Strona Główna » Serwis podatkowy » Podstawowe aspekty rozliczenia podatkowego

Podstawowe aspekty rozliczenia podatkowego

Autor: - Data publikacji: 2020-11-09 09:45:09

Aktualnie kwota wolna od podatku dla podatników rozliczających PIT wynosi 3091 zł. Wysokość kwoty wolnej  3091 zł będzie też obowiązywać podatników jeszcze w rozliczeniu pit 2017 i rozliczeniu pit 2018. Natomiast kwota wolna od podatku dla parlamentarzystów  w naszym kraju jest prawie dziesięciokrotnie wyższa.

Według obliczeń przeprowadzonych przez grupę posłów z klubu poselskiego Kukiz’15 kwota wolna od podatku dla posłów i senatorów wynosi 30451 zł.

Tak wysoka kwota wolna wynika z tego, ze miesięczny dochód większości z posłów i senatorów składa się z dwóch elementów, tj. z:

– uposażenia poselskiego w wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu (obecnie 9.892,30 zł brutto), przysługującego tzw. posłom zawodowym, czyli posłom, którzy nie  wykonują innej pracy oraz

– diety poselskiej w wysokości 2.473,08 zł, która przysługuje każdemu posłowi.

Uposażenie poselskie jest opodatkowane na zasadach ogólnych, a więc korzysta z kwoty wolnej w wysokości 3.091 zł. Natomiast dieta poselska , zgodnie z zapisem art. 21 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do kwoty 2.280 zł miesięcznie jest zwolniona z podatku dochodowego. Po zsumowaniu kwot wolnych z wynagrodzenia i diety otrzymujemy wolną od podatku kwotę 30.451 zł w skali roku.

Grupa posłów klubu poselskiego Kukiz’15 wniosła do Sejmu 29 kwietnia 2016 r. projekt ustawy nowelizującej ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz ustawę o pit w taki sposób, by obowiązywała jedna kwota wolna od podatku dochodowego dla posłów, senatorów i pozostałych obywateli.

W uzasadnieniu projektu podkreśla się, że aktualnie każdy obywatel jest obowiązany płacić podatek nawet od bardzo niskiego wynagrodzenia, które nie pozwala na minimum egzystencji. Natomiast wysokość kwoty wolnej dla posłów i senatorów może potęgować poczucie niesprawiedliwości społecznej wśród obywateli.

Projektodawcy uważają, że nie ma uzasadnienia dla utrzymania nierównego opodatkowania uposażeń polityków i pozostałych obywateli. W demokratycznym państwie prawnym Konstytucja zakłada równość wszystkich obywateli wobec prawa i dlatego nie może dochodzić do sytuacji, w której wysokość opodatkowania wynagrodzeń “zwykłych” obywateli oraz parlamentarzystów jest tak skrajnie różna.

Zdaniem projektodawców zaproponowane rozwiązanie jest sprawiedliwe, ponadto zmiana ta może przynieść pozytywny skutek dla budżetu państwa. Wyrównanie kwoty wolnej od podatku od wynagrodzeń parlamentarzystów do poziomu pozostałych obywateli to wpływ do budżetu państwa  kwoty nawet 2 757 888 w skali roku.

Zasady składania korekty PIT-11 i innych deklaracji

Błędy w informacjach i zeznaniach sporządzanych przez płatników mogą dotyczyć niewłaściwych kwot wypłat, podatku, składek albo danych osobowych. Co do zasady pomyłki należy korygować zgodnie z obowiązującymi regułami.

Do korekty deklaracji PIT-11 oraz innych informacji i zeznań składanych przez płatników (PIT-4R, PIT-8C, PIT-11, PIT-40, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R) mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej. Z treści art. 81 Ordynacji podatkowej wynika, że celem korekty deklaracji jest poprawienie błędu, który został popełniony przy jej wypełnianiu. Korekta może dotyczyć każdej pozycji deklaracji sporządzonej poprzednio. Korygować można  błędy rachunkowe, oczywiste omyłki, a także gdy informacja została wypełniona  niezgodnie z wymaganiami lub istnieją wątpliwości co do prawidłowości danych w niej zawartych, np. błędnie mogła zostać podana wysokość przychodu bądź dochodu, a także inne dane zawarte w treści deklaracji. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji, czyli ponowne poprawne wypełnienie formularza z zaznaczeniem, iż w tym przypadku mamy do czynienia z korektą uprzednio złożonej deklaracji.

Korekta może dotyczyć jedynie informacji pit faktycznie wystawionych przez płatnika. Jeśli podatnik nie sporządził deklaracji we właściwym ustawowym czasie, nie ma możliwości uznania, ze spóźniona deklaracja jest deklaracją korygującą.

Składanie  nieprawdziwych informacji podatkowych lub nieskładanie w ogóle informacji lub zeznań przez płatnika, nieinformowanie urzędu skarbowego lub rozliczanego podatnika o kwotach podlegających rozliczeniu przez płatnika na drukach PIT-4R, PIT-8C, PIT-11, PIT-40, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R, podlega karze.

Zdarza się, że błędy w informacjach wystawionych przez płatnika  dotyczą nie tylko jednego podatnika, lecz wielu. Może to wystąpić np. przy zmianie programu do rozliczania pit lub innego programu z którego korzysta płatnik. W takim przypadku płatnik ma obowiązek skorygować wszystkie informacje wystawione z błędami, a korekty przesłać do wszystkich pracowników oraz urzędów skarbowych.

Skorygowaną informację zawsze należy przekazywać organowi podatkowemu oraz rozliczanemu podatnikowi (co do zasady błędy występują  na obu egzemplarzach informacji.

Zasadą jest, że korekty informacji lub zeznań PIT-4R, PIT-8C, PIT-11, PIT-40, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R płatnik sporządza  na takim samym druku,w tej samej wersji, jaka obowiązywała w chwili pierwotnego składania. Należy przy tym wskazać,  że jest to korekta zeznania lub informacji zaznaczając na druku odpowiednią pozycję: złożenie zeznania/korekta zeznania.

Przekazując formularz z naniesionymi poprawkami, czyli korektę nie trzeba wybierać tej samej formy, w jakiej wysłano pierwotną informację lub zeznanie. Nie trzeba też dołączać do druków PIT-4R, PIT-8C, PIT-11, PIT-40, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty (druk ORD/ZU) , co obowiązywało w poprzednich latach.  Od 2016 nie ma takiego obowiązku. Uzasadnienie nie jest już wymagane zarówno w przypadku druków bieżących – rozliczenie pit 2018 (dotyczy rozlicz. pit 2017, pit za 2017 online) jak również w stosunku do wcześniej składanych i obecnie korygowanych informacji i zeznań płatnika.

Tak samo, jak w przypadku składania deklaracji podatkowej, powinniśmy uzyskać potwierdzenie złożenia korekty deklaracji. Jeśli korektę składamy drogą elektroniczną (rozliczenie pit 2017 przez internet, rozliczenie pit online), formą potwierdzenia jest UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

Zerowy pit od zarobków zagranicznych

Polscy rezydenci podatkowi uzyskujący dochody za granicą, którzy nie mają przychodów w kraju i obowiązuje zasada zwolnienia z progresją, nie mają obowiązku składania deklaracji podatkowej.

Jeśli polski podatnik uzyskał w 2017 dochody jedynie za granicą i może zastosować zasadę zwolnienia z progresją, to rozliczenie pit 2017 (pit 2017 online, rozliczenie pit 2017 przez internet) z zerowym podatkiem może złożyć do organu skarbowego, ale nie ma takiego obowiązku.

Międzynarodowe umowy mają na celu spowodować, by nie wystąpiło dwukrotne opodatkowanie tych samych dochodów – w kraju zarobkowania (za granicą) oraz w kraju rezydencji (zamieszkania, interesów życiowych). Takie umowy mogą zakładać, że:jakieś dochody mogą być opodatkowane tylko w jednym państwie,  a w drugim w ogóle nie podlegają opodatkowaniu (przychody opodatkowane tylko w państwie zarobkowania nie są opodatkowane w państwie rezydencji), Stosowanie tej zasady, zwanej zasadą zwolnienia z progresją, zwalnia z opodatkowania w Polsce kwoty uzyskane przez polskich rezydentów podatkowych za granicą, chociaż może wpływać na stopień skali podatkowej stosowanej do wynagrodzeń krajowych.

Tak więc w przypadku zarobków zagranicznych podatnik nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce, jeśli są to  jedyne dochody podatnika, a w Polsce nie uzyskuje on żadnego przychodu. Dotyczy to zarobków uzyskiwanych w państwach, z którymi  Polska zawarła umowę zwalniającą z opodatkowania zarobków zagranicznych. Zagraniczne dochody podatnika są wtedy wyłączone z opodatkowania w Polsce. Polskie przepisy podatkowe przewidują, że w takiej sytuacji podatnik, polski rezydent podatkowy, nie musi składać deklaracji podatkowej, gdyż podatek do zapłaty w Polsce wynosi zero złotych. Stąd właśnie mówi się o zerowej deklaracji podatkowej. Niektóre urzędy skarbowe wymagają jednak składania takich zerowych rozliczeń pit, na których podatnik wykazuje swoje zagraniczne dochody bez podatku do zapłaty w Polsce. Organ skarbowy jest wtedy poinformowany o przychodach podatnika, ma większą kontrolę nad tym, kto i ile zarabia za granicą. Podatnik w takim przypadku może uniknąć kontroli, wyjaśnień i udowadniania skąd, z jakich źródeł ma środki na wydatki ponoszone w Polsce. W tej sytuacji dla podatnika może  być korzystne złożenie deklaracji zerowej, w której wykazane będą dochody z legalnej pracy  za granicą. Fiskus w przypadku niemożliwości udowodnienia źródła może opodatkować dochody z nieujawnionych źródeł stawką 75%.

Czy zatem rozliczyć PIT zerowy w rozliczeniu pit 2018 (rozliczeniu pit 2018 online) i ujawniać zagraniczne dochody, czy też nie? Wprawdzie nie ma takiego obowiązku, ale lepiej się upewnić w swoim urzędzie skarbowym, jak odnoszą się do tego urzędnicy i postąpić zgodnie z ich wymaganiami, tym bardziej, że w przyszłości może okazać się to bardzo przydatne.

Często się zdarza się, że osoby pracujące za granica i odprowadzające tam podatki występują o zwrot podatku z zagranicy (m in. zwrot podatku z Niemiec) już po powrocie do kraju.

PIT od ukrytych przychodów – zmiany od 2018

Ustawa z dnia 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 251) wprowadzają zmiany, które pozwolą na zwolnienie z 75%. podatku nieujawnionych dochodów, pod warunkiem, że ich pochodzenie zostanie właściwie udokumentowane.

Do 2015 roku przepisy dotyczące podatku dochodowego w zakresie nieujawnionych źródeł przychodu pozwalały na opodatkowanie przedawnionych zobowiązań podatkowych stawką 75 procent. Ujawnienie nieopodatkowanych dochodów, nawet po upływie pięciu lat od ich uzyskania, groziło koniecznością zapłaty podatku w tej wysokości.

Uchwalone zmiany dostosowują ustawy podatkowe do wyroków Trybunału Konstytucyjnego (wyrok z dnia 29 lipca 2014 r., sygn. akt P 49/13 i z dnia 18 lipca 2013 r., sygn. akt SK 18/09), w których Trybunał zakwestionował zgodność z Konstytucją art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 66 § 4 Ordynacji podatkowej, dotyczących właśnie zasad ustalania wysokości przychodów podlegających opodatkowaniu sankcyjną stawką 75 procent.

W celu wykonania wyroków Trybunału Konstytucyjnego w ustawie o PIT dodany został przede wszystkim rozdział 5a zatytułowany: „Opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych”.

Zgodnie z art. 25d znowelizowanej ustawy o PIT podstawę opodatkowania od ukrytych przychodów stanowić będzie w roku podatkowym przychód odpowiadający kwocie nadwyżki wydatków nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi.

Według nowych przepisów obowiązuje zasada, zgodnie z którą organy podatkowe będą dążyć do ustalenia źródeł pochodzenia nieujawnionych przychodów, określenia ich prawidłowej wysokości, a w konsekwencji  opodatkowania ich nie sankcyjną, a zwykłą stawką podatku – podatkiem dochodowym według ogólnych zasad lub innym właściwym w danym przypadku w rozumieniu ustawy o PIT. Dopiero w przypadku, gdy nie uda się tego ustalić, będzie  zastosowana stawka 75 procent..

Organ skarbowy może również wziąć czynny udział w całym postępowaniu sprawdzającym, ale do podatnika będzie należało wykazanie za pomocą odpowiednich dowodów, że dany przychód może być opodatkowany według zasad ustawy o PIT, a więc wykazanie odpowiedniego tytułu, kwoty i okresu, w którym zostały uzyskane środki stanowiące pokrycie wydatku. Oznacza to też, że podatnik będzie mógł dostarczyć dokumenty, których wcześniej nie dostarczył, na każdym etapie trwania postępowania.

W celu urzeczywistnienia tych zmian w aspekcie proceduralnym także w Ordynacji podatkowej w art. 66 dodano § 4a dotyczący przedawnienia. Obowiązek podatkowy z tytułu nieujawnionych przychodów nie powstaje w przypadku jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy w tym zakresie.

Zawsze należy pamiętać o tym, że wszelkie wydatki podatnika muszą znaleźć pokrycie w legalnie uzyskanych dochodach. W rozliczeniu pit  (rozliczenie pit 2017, rozliczenie pit 2018, rozliczenie pit 2017 online, rozliczenie pit 2018 online  itd.) trzeba wykazać wszystkie uzyskane  i  podlegające pit przychody. Wtedy nie będziemy mieli problemu z wyjaśnianiem dochodów nieujawnionych.