Strona Główna » Serwis podatkowy » Kryterium dochodowe – jak je obliczyć, ile wyniesie w 2022 r.

Kryterium dochodowe – jak je obliczyć, ile wyniesie w 2022 r.

Autor: Redakcja - Data publikacji: 2021-11-19 11:52:58

Trudna sytuacja materialna rodzin i osób samotnych sprawia, że wiele osób poszukuje możliwych form wsparcia w postaci świadczeń pieniężnych i materialnych. Nie każdy jednak może skorzystać z wybranych rodzajów pomocy państwa. Konieczne jest spełnienie kryterium dochodowego.

Czym jest kryterium dochodowe?

Kryterium dochodowe to limit dochodów w przeliczeniu na jednego członka rodziny (gospodarstwa domowego), który uprawnia do skorzystania ze świadczeń takich jak zasiłek rodzinny czy dodatek mieszkaniowy.

Wartość ta nie jest identyczna dla każdej formy wsparcia osób znajdujących się trudnej sytuacji ekonomicznej. W zależności od rodzaju świadczenia inne jest kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z niego.

Kryterium dochodowe a rodzaj świadczenia

Ubiegając się o przyznanie świadczenia, które wymaga spełnienia kryterium dochodowego, brany jest pod uwagę dochód w przeliczeniu na członka rodziny z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy lub z okresu trzech poprzednich miesięcy (dodatek mieszkaniowy).

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny przyznawany jest rodzicom, rodzicowi samotnie wychowującemu dziecko, opiekunowi prawnemu, opiekunowi faktycznemu oraz osobie uczącej się, jeżeli dochody w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczają 674 zł.

Jeśli wśród członków rodziny jest osoba z niepełnosprawnością – kryterium dochodowe jest podwyższone do 764 zł.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

 • 95 zł na dziecko do piątego roku życia,
 • 124 zł na dziecko od 5 do 18 roku życia,
 • 135 zł na dziecko od 18 do 24 roku życia.

Czy wzrośnie kryterium dochodowe do zasiłku rodzinnego w 2022 roku? Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. limit dochodów uprawniających do skorzystania ze świadczenia nie zostanie zmieniony i będzie utrzymany do roku 2024, kiedy wysokość kryterium dochodowego zostanie ponownie zweryfikowana.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka – becikowe

Becikowe to jednorazowo udzielana zapomoga w wysokości 1 000 zł, w związku z narodzinami dziecka. Ubiegać się o nie mogą rodzice, opiekun prawny lub opiekun faktyczny, pod warunkiem, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży aż do dnia porodu.

Becikowe może zostać wypłacone, jeśli miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1 922 zł.

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy to dofinansowanie wydatków, ponoszonych w związku z zamieszkiwaniem w lokalu, do którego lokator ma tytuł prawny.

Świadczenie wypłacane jest po spełnieniu kryterium dochodowego. W ciągu trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie może być wyższy niż:

 • 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych),
 • 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (w przypadku gospodarstw domowych wieloosobowych).

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne jest wypłacane uczącym się dzieciom, które znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Przyznawane jest na okres od jednego do dziesięciu miesięcy. Może mieć charakter zarówno pomocy rzeczowej, jak i pieniężnej (pokrycia kosztów udziału w zajęciach pozalekcyjnych).

Aby skorzystać ze wsparcia, dochód miesięczny w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie może przekroczyć od 1 stycznia 2022 r. 600 zł.

Ile wynosi stypendium szkolne? Jego wysokość wynosi od 80 do 200 proc. kwoty zasiłku rodzinnego dla dziecka od 5 do 18 roku życia, czyli od 99,20 do 248 zł.

Zasiłek okresowy

Przyznawany jest czasowo rodzinom oraz osobom samotnym, w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Aby uzyskać wsparcie, miesięczne dochody w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie mogą przekroczyć:

 • 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
 • 600 zł dla osoby w rodzinie.

Wysokość zasiłku obliczana jest jako różnica kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a jej dochodem (bądź dochodem w przeliczeniu na członka rodziny). Wypłacany zasiłek okresowy stanowi od 50 do 100 proc. tej różnicy.

Zasiłek celowy

Jest formą wsparcia, która ma na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych takich, jak: zakup żywności, opału na zimę, odzieży.

Zasiłek przyznawany jest po spełnieniu kryterium dochodowego, które od 1 stycznia 2022 r. wynosi:

 • 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
 • 600 zł dla osoby w rodzinie.

Wysokość przyznawanego zasiłku celowego ustalana jest indywidualnie i zależy zarówno od sytuacji materialnej rodziny lub osoby samotnej, jak i zgłaszanych potrzeb.

Kryterium dochodowe – jak obliczyć dochód na członka rodziny

Jak obliczyć dochód do zasiłku rodzinnego, becikowego czy zasiłku celowego? Kryterium dochodowe odnosi się do średniego dochodu w rodzinie w przeliczeniu na jednego jej członka.

Pod uwagę weź uśredniony dochód miesięczny z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy (z wyjątkiem dodatku mieszkaniowego, który wyliczany jest z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku).

Zsumuj wszystkie dochody członków rodziny, a następnie podziel przez liczbę członków rodziny. Wynik podziel przez liczbę miesięcy w ciągu roku. Uzyskasz w ten sposób poziom dochodów, który pozwoli stwierdzić, czy spełniasz kryterium dochodowe, uprawniające się do skorzystania z wybranego świadczenia.

Pamiętaj, aby w dochodach ująć nie tylko wynagrodzenia z tytułu wykonywanej pracy (oraz emerytury i renty). Uwzględnij także inne już pobierane zasiłki (w  tych chorobowy, macierzyński, dla bezrobotnych) oraz świadczenia rodzicielskie i rehabilitacyjne, z wyjątkiem:

 • dodatku pielęgnacyjnego,
 • świadczenia 500 plus,
 • zasiłku celowego,
 • zasiłku okresowego,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych,
 • pomocy materialnej dla uczniów,
 • dodatku dla sierot zupełnych,
 • becikowego,
 • świadczenia w naturze udzielonego z pomocy społecznej.

 

Źródła:

 1. Kryterium dochodowe, https://www.gov.pl/web/rodzina/kryterium-dochodowe, dostęp: 18.10.2021 r.
 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20032282255/U/D20032255Lj.pdf, dostęp: 18.10.2021 r.
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001481/O/D20211481.pdf, dostęp: 18.10.2021 r.
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r., http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001296/O/D20211296.pdf, dostęp: 18.10.2021 r.
 5. Dodatki mieszkaniowe – nowe przepisy od 1 lipca 2021 r., https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/dodatki-mieszkaniowe---nowe-przepisy-od-1-lipca-2021-r, dostęp: 18.10.2021 r.
 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040640593/U/D20040593Lj.pdf, dostęp: 18.10.2021 r.
 7. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910950425/U/D19910425Lj.pdf, dostęp: 18.10.2021 r.
 8. Zasiłki celowe, https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilki-celowe, dostęp: 18.10.2021 r.