Strona Główna » Aktualności » O czym OPP powinna pamiętać przed końcem roku?

O czym OPP powinna pamiętać przed końcem roku?

Autor: Mateusz Musiał - Data publikacji: 2023-12-05 13:12:00

Koniec roku to czas świątecznych przygotowań, ale również okres podsumowań i dopełniania obowiązków sprawozdawczych. Przypominamy o najważniejszych czynnościach, jakie OPP powinna podjąć przed końcem 2023 r.

Inwentaryzacja w OPP

Jak sygnalizowaliśmy w artykule Na co zwrócić uwagę przed publikacją wykazu OPP? organizacje pożytku publicznego nie są wyłączone z obowiązków sprawozdawczych przewidzianych przez normy ustawy o rachunkowości. Przepisy prawa bilansowego nakładają obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji, której celem jest zilustrowanie stanu majątkowego OPP. Przedstawienie poszczególnych składników majątku (rzeczowych i pieniężnych) dokonuje się poprzez uzgodnienie sald (wraz z ich wyceną):

  • aktywów - do tej kategorii należy zaliczyć zasoby majątkowe kontrolowane przez organizację pożytku publicznego czyli środki trwałe i nieruchomości wraz z wykorzystywanym wyposażeniem oraz dysponowanie środkami finansowymi (poprzez m.in. przyjmowanie i realizację gotówkowych płatności)
  • pasywów - po tej stronie rachunku bilansowego znajdują się źródła finansowania OPP (dotacje, kredyty) oraz jej zobowiązania (również o charakterze publicznoprawnym tj. należności wobec organu ubezpieczeniowego itp.)

Moment zakończenia inwentaryzacji jest ściśle powiązany z pojęciem roku obrotowego, który co do zasady jest zbieżny z rokiem kalendarzowym. W zależności od metody dokonania inwentaryzacji i składników jej dotyczących, termin na jej wykonanie przedstawia się następująco:

  • metoda spisu z natury - poza przypadkiem, w którym należy ująć nieruchomości (będące środkami trwałymi bądź dysponowanymi w następstwie inwestycji) oraz przynależne im wyposażenie (wówczas inwentaryzację możemy przeprowadzić w dowolnym momencie, raz na cztery lata), spisu należy dokonać wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego do 15 stycznia 2024 r.
  • metoda weryfikacyjna - wg stanu na ostatni dzień roku kalendarzowego.

W przypadku, gdy organizacja pożytku publicznego dokonuje i przyjmuje płatności, koniecznym jest sporządzenie ewidencji środków pieniężnych wg stanu na 31 grudnia 2023 r.

Weryfikacja polityki prywatności

Kwestie bilansowe opisane w powyższej części, należy postrzegać przez pryzmat zapisów polityki prywatności organizacji pożytku publicznego, gdzie powinny zostać określone takie elementy jak rok obrotowy funkcjonowania OPP czy okres sprawozdawczy czy metody amortyzacji środków trwałych. Na potrzeby sporządzenia sprawozdania finansowego, merytorycznego i poprzedzającego ww. obowiązki sprawozdawcze inwentaryzacji składników majątku organizacji należy sprawdzić podstawowe uregulowania polityki prywatności.

Uregulowanie zaległości publicznoprawnych

Odwlekanie uregulowania zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz właściwego organu podatkowego może stać się wyjątkowo dotkliwe z uwagi na wyższe stawki sankcji karnych skarbowych oraz podwyższonej wartości odsetek podatkowych (mających zastosowanie również wobec należności ze składek ubezpieczeniowych).

Obecna stawka odsetek podatkowych uzależniona jest od jednej z podstawowych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego - stopy lombardowej. Aktualnie za zaległości podatkowe (od 5 października 2023 r.) naliczane są odsetki w wysokości 14,5%.