Strona Główna » Serwis podatkowy » Limity ulg podatkowych - odliczenia od dochodu/przychodu

Limity ulg podatkowych - odliczenia od dochodu/przychodu

Autor: - Data publikacji: 2020-11-09 09:43:23

W rozliczeniu pit 2020 możemy wykazać przysługujące nam odliczenia z tytułu ulg podatkowych. Przepisy podatkowe ograniczają w większości ulg wysokość odpisu do określonych limitów.

W ramach ulgi rehabilitacyjnej możliwe jest odliczenie od przychodu kwot wydatków poniesionych przez osobę uprawniona do skorzystania z ulgi:

  • na zakup leków – nadwyżki wydatków ponad 100 zł miesięcznie
  • na opłacenie przewodników osób niewidomych – do 2280 zł w ciągu roku
  • na utrzymanie psa asystującego – do 2280 zł w ciągu roku
  • używanie samochodu osobowego – do 2280 zł w ciągu roku

Odliczenia z tytułu darowizny na cele;

  • pożytku publicznego
  • kultu religijnego
  • krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi 

mają określony wspólny limit w wysokości nieprzekraczającej 6 % dochodu.

Odpisy z tytułu darowizn na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą nie są limitowane, czyli można w pit 2020 dokonać odliczenia w pełnej wysokości przekazanej darowizny.

Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) dokonane przez podatnika w roku podatkowym mogą być odliczone w pit 2015 do wysokości 4750,80 zł. Limit odpisu rocznego jest określony  w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1205, z późn. zm.).

Kwoty wydatków ponoszonych z tytułu użytkowania sieci Internet wpisane do rozliczenia pit za 2020 (pit za 2020 online) nie mogą przekroczyć  kwoty 760 zł rocznie. Dodatkowym ograniczeniem jest okres dwóch lat kolejno po sobie następujących za  które przysługuje podatnikowi odliczenie, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia.

Wydatki poniesione przez  podatnika uzyskującego przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej na nabycie nowych technologii. Prawo do odliczeń opisane jet szczegółowo w art. 26c ustawy pdof. Ogranicza się ono do podatników uzyskujących przychody ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3, czyli z pozarolniczej działalności gospodarczej. Kwota odliczeń nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z tego źródła i 50 % kwoty ustalonej zgodnie z art.26 c ust. 5 i 6.

W ramach tzw. praw nabytych – wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Jeżeli inwestycję zakończono w 2014 r. odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty odpowiadającej 325.990 zł. Prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu (pożyczki) jest ograniczone czasowo. Przysługuje ono do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt (pożyczkę) zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 roku, ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 roku.

Odliczenia z tytułu przysługujących nam ulg wpisujemy do załącznika PIT/O lub załącznika PIT/D (w przypadku ulg związanych z kredytem mieszkaniowym), a następnie przenosimy do odpowiedniego formularza rozliczenia pit 37, pit 36 czy pit 28 (może to być rozliczenie pit 2020 przez internet, np  pit 28 online). Jak rozliczyć pit przez internet możemy dowiedzieć się na portalu podatnika, gdzie znajdziemy program do rozliczania pit 2020 (rozliczanie pit online, pit online 2019).