Strona Główna » Aktualności » Wolontariusz w OPP

Wolontariusz w OPP

Autor: - Data publikacji: 2017-01-31 09:53:17

Kwestie dotyczące zatrudnienia wolontariusza w OPP uregulowane są w ustawie z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873) - w dalszej części artykułu będziemy ją nazywać uppiw. Wolontariatowi został poświęcony dział III “Wolontariat”, czyli art. 42-53 danej ustawy. W zakresie pozostałym do pracy wolontariackiej, w szczególności do porozumień zawieranych z wolontariuszem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Zgodnie z uppiw wolontariusze mogą wykonywać świadczenia na rzecz:

 1. organizacji pozarządowych w zakresie ich działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej;
 2. organów administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej;
 3. jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy, z wyłączeniem prowadzonej przez te jednostki działalności gospodarczej;
 4. podmiotów leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej w zakresie wykonywanej przez nie działalności leczniczej.


Wolontariusz powinien wykonywać pracę - świadczenie nieodpłatne na podstawie porozumienia z nim zawartym. Porozumienie powinno zawierać zakres, sposób i czas wykonywania świadczenia., a także zapis o możliwości rozwiązania porozumienia.

Jeżeli świadczenia wolontariusza są wykonywane przez okres dłuższy niż 30 dni, wtedy porozumienie powinno być zawarte na piśmie, jeśli przez czas krótszy - porozumienie może być zawarte ustnie, jednakże na prośbę wolontariusza należy potwierdzić na piśmie treść porozumienia.

Obowiązki OPP wobec wolontariuszy:

 1. informacyjne i organizacyjne:
  • poinformowanie wolontariusza (wolont.) o ewentualnym ryzyku i zagrożenia zdrowia związanym z wykonywaniem świadczenia, a także o zasadach ochrony przed zagrożeniem;
  • zapewnienie wolont. bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania przez niego świadczeń - wg zasad dotyczących pracowników;
  • zapewnienie odpowiednich środków ochrony indywidualnej, jeśli rodzaj pracy tego wymaga;
  • poinformowanie wolontariusza o przysługujących mu prawach i obowiązkach oraz zapewnienie dostępności tych informacji.
 2. finansowe:
  • pokrycie kosztów podróży służbowych i diet - wg zasad dotyczących pracowników.
 3. ubezpieczeniowe:
  • zapewnienie ubezp. z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczenia;
  • zapewnienie upezp. od następstw nieszczęśliwych wypadków (NWW) - jeśli świadczenie jest wykonywane przez okres krótszy niż 30 dni. Jeśli praca jest wykonywana dłużej, wtedy NWW finansuje państwo.

Dodatkowo OPP może zapewnić wolontariuszowi (może, ale nie musi - nie jest to obowiązek wynikający z ustawy):

 1. pokrycie niezbędnych kosztów ponoszonych przez wolontariusza, związanych z wykonywanym przez niego świadczeniem (np. bilety komunikacji miejskiej, posiłki, koszty rozmów telefonicznych itp.);
 2. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC), w zakresie wykonywanych świadczeń,
  pokrycie kosztów szkoleń.
Wydatki związane z obowiązkami informacyjnymi oraz ubezpieczeniem NWW i OC stanowią koszty prowadzenia działalności statutowej organizacji.