Strona Główna » Serwis podatkowy » PIT-28 2022/2023 – jak rozliczyć Polski Ład?

PIT-28 2022/2023 – jak rozliczyć Polski Ład?

Autor: Redakcja - Data publikacji: 2021-11-19 11:22:14

Od 2023 roczną deklarację PIT-28 składa się do urzędu skarbowego w tym samym terminie co inne roczne formularze podatkowe (do końca 2022 był to ostatni dzień lutego). Zeznanie obejmuje wysokość uzyskanego przychodu, wysokość  odliczeń oraz należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Spis Treści:

 1. PIT-28 – co to jest?
 2. Kto może rozliczyć się na formularzu PIT 28?
  1. PIT-28 – do kiedy należy go złożyć?
  2. PIT-28 – do kiedy płacimy podatek?
  3. Zwrot podatku PIT-28 – drukowany formularza a formularz online
 3. Jak rozliczyć PIT-28?
 4. Ulgi podatkowe w PIT-28
  1. Co można odliczyć od podatku
  2. Co można odliczyć od dochodu
 5. PIT-28 – załączniki do formularza

PIT-28 jest formularzem deklaracji przeznaczonej dla podatników osiągających przychody ewidencjonowane opodatkowanie w formie ryczałtu. Do końca 2022 r. termin sporządzenia i przekazania zeznania rocznego właściwego dla ryczałtowców był obarczony największym rygorem czasowym - między 15 lutego a ostatnim dniem lutego w roku następującym po rozliczanym roku podatkowym.

Wraz z początkiem 2023 roku wszystkie deklaracje PIT są objęte jednolitym terminem złożenia co oznacza, że PIT-28 podobnie jak PIT-36PIT-37PIT-38PIT-39 składany jest do 30 kwietnia każdego roku. W sytuacji gdy ostatni dzień terminu (30 kwietnia) przypada na dzień wolny od pracy, możemy dopełnić swoich zobowiązań wobec fiskusa do kolejnego dnia roboczego następującego po dniu wolnym. Taka sytuacja będzie miała w przypadku rozliczenia PIT-28 2023, który możemy przedłożyć Urzędowi Skarbowemu aż do dnia 2 maja 2023. Do tego momentu również musimy zapłacić należny podatek wynikający ze złożonej przez nas deklaracji.

PIT-28 – co to jest?

PIT-28 jest formularzem rocznego rozliczania osiągniętych przychodów ewidencjonowanych, opodatkowanych ryczałtem.

Deklaracja ta dostępna jest w dwóch wariantach: PIT-28 i PIT-28S. Wersja pierwsza służy samemu podatnikowi do rozliczenia osiągniętych przychodów w roku poprzednim, za który składane jest zeznanie. Natomiast deklaracja PIT-28S składana jest po śmierci przedsiębiorcy, który korzystał z tej formy opodatkowania.

Przystępując do uzupełniania formularza w 2023 r., zwróć uwagę, czy korzystasz z tego, który jest właściwy dla roku podatkowego 2022. Jeśli planujesz rozliczać się online, masz pewność, że zyskasz dostęp do aktualnego wersji PIT-28. Wzór formularza jest bowiem aktualizowany w programach firm zewnętrznych, systemie e-Deklaracje oraz usłudze twój e-PIT. Nieco więcej zaangażowania wymaga uzupełnienie ręczne PIT-28. Druki znajdziesz na stronie podatki.gov.pl, e-deklaracje lub bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

Kto może rozliczyć się na formularzu PIT 28?

Zeznanie podatkowe na formularzu PIT-28 powinieneś złożyć, jeśli osiągasz przychody:

 • z tytułu najmu, dzierżawy, podnajmu i podzierżawy,
 • ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych, pod warunkiem, że pochodzą z własnych upraw i chowu i są opodatkowane ryczałtem,
 • z tytułu prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej, opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • jako wspólnik spółki cywilnej lub jawnej.
Uwaga! Od początku 2023 r. możliwość rozliczenia przychodów pochodzących z tzw. "najmu prywatnego" będzie możliwa wyłącznie w drodze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wedle stawki 8,5% (przychód do wysokości 120 000 zł) oraz 12,5% (od nadwyżki ponad 120 000 zł).

 

PIT-28 – do kiedy należy go złożyć?

PIT-28 w 2023 r. możesz składać w urzędzie skarbowym od 15 lutego do 2 maja 2023.

Pamiętaj jednak, że jeśli nie dotrzymasz terminu – grożą ci konsekwencje karno-skarbowe. Jeśli natomiast złożysz zeznanie podatkowe przed 15 lutego, wówczas to ta właśnie data dostarczenie zostanie mu przypisana i od tej chwili będzie biegł terminu do dokonania zwrotu nadpłaty podatku.

PIT-28 – do kiedy płacimy podatek?

Należny do zapłaty podatek, jaki zostanie naliczony po uzupełnieniu PIT-28, musisz zapłacić do 2 maja 2023 r.

Już 1 stycznia 2021 r. dotychczas obsługiwane rachunki bankowe do wpłat PIT zostały zamknięte. Obecnie należność uregulujesz, wykorzystując swój mikrorachunek.

Jak zapłacić podatek na mikrorachunek? Wystarczy, że zalogujesz się do e-Urzędu Skarbowego na stronie internetowej podatki.gov.pl i po wygenerowaniu swojego mikrorachunku bankowego wybierzesz usługę „płatności online”.

W obliczu natężonego zainteresowania podatników ryczałtem oraz konieczności rozliczania najmu prywatnego w tej formie opodatkowania od 2023 r., zwiększy się ilość osób osiągających przychody wedle wielu stawek tego podatku. W takim stanie rzeczy, podatnicy zastanawiają się czy mogą uregulować sumę swoich zobowiązań podatkowych za dany okres za pośrednictwem pojedynczej płatności.

W tym miejscu jednak, zalecamy działanie z ostrożnością i dokonywanie płatności w sposób umożliwiający powiązanie danej wpłaty z konkretnym zobowiązaniem podatkowym. Wskazana metoda regulowania należności pozwoli na uniknięcie niepożądanych konsekwencji rozliczeniowych, a w szczególności minimalizuje ryzyko ewentualnego sporu procesowego z organem podatkowym. W sytuacji powzięcia jakichkolwiek wątpliwości przez fiskusa, może się zdarzyć, że dojdzie do omyłkowego przyporządkowania wpłaty, która nie rozdzielała jednoznacznie pokrywanych należności podatkowych.

Zwrot podatku PIT-28 – drukowany formularza a formularz online

Jeśli zdecydujesz się na rozliczenie online, zamiast składać dokument w wersji wydrukowanej, na zwrot podatku będziesz czekał nie dłużej niż 45 dni.

Zamiast więc dostarczać PIT-28 osobiście do urzędu skarbowego lub wysyłać go za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. – skorzystaj z jednego z bezpłatnych programów firm zewnętrznych, aplikacji desktopowej e-Deklaracje lub usługi Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym.

Jak rozliczyć PIT-28?

PIT-28 możesz rozliczyć wyłącznie indywidualnie. Prawo nie dopuszcza w tym przypadku rozliczania wspólnego z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, tak jak ma to miejsce u podatników uzupełniających PIT-37.

Ulgi podatkowe w PIT-28

Jeśli rozliczasz się na formularzu PIT-28, masz możliwość skorzystania z ulg i odliczeń. Pozwolą ci one obniżyć podstawę opodatkowania, ale i sam podatek.

Ulgi i odliczenia od podstawy opodatkowania

odliczenie darowizny

ulga rehabilitacyjna

zwrot nienależnie pobranych świadczeń

ulga na Internet

ulga termomodernizacyjna

odliczenie wpłat na IKZE

składki ZUS

odliczenie straty podatkowej

ulga odsetkowa

Ulgi i odliczenia od podatku

odliczenie składek na ubezpieczenia zdrowotne

ulga abolicyjna

ulga aktywizacyjna

Źródło: opracowanie własne

Co można odliczyć od podatku

Rozliczając się na formularzu PIT-28, możesz obniżyć wysokość podatku należnego do zapłaty, stosując ulgi i odliczenia:

 • odliczenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, na podstawie informacji od ZUS lub wykonanych przelewów;
 • ulga abolicyjna w wysokości do 1 360 zł w przypadku osób pracujących poza granicami Polski (ma to na celu zmniejszenia różnic w systemach podatkowych);
 • ulga aktywizacyjna pozwala odliczyć samodzielnie opłacone składki na ubezpieczenia społeczne, w związku z zatrudnieniem przed 1 stycznia 2007 r. osoby bezrobotnej.

Co można odliczyć od dochodu

 • odliczenie darowizny – do 6 proc. przychodów wykazanych w deklaracji podatkowej lub całości darowizny przekazane na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą;
 • ulga rehabilitacyjna – wydatki na cele rehabilitacyjne oraz służące poprawie codziennego funkcjonowania, które poniesione zostały przez osobę niepełnosprawną lub opiekuna takiej osoby;
 • odliczenie zwróconych świadczeń nienależnie pobranych – pomniejsza podstawę opodatkowania o wysokość świadczeń (takich jak zasiłek przedemerytalny czy renta socjalna), które były nieprawnie pobierane;
 • ulga na Internet – przez dwa następujące po sobie lata w wysokości maksymalnie 760 zł (w każdym roku);
 • ulga termomodernizacyjna – wydatki do 53 000 zł poniesiona na prace termomodernizacyjne przez właściciela lub współwłaściciela domu jednorodzinnego, w którym rozpoczęto prace termomodernizacyjne (np. ocieplenie budynku czy montaż paneli fotowoltaicznych) w roku podatkowym, za który składane jest zeznanie;
 • odliczenie wpłat na IKZE – w wysokości dokonanych wpłat, które nie mogą przekroczyć w 2021 r. 6 310,80 zł, a w przypadku prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą – 9466,20 zł;
 • składki ZUS – opłacone składki ZUS: rentowe, emerytalne, chorobowe i wypadkowe;
 • odliczenie straty podatkowej – w wysokości 50 proc straty z roku 2018 lub lat wcześniejszych oraz 100 proc straty w roku 2019 i 2020 do kwoty 5 000 000 (i 50 proc. nadwyżki powyżej kwoty 5 000 000 zł);
 • ulga odsetkowa – wydatki związane ze spłatą kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w latach 2002-2006 i kredytów zaciągniętych na potrzeby spłaty kredytu mieszkaniowego.

PIT-28 – załączniki do formularza

Bez względu na to, czy rozliczasz PIT 28 online, czy składasz dokument osobiście w urzędzie skarbowym (lub wysyłasz za pośrednictwem Poczty Polskiej SA) możesz do deklaracji dodać załączniki:

 • PIT 28/B – wykazujesz w nim dochody z działalności spółki cywilnej lub jawnej,
 • PIT/O – wykazujesz w nim przysługujące ci ulgi i odliczenia,
 • PIT/D – wykazujesz w nim odliczenia na zasadach praw nabytych (ulga odsetkowa),
 • PIT-2K – składasz wyłącznie, gdy po raz pierwszy rozliczasz ulgę odsetkową,
 • PIT-WZR – wykazujesz w nim wierzytelności i zobowiązania, które wpływają na wysokość podstawy opodatkowania (ulga za złe długi),
 • PIT/SE – wykazujesz dochody osiągnięte w związku z działalnością prowadzoną w specjalnej strefie ekonomicznej lub na podstawie osobnej decyzji o wsparciu.