Strona Główna » Serwis podatkowy » PIT 11 i PIT 11A - jak rozliczyć?

PIT-11 i PIT-11A 2022/2023

Autor: - Data publikacji: 2020-11-08 16:25:49

Druk PIT-11 jest formularzem sporządzanym przez płatników podatku PIT. Na podstawie PIT-11 przekazanego od osoby rozliczającej podatnika (m.in. pracodawcę, zleceniodawcę) podatnik może rozliczyć się na właściwej deklaracji. Informację taką płatnicy przesyłają do podatników oraz do urzędów skarbowych.

Spis Treści:

 1. PIT-11 – rodzaje dochodów
 2. Termin wysłania PIT-11 2023 do Urzędu Skarbowego
 3. Jak wysłać PIT-11 do Urzędu Skarbowego przez internet?

PIT-11 – rodzaje dochodów

Jeśli podatnik otrzymuje rentę, emeryturę, zasiłek pieniężny lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego, do wystawienia PIT-11 zobowiązany jest odpowiedni organ, który jest płatnikiem.

Podatnik może otrzymać większą ilość informacji PIT-11, od kilku pracodawców lub z innych źródeł. Wszystkie musi rozliczyć w jednym sporządzanym po zakończeniu roku podatkowego zeznaniu.

Ministerstwo Finansów rozpatruje możliwość zastąpienia PIT-11, PIT-8C i PIT-R jednym drukiem PIT INF. Na razie pozostaje to w sferze planów.

Termin wysłania PIT-11 2023 do Urzędu Skarbowego

Jak zostało wskazane powyżej, mimo że PIT-11 nie stanowi deklaracji podatkowej, lecz informację o dochodach i pobranych zaliczkach na PIT, obowiązkiem każdego podatnika jest przekazanie poprawnie wypełnionego formularza do:

 1. podatnika rozliczanego przez płatnika oraz
 2. naczelnika Urzędu Skarbowego (wedle właściwości miejscowej podatnika - adresu zamieszkania).
Uwaga! W sytuacji gdy płatnik zobowiązany do wypełnienia PIT-11 rozliczał podatnika o ograniczonym obowiązku podatkowym, wskazaną informację również należy doręczyć podatnikowi oraz do organu podatkowego. W tym przypadku jednak płatnik winien przekazać PIT-11 do Urzędu Skarbowego, który jest właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Płatnik sporządzający PIT-11 jest zobowiązany do przekazania powyższej informacji w terminie zależnym od adresata:

 • do Urzędu Skarbowego – nie później niż do końca stycznia
 • do podatnika – nie później niż do końca lutego

PIT-11 przekazywany w ww. terminie dotyczy roku następującego po roku podatkowym, którego dotyczy ta informacja. Oznacza to, że w 2023 r. płatnik (np. pracodawca) winien przekazać  za 2022.

Nie zawsze jednak ww. terminy będą bezwzględnie obowiązywały wszystkie podmioty odpowiedzialne za wypełnienie PIT-11. Spośród takich szczególnych sytuacji wyróżnić można:

 • Zaprzestanie prowadzenia działalności przez płatnika podatku PIT. W razie, gdyby doszło do rozwiązania przedsiębiorstwa, płatnik winien dopełnić obowiązku przekazania PIT-11 nie przed końcem stycznia oraz lutego, lecz przed momentem zakończenia działalności, w związku z którą wydawana jest informacja.
 • Ustanie obowiązku pobierania zaliczki na podatek. Z taką sytuacją mamy do czynienia najczęściej w przypadku rozwiązania stosunku pracy. Płatnik winien przygotować PIT-11 niezależnie od ww. terminów (styczeń/luty) tylko wtedy, gdy podatnik złoży pisemny wniosek o wcześniejsze przedłożenie mu takiej informacji. W obliczu otrzymania wniosku podatnika o wydanie PIT-11 w terminie wcześniejszym, płatnik powinien dokonać żądanej czynności w terminie 14 dni od momentu doręczenia wniosku.
Uwaga! PIT-11 jest informacją składaną Urzędowi Skarbowemu jedynie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Płatnik może dostarczyć podatnikowi PIT-11 w sposób:

 • tradycyjny,
 • elektronicznie,
 • bezpośrednio (do rąk własnych).

Natomiast do urzędu skarbowego musi przekazać go elektronicznie. Obowiązek ten został wprowadzony z dniem 1 stycznia 2019 dla płatników, którzy sporządzają informację PIT-11 dla więcej niż 5 podatników (limit 5 deklaracji nie dotyczy deklaracji sporządzanych przez biura rachunkowe). Termin przekazywania dokumentów drogą elektroniczną to koniec lutego, natomiast małe firmy sporządzające pisemne informacje PIT-11 dla nie więcej niż 5 pracowników czy zleceniobiorców mają obowiązek dostarczenia informacji do końca stycznia. Trzeci egzemplarz informacji PIT 11 płatnik zachowuje w swoich aktach.

Jak wysłać PIT-11 do Urzędu Skarbowego przez internet?

Celem zadośćuczynienia obowiązkowi sporządzenia PIT-11 oraz przekazania go do 31 stycznia 2023 r. właściwemu Urzędowi Skarbowemu należy skorzystać z rządowej platformy e-Deklaracje.