Strona Główna » Serwis podatkowy » Historia minimalnego wynagrodzenia za pracę

Historia minimalnego wynagrodzenia za pracę

Autor: - Data publikacji: 2020-11-08 18:06:35

Wysokość najniższego wynagrodzenia ustalana jest w Polsce od roku 1956. Rola minimalnego wynagrodzenia w systemie płac podstawowych oraz innych świadczeń w ciągu lat ulegała licznym zmianom.

Do roku 1977 minimalne wynagrodzenie określało gwarantowany wszystkim pracownikom poziom łącznego wynagrodzenia w pełnym wymiarze czasu pracy. W latach 1977-1981 poziom najniższego wynagrodzenia był ustalany jako minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego w najniższej kategorii zaszeregowania.Służył głównie do budowy tabel stawek wynagrodzenia. W latach 1982-1986 ustalany był zarówno poziom minimalnego wynagrodzenia, jak i wysokość najniższej stawki wynagrodzenia zasadniczego w najniższej kategorii zaszeregowania.

Po zmianach od lipca 1986 r. do sierpnia 1990 r. wysokość najniższego wynagrodzenia i jednocześnie najniższa stawka wynagrodzenia zasadniczego w najniższej kategorii zaszeregowania były tożsame. Takie założenie powodowało, że zawsze przy podnoszeniu minimalnej pensji rosły również wynagrodzenia pracowników z wyższymi zarobkami. Wynikało to z tego, że najniższa stawka służyła do budowy tabeli stawek wynagrodzenia dla wszystkich pracowników. W tej sytuacji przedsiębiorstwa praktycznie nie mogły prowadzić własnej polityki płacowej.

Z tego powodu od 1 września 1990 r. przyjęto nową zasadę ustalania minimalnego wynagrodzenia jako kwoty pełnego wynagrodzenia gwarantowanego pracownikom za pełny miesięczny wymiar czasu pracy, niezależnie od posiadanych przez nich kwalifikacji i zaszeregowań osobistych, a także niezależnie od ilości i rodzaju stosowanych w zakładach pracy składników wynagrodzenia. Wyłączono tu jedynie nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, nagrody zakładowego funduszu nagród, nagrody z zysku, wypłaty z nadwyżki budżetowej w spółdzielniach oraz wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.

Do 1990 roku poziom minimalnego wynagrodzenia ustalała Rada Ministrów w drodze uchwały. Od 1990 r. o jego wysokości stanowiły zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Od 1998 r. do końca 2002 r. poziom najniższego wynagrodzenia określał w rozporządzeniu ministra pracy.

Od 1 stycznia 2003 r. w zakresie minimalnego wynagrodzenia za prace obowiązują przepisy ustawy z dnia 10 października 2002 r. (Dz. U. Nr 200, poz. 1679). Ustawa ta realizuje przepis art. 65 ust. 4 Konstytucji RP, zgodnie z którym „wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub sposób ustalania tej wysokości określa ustawa”.

Minimalne wynagrodzenie nie jest na poziomie kwoty zwolnionej z opodatkowania pit. Osoby otrzymujące minimalne wynagrodzenie jak wszyscy podatnicy składają rozliczenie pit. Przychody osiągnięte w roku trzeba rozliczyć w pit (pit online) do 30 kwietnia 2020. Wygodnie jest rozliczyć pit online przez program pit . Program pit znajdziemy w internecie.