Strona Główna » Serwis podatkowy » Polski Ład – ulga sponsoringowa

Polski Ład – ulga sponsoringowa

Autor: Mateusz Musiał - Data publikacji: 2023-01-23 15:48:31

Ulga CSR (skrót od angielskiej nazwy Corporate Social Responsibility) stanowi jedną z nowych preferencji podatkowych dla przedsiębiorców. Ulga sponsoringowa ma na celu zachęcić podatników do wspierania poszczególnych obszarów gospodarki, które ucierpiały w związku z pandemią Covid-19.

Spis Treści:

  1. Ulga sponsoringowa - charakterystyka
  2. Ulga na darowiznę a CSR
  3. Dokumentacja

Ulga sponsoringowa - charakterystyka

Ulga sponsoringowa (CSR) obowiązuje w polskim porządku prawnym w stosunku do rozliczeń podatkowych od 2022 roku. Oznacza to, że podatnicy przy wypełnianiu tegorocznych deklaracji PIT (do 2 maja 2023 r.) będą mogli uwzględnić nową preferencję podatkową. Zasadniczym przeznaczeniem ulgi CSR jest skierowanie pomocy finansowej do działalności gospodarczych świadczących usługi w zakresie sportu, kultury oraz szkolnictwa wyższego. Jak można zauważyć, konstrukcja nowego rozwiązania jest zbliżona do zachęty podatkowej oferowanej w PIT od lat – ulgi w związku z przekazywaną darowizną. W przeciwieństwie do nowego ułatwienia ulga na darowiznę przewiduje odliczenie nieprzekraczające równowartości 6% dochodu.

Ulga na darowiznę a CSR

W przypadku ulgi CSR „darczyńca” będzie mógł uwzględnić w swoim rachunku podatkowym aż 50% kosztów uzyskania przychodu w związku z czynnością sponsoringową. Spostrzeżenia wymaga, iż sam schemat uwzględniania nowej preferencji różni się od ulgi na darowiznę. Możliwość „odliczenia” wydatków (a właściwie pomniejszenia podstawy opodatkowania) odbywa się poprzez obniżenie wartości przychodu w drodze zaliczenia wydatków do kosztów jego uzyskania. To z kolei oznacza, że wydatki poniesione w związku z ulgą sponsoringową w rezultacie muszą przyczynić się do osiągnięcia przychodu darczyńcy.

Kolejnym elementem znacząco odróżniającym darowiznę od ulgi CSR jest wzajemne świadczenie przez strony umowy cywilnoprawnej jaką jest sponsoring. Nie sposób zarysować sztywnych ram obustronnego zobowiązania jaki kreuje sponsoring, z uwagi na fakt, że powstaje on w oparciu o zasadę swobody umów sformułowaną w art. 353 KC. Praktyka gospodarcza pokazuje natomiast, że umowa sponsoringowa najczęściej przyjmuje kształt, w którym jedna ze strona dokonuje dokapitalizowania działalności drugiego podmiotu, natomiast adresat pomocy zobowiązuje się realizowania określonego zakresu czynności na rzecz swojego darczyńcy. Najczęściej spotykanymi działaniami po stronie beneficjenta wsparcia finansowego są działania o charakterze marketingowym (promowanie marki, oferowanie produktów itp.).

Dokumentacja

Ulga skierowana jest zarówno do podatników PIT oraz CIT. Należy mieć jednak na uwadze, że pomimo niesprecyzowania w nowych przepisach ustaw podatkowych takich wymogów formalnych jak np. zawarcie umowy sponsoringu itp., należy zadbać o skompletowanie tego typu dokumentacji na potrzeby rozliczenia ulgi.

Również nie należy zapominać o tym, że rozliczeniu nie będą podlegały wydatki, które co prawda stanowią koszty uzyskania przychodu, ale zostały podatnikowi zwrócone w jakikolwiek sposób. Ponadto przedsiębiorca korzystający z nowej preferencji podatkowej będzie zobowiązany do sporządzenia informacji (według ustawowego wzoru), w ramach której zostanie wykazany każdy z wydatków stanowiących koszt CSR podlegający odliczeniu.

Do wydatku będącego kosztem uzyskania przychodu, w ramach rozliczenia ulgi sponsoringowej, można zaliczyć koszty poniesione od 1 stycznia 2022 roku.