Strona Główna » Aktualności » Zalety statusu OPP organizacji pozarządowej

Zalety statusu OPP organizacji pozarządowej

Autor: Redakcja - Data publikacji: 2021-12-30 14:31:13

Posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego, poza prawem do otrzymania 1% PIT, niesie ze sobą szereg korzyści i przywilejów oraz zwalnia z pewnych opłat i podatków.

Już niebawem organizacje pożytku publicznego przystąpią do kampanii 1% PIT za rok 2021. Warto jednak pamiętać, że możliwość otrzymania 1% podatku dochodowego nie jest jedyną zaletą posiadania przez organizację pozarządową statusu pożytku publicznego. Warto być OPP także z powodu innych przywilejów oraz ulg, z których takie organizacje standardowo korzystają.

Przywileje

Każda organizacja pozarządowa, która uzyskała status OPP zaczyna korzystać z następujących przywilejów (w zakresie swojej działalności pożytku publicznego):

 1. możliwość uzyskiwania 1% od PIT;
 2. możliwość nieodpłatnego informowania o swojej działalności za pośrednictwem radia i telewizji;
 3. prawo do użytkowania należących do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości na preferencyjnych warunkach;
 4. prawo do zwolnienia:
  • z podatku dochodowego w zakresie szerszym niż organizacje nieposiadające statusu OPP;
  • od podatku od nieruchomości – w zakresie działalności nieodpłatnej;
  • od opłat skarbowych;
  • od opłat sądowych;
  • od podatku od czynności cywilnoprawnych.
W przypadku, gdy organizacja pożytku publicznego prowadzi jednak działalność gospodarczą, stosuje się – w odniesieniu do tej działalności – zasady identyczne z tymi, które znajdują zastosowanie w przypadku organizacji nieposiadających statusu OPP.

Zwolnienia od opłat i podatkowe

Organizacje pożytku publicznego zwolnione są z następujących opłat i form opodatkowania:

 1. podatek dochodowy – w odniesieniu do dochodów przewidzianych na realizację celów statutowych (poza działalnością gospodarczą), na zakup obligacji Skarbu Państwa, bonów skarbowych, obligacji jednostek samorządu terytorialnego;
 2. podatek od nieruchomości – zwolnienie jest całkowite w odniesieniu do działki lub jej części, na której prowadzona jest nieodpłatna działalność statutowa. W przypadku odpłatnej działalności statutowej określone zostały stawki maksymalne, które mogą zostać pobrane;
 3. opłaty skarbowe – zwolnienie jest uprawnione jedynie w związku prowadzeniem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (obsługa podania, wniosku, zaświadczenia, zezwolenia itp.);
 4. opłaty sądowe – między innymi opłaty z tytułu wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym; zwolnienie z opłat sądowych nie dotyczy kwestii związanych z prowadzoną przez organizacje działalnością gospodarczą (np. 150 zł za zmianę wpisu w KRS, 300 zł za wykreślenie z KRS).
 5. podatek od czynności cywilnoprawnych – transakcje opodatkowane tym podatkiem podlegają zwolnieniu dla OPP, ale tylko, gdy dana czynność cywilnoprawna dotyczy działalności nieodpłatnej pożytku publicznego;
 6. podatek VAT (w razie przekazywania żywności) – żywność przekazana dla OPP w ramach prowadzenia działalności charytatywnej zostaje zwolniona od podatku VAT – nie odprowadza go darczyńca. Darczyńca zobowiązany jest jednak prowadzić dokumentację potwierdzającą przekazanie żywności. Podobnie wygląda sytuacja od strony OPP – musi prowadzić szczegółową dokumentację oraz wykorzystać otrzymaną żywność w ramach swojej działalności charytatywnej.