Strona Główna » Aktualności » Tarcza Antykryzysowa dla III sektora

Tarcza Antykryzysowa dla III sektora

Autor: - Data publikacji: 2020-04-20 17:45:00

Co istotnego zawiera przygotowany przez rząd pakiet przepisów nazywany Tarczą Antykryzysową z punktu widzenia organizacji pozarządowej? Czego możemy spodziewać się w III sektorze po najnowszych regulacjach?

Pakiet osłonowy przygotowany przez rząd na czas epidemii obejmuje szereg rozwiązań mających ułatwić funkcjonowanie organizacjom pozarządowym i zawiera m.in. ulgi dla organizacji prowadzących działalność gospodarczą oraz zmiany w zlecaniu i rozliczaniu zadań publicznych. Ponieważ są to całkowicie nowe przepisy, zbyt wcześnie jest na ocenę ich przydatności – będziemy musieli poczekać i przekonać się, w jaki sposób możliwości Tarczy Antykryzysowej będą praktycznie wykorzystywane.

Zwolnienie ze składek ZUS i dofinansowanie wynagrodzeń.

Wśród najbardziej znaczących rozwiązań dla organizacji zatrudniających pracowników należy wymienić zwolnienie ze składek ZUS i dofinansowanie wynagrodzeń.

Organizacje, które do dnia 29 lutego 2020 roku zgłosiły do ubezpieczeń społecznych poniżej 10 ubezpieczonych, zostają zwolnione z konieczności zapłaty należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – za okres od 1 marca 2020 roku do 31 maja 2020 roku.

Organizacje, którym spadły o min. 30% przychody z działalności statutowej, mają prawo do dofinansowania wynagrodzeń pracowników. Dofinansowanie to dotyczy wszystkich pracowników niezależnie od formy zatrudnienia i jest przyznawane przez starostę na podstawie umowy z organizacją. Poziom dofinansowania zależny jest od stopnia spadku przychodów: do 50% wynagrodzenia przy przynajmniej 30% spadku przychodów, do 70% przy 50% spadku przychodów, do 90% – jeśli przychody organizacji spadły o ponad 80%.

Zadania publiczne 

Stan epidemii znacząco zmienił sytuację organizacji realizujących działania publiczne – pewne działania organizacji musiały zostać odwołane, co wzbudza uzasadnione wątpliwości dotyczące rozliczania projektów.

Najnowsze przepisy umożliwiają organom administracji zlecającym realizację zadania publicznego przedłużenie terminu złożenia sprawozdania z tego zadania oraz uznania jako uzasadnionych wydatków poniesionych na sfinansowanie działań, które zostały ostatecznie odwołane w związku ze stanem epidemii. Niewywiązanie się z planu działań i rezultatów przyjętych w umowie o realizację zadania publicznego nie może automatycznie skutkować koniecznością zwrotu części dotacji ani jej uznaniem za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem. Należy jednak pamiętać, że ostateczna decyzja w tej sprawie należy do danego organu administracji.

W czasie trwania stanu epidemii organy administracji publicznej mają możliwość zlecania organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19 z pominięciem procedury otwartego konkursu ofert.

Działalność gospodarcza

Organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, które zatrudniają mniej niż 10 osób, mogą skorzystać z pożyczki z Funduszu Pracy w celu pokrycia kosztów bieżącej działalności – nie ma znaczenia, czy organizacja ma trudności w związku COVID-19. Pożyczka wynosi zaledwie 5 000 zł, jej zaletą jest jednak możliwość umorzenia w przypadku braku redukcji zatrudnienia w okresie trzech miesięcy od jego otrzymania.

Organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, które zanotowały spadek obrotów o min. 15% w efekcie postoju spowodowanego pandemią, mają prawo ubiegać się o świadczenia w celu ochrony miejsc pracy – dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, których dotknął przestój ekonomiczny lub którym obniżono wymiar czasu pracy. Dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

1% podatku od osób fizycznych

W rezultacie wprowadzonych za pośrednictwem Tarczy Antykryzysowej zmian podatnicy otrzymali w tym roku możliwość złożenia zeznania podatkowego o miesiąc później (do 1 czerwca). Ponieważ złożone po 30 kwietnia zeznanie podatkowe ma być traktowane jako złożenie tzw. czynnego żalu, a samo zeznanie jako spóźnione, lecz nie penalizowane, zaistniało niebezpieczeństwo, że w ramach takiego zeznania nie będzie możliwości przekazania 1% na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Kwestia ta została rozstrzygnięta w najnowszej odsłonie rządowego pakietu ochronnego, czyli w Tarczy Antykryzysowej 2.0. Wedle aktualnych zapisów deklaracja podatkowa złożona do 1 czerwca (lub jej korekta do 30 czerwca) zapewnia możliwość przekazania 1% na identycznych zasadach jak deklaracja złożona do 30 kwietnia.

Pełna lista rządowych rozwiązań skierowanych do organizacji pozarządowych znajduje się pod adresem https://niw.gov.pl/wp-content/uploads/2020/06/Tarcza_infografika_20200610_A4.pdf