Strona Główna » Serwis podatkowy » Przeliczanie przychodów i kosztów w walutach obcych na złotówki

Przeliczanie przychodów i kosztów w walutach obcych na złotówki

Autor: - Data publikacji: 2020-11-09 10:48:54

Firmy coraz częściej przeprowadzają transakcje z kontrahentami zagranicznymi i  przedsiębiorcy muszą dokonywać rozliczeń walutowych. Rozliczenia w obcych walutach mogą dotyczyć zarówno przychodów, jak i kosztów.

Przeliczenia na złotówki

Rozliczenia ze sprzedaży i zakupów dokonywanych w obcej walucie często rodzą  problemy z prawidłowym – dla celów podatkowych – rozliczeniem przeprowadzonych transakcji. Wiąże się to z zastosowaniem właściwych kursów walut do przeliczenia wartości transakcji gospodarczych i ujmowaniem ich w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Zasadą jest bowiem przeliczanie wszystkich dowodów księgowych (faktury, rachunki, noty itp.) wystawionych w obcych walutach na złote polskie po właściwym kursie. Przeliczenia walut należy dokonać zawsze, gdy wartość transakcji związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą jest wyrażona w obcej walucie. Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów dotyczącym prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zapisów w księdze dokonuje się w złotówkach (art. 12). Innymi słowy, w KPiR nie można wpisać kwoty w euro, funtach, czy dolarach.

Podobnie w rozliczeniu pit składanym do urzędu skarbowego wszystkie kwoty winny być wyrażone w złotówkach. W rozliczeniu pit pomocny może być program do rozliczania pit  przez internet (pit online).

Dzień uzyskania przychodu i kursy walut

Przychody wyrażone w walutach obcych przelicza się na PLN  po kursie średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (zgodnie z art. 11a ustawy o PIT).  Istotne jest więc ustalenie dnia uzyskania przychodu. Jeżeli więc zgodnie z powyższymi zasadami dniem uzyskania przychodu jest na przykład poniedziałek, należy wziąć kurs ogłoszony przez NBP z ostatniego piątku.

Dla przedsiębiorców uzyskujących przychód z działalności gospodarczej jest to dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1) wystawienia faktury albo

2) uregulowania należności.

Przykład:

Spółka dnia 20 stycznia 2018 r. dokonała dostawy towaru za cenę wyrażoną w walucie obcej i w związku z tym nastąpił przychód oraz powstał w tym dniu obowiązek podatkowy w podatku dochodowym. Spółka powinna przeliczyć wartość przychodu w walucie obcej na złotówki po kursie średnim NBP opublikowanym na dzień 19 stycznia 2018 r.

Na tej samej zasadzie co przychody przelicza się na złotówki koszty wyrażone w walutach obcych – według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień ich poniesienia. W praktyce urzędy skarbowe powszechnie akceptują przeliczanie kosztów uzyskania przychodów po kursie wystawienia faktury.

Właściwy kurs NBP z dowolnego dnia można z łatwością znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów lub banku. Obliczenia można zapisać na fakturze lub dodatkowym załączniku. W obliczeniach powinien znaleźć się kurs, który został zastosowany do przeliczenia wartości w walutach.

Różnice kursowe

Transakcje w walutach obcych powodują powstanie różnic kursowych, które .trzeba rozliczyć w ramach działalności gospodarczej. Mają one bezpośredni wpływ na przychody lub koszty prowadzonej firmy, a tym samym – na podstawę opodatkowania.

Różnice kursowe to kwoty wynikające ze zmian kursów walut. Oblicza się je porównując kwotę transakcji w momencie ujęcia jej w kosztach (lub przychodach) z kwotą faktycznie zapłaconą (uzyskaną). Jeżeli w czasie pomiędzy tymi zdarzeniami (księgowaniem a płatnością) kursy walut zmieniły się (co jest właściwie regułą), powstają różnice kursowe.

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (Art. 24c) znajduje się opis sposobu obliczania i rozliczania różnic kursowych. Zgodnie z ustawą, dodatnie różnice kursowe traktowane są jako przychód przedsiębiorcy, a ujemne różnice kursowe są jego kosztem uzyskania przychodu.

Rozlicz pit online, a program do rozliczania pit pomoże ci w obliczeniach. Rozliczenie pit z darmowym programem pit będzie proste.