Strona Główna » Serwis podatkowy » Podstawy prawne ulg podatkowych

Podstawy prawne ulg podatkowych

Autor: - Data publikacji: 2020-11-09 10:13:00

Podatnicy, którzy chcą  korzystać z ulg podatkowych, mogą zapoznać się z ogólnymi zasadami dotyczącymi odliczeń z tytułu ulg na portalach podatkowych. Szczegółowe informacje znajdują się w przepisach prawnych, głównie w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa pdof).

Dokonując rozliczenia pit online 2019 przez program do pit 2019 podatnik nie musi zagłębiać się w zawiłości przepisów podatkowych, gdyż program pit podpowiada rozwiązania po wpisaniu danych. Ulgi podatkowe wykazujemy w pit 37 (pit 37 online) pit 28 (pit 28 online), pit 36 (pit 36 online), które przekazujemy do urzędu skarbowego łącznie z załącznikami  PIT/O lub PIT/D.

W poniższej tabeli powołano odpowiednie przepisy stanowiące podstawę prawną poszczególnych rodzajów ulg podatkowych.

 

  PODSTAWA RODZAJ ULGI UWAGI
1 Art. 26 ust. 1 pkt 9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawy) Darowizny na cele:

 

a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele

b) kultu religijnego

c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2014 r. poz. 332, z późn. zm.)

PIT/O
2 Przepisy ustaw o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą PIT/O
3 Art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy Wydatki na zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista PIT/O

 

Ulga na cele rehabilitacyjne przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9.120 zł w roku podatkowym.

4 Art. 26 ust. 7a pkt 7 ustawy Opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa j.w.
5 Art. 26 ust. 7a pkt 8 ustawy Utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące  zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego j.w.
6 Art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy Używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne j.w.
7 Art. 26 ust. 1

 

pkt 2b ustawy

Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonane przez podatnika w roku podatkowym PIT/O
8 Art. 26 ust. 1 pkt 6a i 6h ustawy Wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci Internet PIT/O
9 Art. 26e-26g ustawy Wydatki na działalność badawczo-rozwojową PIT/O

 

Ustawa definiuje pojęcie kosztów kwalifikowanych. Odliczenie przysługuje dodatkowo, oprócz zaliczenia danego kosztu do kosztu uzyskania przychodów.

10 Art. 26c ustawy (w brzmieniu obowiazującymj. do dnia 31 grudnia 2019 r.)

 

Art. 11 ustawy z dnia 25 września 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności

W ramach tzw. praw nabytych – wydatki poniesione przed 1 stycznia 2020 r. przez  podatnika uzyskującego przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej na nabycie nowych technologii PIT/O
11 Art. 26b ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. oraz art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1316) W ramach tzw. praw nabytych – wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:

 

1) budową budynku mieszkalnego, albo

2) wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo

3) zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo

4) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

PIT/D
12 Art.26 ust. 1 pkt 5 ustawy Zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu (w kwotach uwzględniających pobrany podatek), jeżeli nie zostały one potrącone przez płatnika PIT/O
13 Art. 13 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956, z późn. zm.), Art. 4 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 202, poz. 1958, z późn. zm.). Ulga za wyszkolenie uczniów lub z tytułu zatrudnienia pracowników w celu przygotowania zawodowego, przyznana na podstawie decyzji urzędu skarbowego. PIT/O
14 Art. 27e ustawy Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe z tytułu zawarcia umowy aktywizacyjnej z osobą bezrobotną (art. 27e ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r.). PIT/O

 

Począwszy od 2007 r. ulga funkcjonuje wyłącznie na zasadzie praw nabytych.

15 Art. 27f ustawy Ulga z tytułu wychowywania dzieci PIT/O
16 Art. 27g ustawy Tzw. ulga abolicyjna PIT/O