Strona Główna » Serwis podatkowy » Polski Ład – ulga prowzrostowa

Polski Ład – ulga prowzrostowa

Autor: Mateusz Musiał - Data publikacji: 2023-01-30 07:45:07

Ulga prowzrostowa jest preferencją podatkową kierowaną zarówno podatników PIT oraz podmiotów rozliczających się podatkiem CIT. Naczelnym przeznaczeniem nowego odliczenia jest zachęcenie przedsiębiorców do rozszerzania zasięgu działania prowadzonych przedsiębiorstw.

Spis Treści:

  1. Istota ulgi
  2. Katalog kosztów podlegających odliczeniu
  3. Dodatkowe warunki
  4. Ulga na ekspansję – od kiedy?

Istota ulgi

Tytułem wstępu należy zaznaczyć, że część zwolnień podatkowych wprowadzonych w drodze Polskiego Ładu została przygotowana do węższego grona podatników. Nie inaczej jest w przypadku tzw. ulgi na ekspansję (zwanej również ulgą prowzrostową), która podobnie jak ulga na prototyp jest odliczeniem, z którego nie mogą skorzystać usługobiorcy.

Ulga prowzrostowa pozwala na dokonanie odliczenia od podstawy obliczenia podatku, kosztów uzyskania przychodów, które zostały poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym. Dochód, o którym mowa w zdaniu poprzednim musi mieć swoje źródło w pozarolniczej działalności gospodarczej, zaś samo odliczenie jest limitowane kwotowo – jego górny próg nie może przekroczyć kwoty 1 000 000 zł w roku podatkowym.

Jak można zauważyć istotą ulgi jest odliczenie kosztów uzyskania przychodu, ponadto jest to preferencja skierowana do przedsiębiorców co oznacza, że jest możliwa do uwzględnienia przez podatników rozliczających się na drukach PIT-36, PIT-36L. Ponadto analogiczna regulacja znajduje swoje unormowanie w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odliczenie nie przysługuje w sytuacji, gdy dojdzie do sprzedaży rzeczy wytworzonych przez podatnika na rzecz podmiotów z nim powiązanych.

Katalog kosztów podlegających odliczeniu

Zestawienie rodzajów kosztów uzyskania przychodu, które podlegają odliczeniu na podstawie ulgi na ekspansję. zostało ujęty w formie katalogu zamkniętego. Do grona wskazanych wydatków należy zaliczyć koszty:

  • poniesione w związku z udziałem w targach – są to nakłady finansowe, które dotyczą organizacji miejsca wystawowego, zakupu biletów lotniczych oraz zakwaterowania z wyżywieniem dla pracowników i podatnika;
  • dotyczące działań promocyjno-informacyjnych – mogą to być wydatki związane z zakupem przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów;
  • dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;
  • przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów – dotyczy kosztów, które w szczególności dotyczączą certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;
  • przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Dodatkowe warunki

Jak wynika z uzasadnienia do projektu nowelizacji wprowadzającego ulgę na ekspansję, celem nowej instytucji materialnego prawa podatkowego jest zachęta przedsiębiorstw do maksymalizowania osiąganych przez nich zysków. Ustawodawca sformułował wskazany postulat jako jeden z warunków skorzystania z ulgi. Omawiana preferencja podatkowa przysługuje, gdy w okresie dwóch kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym przedsiębiorca poniósł koszty zwiększenia przychodów (zawarte w ww. katalogu) zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych, lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

Ulga na ekspansję – od kiedy?

Ulga prowzrostowa weszła w życie do polskiego porządku prawnego z dniem 1 stycznia 2022 r. i dotyczy wyłącznie kosztów uzyskania przychodów, które zostały poniesione począwszy od tego dnia.