. I tak, zawiadamiamy urząd nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odnotowaliśmy/uzyskaliśmy pierwszy dochód.

Jeśli rozpoczynamy działalność gospodarczą, należy dokonać zgłoszenia w dniu otwarcia działalności i zanim jeszcze uzyskamy pierwszy przychód.

Spełnienie tych warunków jest konieczne, aby można było rozliczać podatek na PIT-28.

Jeśli podejmiemy decyzję o rezygnacji z takiej formy opodatkowania, jesteśmy zobligowani do wyrażenia swojej woli na piśmie i złożenia jej  do urzędu skarbowego do 20 stycznia.

Kto nie może rozliczać się w formie ryczałtu

Są przypadki, kiedy prowadzący działalność gospodarczą przedsiębiorca nie ma możliwości korzystania z rozliczenia podatku jako ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Na liście w ustawie ryczałtowej znajdują się działalności, które zostały wykluczone z prawa do rozliczenia się w takiej formie.  Również jeśli ryczałtowiec przekroczy limit 150 000 euro przychodów w roku podatkowym, traci prawo rozliczenia się na formularzu PIT 28 2019

Przewiduje się, że od 1 stycznia 2020 roku  zostanie podwyższona  kwota limitu dochodów do kwoty 250 000 euro.

Dodatkowe rubryki w PIT 28 2020

1 stycznia 2019 r. weszła w życie zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którą , rolnik uzyskujący dochód z bezpośredniej sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych zapłaci podatek dochodowy. Dzięki nowelizacji przepisów,  rolnicy mają wybór. Mogą rozliczać się poprzez deklarację  PIT 36, zaliczając  przychód ze sprzedaży do kategorii “innych źródeł” opodatkowanych 18,32% lub zdecydować się na  wybór opodatkowania takich przychodów w formie 2% ryczałtu  rozliczanego  w PIT-28. Jest to jednak możliwe, gdy przychody w poprzednim roku nie przekroczyły limitu 150 000 euro. Rolnicy, którzy wybrali tę formę opodatkowania  są obowiązani do złożenia  w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czyli  PIT 28 2020 , w terminie do 31 stycznia 2020 r. O wyborze ryczałtu, jako formy płacenia podatku, należy pisemnie poinformować naczelnika właściwego dla miejsca zamieszkania urzędu skarbowego. Ta forma opodatkowania wymaga również prowadzenia ewidencji przychodów. Rozliczając się przez PIT-28 2020 nie można odliczyć kosztów uzyskania przychodów. Nie mamy możliwości wspólnego rozliczenia  się ze współmałżonkiem oraz jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Prowadząc działalność, która polega na sprzedaży przetworzonych produktów rolnych, w tym roślinnych i zwierzęcych  nie podlega rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Podatnicy zobligowani są jednak do prowadzenia oddzielnych za  każdy rok podatkowy ewidencję sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych, która  zawiera co najmniej: numer wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku. Dzienne przychody ewidencjonowane są w dniu sprzedaży. Takie zestawienie sprzedaży należy posiadać w miejscu sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.

Nadpłata i niedopłata podatku PIT-28

Rozliczając PIT-28 2020, czy to w formie tradycyjnej, papierowej, czy w wersji elektronicznej,  możemy wykazać nadpłatę podatku, lub jego niedopłatę.Jeśli okaże się, że urząd jest nam winien pieniądze, to możemy na nie czekać 3 miesiące. Jeśli to my jesteśmy winny fiskusowi jakąś kwotę, należy ją wpłacić na wskazane konto do 31 stycznia.