Korekta PIT

Autor: - Data publikacji: 2020-11-09 08:43:16

Dobry program PIT 2020 zminimalizuje ewentualność błędu w tegorocznym zeznaniu podatkowym, ale nie sprowadzi jej do zera. Nie powinno to jednak być dla podatnika powodem do poważniejszej troski — możliwość korekty istnieje nawet po przekazaniu deklaracji docelowemu organowi podatkowemu.

Przepisy podatkowe w naszym kraju zezwalają podatnikowi na korygowanie zeznania podatkowego praktycznie w każdej sytuacji, w której zostanie to uznane z pożądane. Dwoma wyjątkami wartymi wspomnienia są: kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe. W ich wypadku korekta będzie prawnie nieważna, jeżeli dotyczyłaby elementów objętych kontrolą bądź postępowaniem. Jednak po dopełnieniu kontroli podatkowej lub zamknięciu postępowania podatkowego będzie możliwe korygowanie nawet tych spornych aspektów zeznania. Wybrany darmowy program PIT 2020, którym posłużyliśmy się rozliczając naszą deklarację, z łatwością może zostać użyty także do przygotowania korekty, gdyż korekta nie jest niczym innym jak tylko ponowną wersją rozliczenia za ten rok podatkowy. Zasadniczo nie ma ram czasowych, które ograniczałyby nam możliwość korygowania zeznań z lat minionych, jednak z uwagi względy natury praktycznej korekta może przedstawiać jakąkolwiek wartość jedynie w czasie pięciu lat od 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym powstało nasze zobowiązanie podatkowe. Po tym okresie następuje przedawnienie naszego zeznania a tym samym, o ile nie zostało to zrobione wcześniej, nie może ono być kwestionowane bez względu na liczbę zawartych w nim błędów. Czym z prawnego punktu widzenia jest korekta? Otóż wyjaśnia ona różnicę zaistniałą między naszą rzeczywistą sytuacją podatkową i wynikającymi z niej zobowiązaniami a kwotą podatku przekazaną państwu. Zazwyczaj korekcie podlegają zaniżone przychody i wygórowane koszty ich uzyskania, które w normalnych warunkach pociągają za sobą karną odpowiedzialność skarbową. Właściwie przeprowadzona korekta pozwala uniknąć tej odpowiedzialności. Przygotowując korektę w PIT 2020 program powinniśmy zwrócić uwagę dwa istotne elementy. Po pierwsze, po przesłaniu korekty do właściwego urzędu powinniśmy otrzymać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru — identycznie jak to miało miejsce w przypadku oryginalnej deklaracji. Po drugie, koniecznie powinniśmy uzupełnić różnicę (jeśli taka powstała w efekcie korekty) między podatkiem już zapłaconym a należnym. Może się to wiązać z koniecznością zapłacenia odsetek, gdyż formalnie rzecz biorąc, w pewnej części przysługującego państwu podatku byliśmy przez określony czas dłużnikami organu podatkowego.