Strona Główna » Aktualności » Ubezpieczenie wolontariusza w organizacji pozarządowej

Ubezpieczenie wolontariusza w organizacji pozarządowej

Autor: - Data publikacji: 2021-07-16 12:26:22

Ustawa o wolontariacie zobowiązuje NGO do zapewnienia wolontariuszowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. O czym należy pamiętać w kwestii ubezpieczenia wolontariusza?

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Ustawa o wolontariacie zobowiązuje NGO do zapewnienia wolontariuszowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeżeli czas współpracy z wolontariuszem jest krótszy niż 30 dni kalendarzowych – ubezpieczenie należy wykupić w dowolnej firmie ubezpieczeniowej. Jeśli jednak czas współpracy przekracza 30 dni ubezpieczenie NNW jest gwarantowane przez państwo polskie w związku z tzw. małą ustawą wypadkową (ustawa o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach). Wymaga to jednak podpisania z wolontariuszem porozumienia o współpracy, czyli umowy woluntarystycznej, która jest w tym kontekście promesą polisy ubezpieczeniowej.

Według aktualnie obowiązujących przepisów należy także zapewnić ubezpieczenie NNW wolontariuszowi, który na podstawie zawartego z organizacją porozumienia będzie pracował za granicą, na obszarze trwającego konfliktu zbrojnego, klęski żywiołowej lub katastrofy naturalnej. Dla wolontariusza, który zostanie wysyłany do pracy za granicą, ale nie będzie pracował w niebezpiecznych warunkach – korzystająca ze świadczenia organizacja może wykupić ubezpieczenie NNW.

Ubezpieczenie kosztów leczenia

Aktualnie obowiązujące przepisy zobowiązują organizację także do zapewnienia wolontariuszowi, który na podstawie zawartego porozumienia będzie pracował za granicą, na obszarze trwającego konfliktu zbrojnego, klęski żywiołowej lub katastrofy naturalnej ubezpieczania kosztów leczenia podczas pobytu za granicą, jeżeli kosztów tych nie pokrywa się z innego tytułu (przede wszystkim na podstawie przepisów o koordynacji, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

W przypadku, gdy wolontariusz jest wysyłany do pracy za granicą, ale nie będzie pracował w niebezpiecznych warunkach – korzystająca ze świadczenia organizacja może wykupić dla wolontariusza koszty leczenia podczas pobytu za granicą, jeżeli nie są one pokrywane z innego tytułu (przede wszystkim na podstawie przepisów o koordynacji, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Ubezpieczenie OC

Pomimo że NGO nie ma ustawowego obowiązku wykupienia ubezpieczenia OC w kontekście współpracy z wolontariuszami, warto zapewnić sobie takie ubezpieczenie – chroni ono organizację na wypadek roszczeń osób trzecich w efekcie działań wolontariuszy.

Jak zachować się w przypadku wypadku

Postępowanie powypadkowe będzie różne w zależności od rodzaju umowy zawartej z wolontariuszem oraz rodzaju ubezpieczenia, które zostało mu zapewnione.

W przypadku porozumienia ustnego (przy czasie współpracy do 30 dni) NGO jest zobowiązane do wykupienia wolontariuszowi ubezpieczenia w dowolnej firmie ubezpieczeniowej. Szczegółowe warunki wykupionej polisy określą tryb postępowania w sytuacji wypadku.

W przypadku porozumienia pisemnego (przy czasie współpracy powyżej 30 dni) należy:

  • wypełnić kartę wypadkową, która określa okoliczności zaistniałego wypadku;
  • udać się do lekarza i uzyskać zaświadczenie o stwierdzonym urazie;
  • sporządzić ksero porozumienia z wolontariuszem.

Wyżej wspomniane dokumenty należy, po zakończeniu leczenia i ewentualnej rehabilitacji, przesłać do oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, właściwego ze względu na miejsce działania organizacji, z którą nawiązał współpracę wolontariusz. ZUS – podobnie jak w przypadku wypadków pracowniczych – może przeprowadzić procedurę odszkodowawczą.

Wybór oferty ubezpieczeniowej

Praktycznie każdy ubezpieczyciel obecny na rynku może przygotować ofertę ubezpieczenia dla wolontariuszy. Jednak oferty różnić się będą zakresem odpowiedzialności, sumą gwarancyjną czy też wysokością składki. Dlatego należy dokładnie przeanalizować każdą propozycję.