Strona Główna » Serwis podatkowy » Dochody wolne od podatku

Dochody wolne od podatku

Autor: - Data publikacji: 2020-11-09 10:53:38

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nakłada na podatników obowiązek rozliczenia pit po zakończeniu roku podatkowego. W zeznaniach podatkowych należy wykazać wszystkie podlegające opodatkowaniu przychody. W przepisach ustawy o podatku dochodowym przewidziane są jednak  liczne zwolnienia z podatku PIT.

W art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określono szczegółowo dochody wolne od podatku. Na liście tej jest ponad 100 pozycji. Dochody zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym  mają różny charakter. Są to dochody:

  • o charakterze socjalnym
  • o charakterze odszkodowawczym
  • uzyskane z posiadanych kapitałów oraz praw autorskich
  • związane z działalnością gospodarczą
  • z tytułu stypendiów i innych przychodów uczniów i studentów

Dochody wolne od podatku o charakterze socjalnym to między innymi: świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, zasiłki porodowe, zasiłek macierzyński, zapomogi w określonych limitach, alimenty na rzecz dzieci, alimenty sądowe na rzecz dorosłych do określonego limitu, świadczenia pieniężne otrzymywane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

Zwolnione od podatku PIT są również dochody o charakterze odszkodowawczym m.in: otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ich ustalania wynikają wprost z odrębnych przepisów lub postanowień układów zbiorowych pracy, innych zapisów opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów ( z pewnymi opisanymi wyjątkami), renty otrzymane na podstawie przepisów prawa cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia przez poszkodowanego, który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, odszkodowania otrzymane na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego.

Dochody zwolnione z podatku  uzyskane z posiadanych kapitałów oraz praw autorskich to m.in.: kwoty zwracane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w związku z wygaśnięciem zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego – w określonej wysokości, przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego (zwolnienie nie dotyczy przychodu ze sprzedaży gruntów, które w utraciły charakter rolny), przychody uzyskane z tytułu sprzedaży prawa wieczystego użytkowania oraz nieruchomości nabytych stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami w zamian za mienie pozostawione za granicą, przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki, w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub udziałów w zyskach osoby prawnej.

Wolne od podatku dochodowego są również niektóre dochody związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, takie jak: dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.

Stypendia i inne przychody uczniów i studentów również są zwolnione z opodatkowania: stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni – przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz o szkolnictwie wyższym, wygrane i nagrody otrzymane przez uczniów za udział w konkursach, turniejach i olimpiadach organizowanych na podstawie przepisów o systemie oświaty.

Rozliczając dochody za 2019 rok – pit 2019 (pit 2019 online) nie musimy wykazywać dochodów, które są wolne od podatku. W 2019 roku znajdziemy w internecie program do rozliczenia pit 2019 (darmowy program pit 2020), który pomoże nam uporać się z pitami 2019 online.