Strona Główna » Serwis podatkowy » e-Urząd Skarbowy

e-Urząd Skarbowy

Autor: Kamil Mikiszew - Data publikacji: 2022-07-20 09:39:53

Postępująca cyfryzacja rozliczeń podatkowych oraz działań administracji fiskalnej wymusza na podatnikach coraz większą potrzebę skorzystania z programu do rozliczeń PIT. Poniżej przedstawiamy wady i zalety skorzystania z tej metody sporządzenia PIT 2024.

Spis Treści:

  1. Termin zwrotu podatku przez Urząd Skarbowy
  2. Zmiana zasad zwrotu podatku dla cudzoziemców 2024
  3. Termin zwrotu podatku – deklaracja w formie elektronicznej
  4. Automatyczna akceptacja zeznania przez Urząd Skarbowy
  5. Termin zwrotu podatku – deklaracja w formie papierowej

Termin zwrotu podatku przez Urząd Skarbowy

Szybkość zwrotu z rozliczenia PIT 2023 zależy od kilku czynników. Kluczowe znaczenie dla prędkości transferu środków z urzędu skarbowego (e-urzędu skarbowego) ma w szczególności forma rozliczenia PIT 2024. Od podatnika zależy, którą spośród dwóch możliwych metod rozliczenia wybierze przy wykazywaniu osiągniętych przychodów, może to zrobić:

  1. Tradycyjnie – mimo, że coraz więcej osób decyduje się na rozliczenie PIT online to zwolenników papierowej formy składania zeznań rocznych nie brakuje. W formie tradycyjnej podatnik może swoją deklarację podatkową doręczyć za pośrednictwem operatora pocztowego bądź poprzez osobiste przekazanie PIT do biura podawczego właściwego mu urzędu skarbowego;
  2. Elektronicznie – rząd udostępnia narzędzia niezbędne do rozliczenia zeznań rocznych PIT (Twój e-PIT 2024, e-deklaracje 2024). Rekomendowane jest jednak skorzystanie z prywatnych aplikacji umożliwiających sporządzenie deklaracji podatkowej i wyekspediowanie jej do weryfikacji przez organ podatkowy.
Uwaga! Podkreślić należy, że wyżej wyszczególnione metody rozliczenia PIT 2024 są jedynymi dopuszczalnymi dla skutecznego dopełnienia swojego obowiązku w zakresie złożenia właściwych PIT. Praktyki polegające np. na przesłaniu skanu deklaracji (PIT online 2024) na adres skrzynki e-mail właściwego urzędu skarbowego nie są honorowane, a co za tym idzie – nie są uznawane za dotrzymanie terminu.

Termin zwrotu nadpłaty podatku PIT 2024 wynosi:

3 miesiące – dotyczy nadpłat podatku wynikających z zeznań rocznych PIT złożonych w wersji papierowej. Wskazany trzymiesięczny termin na dokonanie zwrotu PIT zaczyna swój bieg z dniem następującym po dniu doręczenia deklaracji do właściwego urzędu skarbowego.

45 dni – dotyczy nadpłat podatku wynikających z zeznań rocznych PIT złożonych w wersji elektronicznej. O połowę krótszy termin aniżeli w przypadku papierowych deklaracji nie stanowi przywileju dla PIT składanych za pośrednictwem rządowej platformy do rozliczeń podatkowych. Ustawodawca w tym względzie wynagradza za równo podatników składających deklaracje podatkowe w systemie Twój e-PIT jak i za pośrednictwem konkurencyjnych, prywatnych programów do rozliczeń PIT np. PITax.pl Łatwe podatki

Więcej na temat okoliczności zwrotu podatku PIT przeczytasz w artykule: Jak i kiedy otrzymam zwrot podatku?

Zmiana zasad zwrotu podatku dla cudzoziemców 2024

Wraz z początkiem maja 2022 roku doszło do znaczącej modyfikacji sposobu zwrotu podatku dla cudzoziemców – osób niemających miejsca zamieszkania na terytorium Polski. Wskazanej grupie podatników została ograniczona możliwość wyboru korespondencji zwrotu ich nadpłaty. Dotychczas na równi z pozostałymi podmiotami rozliczającymi się z polskim urzędem skarbowym, cudzoziemcy mogli dokonać wyboru czy chcą otrzymać środki od fiskusa w formie:

  • przekazu pocztowego,
  • za pośrednictwem rachunku bankowego.

W rozliczeniu PIT 2023/2024 podatnik niemający zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany będzie do wskazania nr rachunku bankowego, właściwego do przekazania nadpłaty podatku. Brak podania takowej informacji może wiązać się z nieotrzymaniem zależnego zwrotu podatku.

Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu: Nowe zasady zwrotu nadpłaty podatku dla cudzoziemców

Termin zwrotu podatku – deklaracja w formie elektronicznej

Możliwość składania deklaracji w wersji papierowej (np. PIT-37 2024) wciąż pozostanie jedną z alternatyw rozliczenia się z urzędem skarbowym, choć Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała gratyfikacje dla osób, które skorzystają z PIT online 2024. Największą z nich jest wprowadzenie funkcjonalności pod postacią tzw. AUTO ZWROT 2024. Krajowa Administracja Skarbowa dokona niemalże niezwłocznego rozliczenia naszych deklaracji (nie tylko PIT-37 2023), o ile wynikająca z zeznania rocznego nadpłata nie przekroczy kwoty 5 000 zł. W minionym sezonie rozliczeniowym PIT online 2023 średni czas oczekiwania na zwrot podatku PIT wynosił nie dłużej aniżeli 11 dni.

W sytuacji, gdy kryteria zwrotu naszego podatku wykraczają poza kwotę 5 000 zł, e-urząd skarbowy przekaże naszą nadpłatę w ustawowym terminie 45 dni. Przekroczenie tego terminu przez fiskusa będzie wiązać się z zakwalifikowaniem nadpłaty jako zaległość podatkową, co będzie wiązało się z przyznaniem dodatkowych odsetek podatnikowi.

Więcej na temat instytucji AUTO-ZWROT dowiesz się z artykułu: Termin zwrotu nadpłaty podatku w wyniku złożonej deklaracji

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak wyliczyć odsetki podatkowe od nadpłaty podatku sprawdź artykuł pod adresem: Wartość odsetek od spóźnionej nadpłaty podatku

Automatyczna akceptacja zeznania przez Urząd Skarbowy

Obowiązek składania deklaracji nie dotyczy wszystkich podatników. Nie dość, że osoby, które nie osiągnęły jakichkolwiek dochodów w roku podatkowym nie mają konieczności składania zeznania rocznego, to z dopełnienia tego obowiązku mogą zrezygnować również osoby rozliczające się wyłącznie za pośrednictwem podatnika. W szczególności dotyczy to tej grupy podmiotów, które zobowiązane są do złożenia PIT-37, zaś całość swoich przychodów/dochodów wykazują na podstawie informacji otrzymanych od płatnika (np. PIT-11, PIT-11A, PIT-40, PIT-40A, PIT-8C). Jeśli podatnik zaniecha złożeniu deklaracji w ustawowym terminie do 2 maja 2024, e-Urząd Skarbowy dokona rozliczenia dochodów tej osoby na podstawie informacji przekazanych od płatnika.

Termin zwrotu podatku – deklaracja w formie papierowej

Aktualna organizacja pracy Krajowej Administracji Skarbowej oraz konsekwentna polityka Ministerstwa Finansów wskazują, iż działania rządzących będą zmierzać w kierunku rozwoju cyfryzacji w relacji obywatel-państwo. Brak wsparcia oraz aktualizacji dotychczasowych usług dla osób, które pozostały przy papierowej metodzie wypełniania deklaracji sprawia, iż w obliczu zmian podatkowych wprowadzonych „Polskim Ładem” indywidualne przygotowanie deklaracji PIT będzie wiązać się z licznymi trudnościami po stronie podatnika. Należy mieć również na uwadze, iż wzmożony ruch w placówkach pocztowych przyjmujących nasze zeznania roczne również potęguje ryzyko niezłożenia PIT 2024 w ustawowym terminie.

Uwaga! Zgodnie z Prawem pocztowym wyłącznie nadanie przesyłki poleconej za pośrednictwem Poczty Polskiej do ostatniego dnia na złożenie deklaracji podatkowej gwarantuje dochowanie terminu na dokonanie tej czynności. Oznacza to, że w przypadku, gdy korespondencję z naszym zeznaniem rocznym nadamy za pośrednictwem prywatnego przedsiębiorstwa kurierskiego bądź innego niż Poczta Polska operatora pocztowego będziemy musieli uwzględnić termin dostarczania naszej przesyłki. W takiej sytuacji bez znaczenia pozostaje termin nadania PIT w formie listownej, lecz termin jego doręczenia do właściwego urzędu skarbowego.