Strona Główna » Serwis podatkowy » Darowizny na cele pożytku publicznego – ile można odliczyć, rodzaje darowizn

Darowizny na cele pożytku publicznego – ile można odliczyć, rodzaje darowizn

Autor: Redakcja - Data publikacji: 2021-11-19 11:37:49

Darowizny na cele pożytku publicznego możesz odliczyć w swoim PIT 2021/2022 od dochodu do wysokości stanowiącej 6 proc. jego wartości. Prawo to przysługuje podatnikom, którzy korzystają z formularzy PIT 28, PIT 36 i PIT 37, pod warunkiem, że fakt przekazania darowizny zostanie przez nich należycie udokumentowany.

Odliczenia darowizny na cele pożytku publicznego – podmioty krajowe

Darowizny na cele pożytku publicznego mogą zostać odliczone od dochodu w rocznej deklaracji podatkowej, jeśli zostały przekazane:

 • organizacjom pozarządowym, które nie należą do sektora finansów publicznych,
 • organizacjom pozarządowym, które nie są przedsiębiorstwami, instytucjami badawczymi, bankami, spółkami prawa handlowego (samorządowymi lub państwowymi osobami prawnymi),
 • osobom prawnym, które nie działają w celu osiągnięcia zysku,
 • jednostkom organizacyjnym, które nie mają osobowości prawnej, ale mają ustawowo nadaną zdolność prawną (np. fundacje i stowarzyszenia), które nie działają w celu osiągnięcia zysku,
 • osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym, które działają na podstawie przepisów prawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego lub innych kościołów i związków wyznaniowych (pod warunkiem, że cele statutowe przewidują prowadzenie działalności pożytku publicznego),
 • osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym, które działają na podstawie przepisów prawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (pod warunkiem, że cele statutowe przewidują prowadzenie działalności pożytku publicznego),
 • stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego,
 • spółdzielniom socjalnym,
 • spółkom akcyjnym i spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, a przy tym całość osiąganych dochodów przeznaczają na cele statutowe (nie przekazują zysków udziałowcom, akcjonariuszom i pracownikom),
 • klubom sportowym, które są spółkami (działającymi na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie) i nie działają w celu osiągnięcia zysku, a przy tym całość osiąganych dochodów przeznaczają na cele statutowe (nie przekazują zysków udziałowcom, akcjonariuszom i pracownikom).

Odliczenia darowizny na cele pożytku publicznego – podmioty zagraniczne

Darowizna na cele pożytku publicznego, może być również odliczona od dochodu, jeśli została przekazana równoważnym do wymienionych wyżej organizacjom. Istotne jest tu, aby podmioty te były wskazane w przepisach państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, regulujących te kwestie.

Ujęta w PIT darowizna na cele charytatywne musi być udokumentowana oświadczeniem organizacji, że w czasie otrzymania darowizny była podmiotem równoważnym wobec tych, którym można przekazać darowiznę, by potem odliczyć ją od dochodu.

Ponadto musi istnieć podstawa prawna, która umożliwi urzędowi skarbowemu uzyskać informacje podatkowe od organu podatkowego, znajdującego się  w państwie, gdzie zagraniczny podmiot obdarowany ma siedzibę.

Darowizny w PIT – cele darowizny

Podmiot, któremu zdecydujesz się przekazać darowiznę, nie musi być OPP (organizacją pożytku publicznego, posiadającą wpis do KRS), a jedynie prowadzić działalność pożytku publicznego.

Sfera tych zadań obejmuje działania z zakresu:

 • pomocy społecznej,
 • integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych wykluczeniem,
 • działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych, a także pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości w trzech sferach: narodowej, obywatelskiej, kulturowej,
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych (i etnicznych) i języka regionalnego,
 • integracji cudzoziemców,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością,
 • promocji zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem,
 • działalności na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn,
 • działalności na rzecz emerytów,
 • wspomagania rozwoju gospodarczego,
 • wspomagania rozwoju techniki, innowacyjności, wynalazczości, a także rozpowszechniania i wdrażania rozwiązań,
 • wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspomagania i upowszechniania aktywności fizycznej,
 • ekologii i ochrony zwierząt (w tym dziedzictwa przyrodniczego),
 • turystyki i krajoznawstwa,
 • bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych,
 • upowszechniania i ochrony praw i wolności człowieka (w tym swobód obywatelskich) oraz rozwoju demokracji,
 • ratownictwa i ochrony ludzi,
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych oraz konfliktów zbrojnych i wojen,
 • upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
 • integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • pomocy Polonii i Polakom przebywającym za granicą,
 • działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
 • promocji Polski za granicą,
 • działalności na rzecz rodziny (macierzyństwa, rodzicielstwa) oraz upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów, które prowadzą działalność pożytku publicznego.

Kiedy nie można odliczyć darowizny na cele pożytku publicznego?

Darowizny na cele pożytku publicznego nie możesz odliczyć od dochodu, jeśli została przekazana na rzecz:

 • partii politycznych,
 • europejskich partii politycznych,
 • związków zawodowych,
 • organizacji pracodawców,
 • samorządów zawodowych,
 • fundacji utworzonych przez partie polityczne,
 • europejskich fundacji politycznych.

PIT a darowizny – odliczenie od podatku darowizn na cele pożytku publicznego

Jeśli przekazałeś w 2021 r. darowiznę na cele pożytku publicznego, możesz je odliczyć od dochodu, wykazując je w załączniku PIT/O.

Kwotę odliczenia podaj w części B.

Darowizny w PIT - sekcja z odliczeniami od dochodu

Źródło: opracowanie własne na podstawie podatki.gov.pl

Jak rozliczyć darowiznę w PIT? Aby móc podać kwotę odliczenia w części B, musisz wpisać dokładną kwotę darowizny, wskazać podmiot obdarowany, a także podać kraj jego siedziby. Służy temu część D załącznika PIT/O.

Darowizny i podatki - informacje o obdarowanym

Źródło: opracowanie własne na podstawie podatki.gov.pl

Jak odliczyć darowiznę od podatku – udokumentowanie

Nawet jeśli przekazana darowizna uprawnia cię do jej odliczenia od dochodu, nie będziesz mógł skorzystać z tej ulgi w deklaracji PIT, jeśli darowizna nie została udokumentowana.

Odliczenie od podatku darowizny pieniężnej

W celu udokumentowania darowizny pieniężnej – zachowaj dowód wpłaty na rachunek obdarowanego.

Nie musisz załączać dokumentu do zeznania podatkowego. Zachowaj go jednak do celów dowodowych.

Odliczenie od podatku darowizny niepieniężnej

W przypadku darowizny na cele pożytku publicznego przekazywanej w formie niepieniężnej dowód musi zawierać informacje takie jak:

 • dane identyfikacyjne darczyńcy,
 • wartość przekazanej darowizny,
 • oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny.

Pamiętaj, że wysokość darowizny w tym wypadku stanowi jej wartość powiększoną o podatek od towarów i usług, jeśli przedmiot darowany jest nim opodatkowany.

Tak jak w przypadku darowizny pieniężnej, tak i tutaj nie musisz dokumentu dołączać do zeznania podatkowego. Zachowaj go jednak dla celów dowodowych.

Darowizny a PIT rozliczany wspólnie przez małżonków

W przypadku wspólnego rozliczania małżonków każde z nich może skorzystać z odliczenia, jeśli oboje posiadają dowód przekazania darowizny. Jeśli więc wpłata została wykonana z rachunku bankowego jednego z małżonków, to tylko on ma prawo do skorzystania z ulgi.

Planując przekazać datek i odliczyć go od dochodu wspólnie z małżonkiem zadbaj o należyte udokumentowanie i wskazanie darczyńców np. w tytule przelewu.

Odliczenie darowizny od podatku – ile zwrotu

Przekazując darowiznę na cele pożytku publicznego, możesz odliczyć je do kwoty, która nie przekracza 6 proc. dochodu wykazanego w rozliczeniu podatkowym. Nie zawsze będzie więc to darowizna w całej wysokości.

Jeśli twój dochód wyniósł w 2021 r. 50 000 zł i jednocześnie przekazała darowiznę na cele pożytku publicznego w kwocie 5 000 00 zł, to możesz odliczyć od podatku jedynie 3 000 00 zł. 6 proc. twojego dochodu stanowi bowiem 3 000 00 zł.

Darowizny na cele pożytku publicznego, jakie wykonałeś w 2021 r., możesz odliczyć od dochodu wykazanego w PIT 28, PIT 36 i PIT 37 do wysokości 6 proc dochodu. W efekcie ma to wpływ na wysokość podatku należnego do zapłaty. Aby jednak móc skorzystać z tego odliczenia, zachowaj dowody przekazania darowizny.

 

Źródła:

 1. Broszura informacyjna do załącznika PIT/0 składanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS lub PIT-37 za 2020 rok, https://www.podatki.gov.pl/media/6632/broszura-pit-o-za-2020-przekazana-do-wydruku.pdf, dostęp: 17.10.2021 r.
 2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910800350/U/D19910350Lj.pdf, dostęp: 17.10.2021
 3. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002193/U/D20182193Lj.pdf, dostęp: 17.10.2021 r.
 4. Formularze do druku PIT, https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/#PIT-37, dostęp: 17.10.2021 r.
 5. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030960873/U/D20030873Lj.pdf, dostęp: 17.10.2021 r.
 6. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 lutego 2006 r., sygn. akt II FSK 324/05, https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D7A5A9CB79, dostęp: 17.10.2021 r.