Strona Główna » Aktualności » Tarcza Antykryzysowa 2.0 dla organizacji pozarządowych

Tarcza Antykryzysowa 2.0 dla organizacji pozarządowych

Autor: - Data publikacji: 2020-05-05 10:51:00

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadziła zmiany do pierwszej wersji rządowego pakietu pomocowego nazwanego Tarczą Antykryzysową. Jakie zmiany dla organizacji pozarządowych niesie ze sobą Tarcza Antykryzysowa 2.0?

Zwolnienie z ZUS – rozszerzenie

Nowelizacja ustawy zapewnia możliwość ubiegania się o zwolnienie z opłacenia składek ZUS za okres marzec-maj także podmiotom, które zgłosiły się jako płatnik składek już po 1 lutego – przy założeniu jednak, że na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały płatnikami, miały zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych nie więcej niż 9 ubezpieczonych.

Rozszerzono także katalog płatników zwolnionych z opłacania składek o spółdzielnie socjalne zatrudniające więcej niż 9 osób, które teraz niezależnie od liczby zgłoszonych ubezpieczonych mają prawo do całkowitego zwolnienia z opłacania składek ZUS za marzec, kwiecień i maj.

W przypadku większych podmiotów – płatników, którzy zgłosili do ubezpieczenia społecznego 10-50 ubezpieczonych, przysługujące zwolnienie z opłacania składek wynosi maksymalnie 50% ich sumy.

Zwolnienie dotyczy składek nieopłaconych – można jednak ubiegać się o zwrot składek zapłaconych za marzec.

Dofinansowanie ze środków FGŚP – rozszerzenie

W pierwszej edycji Tarczy Antykryzysowej dofinansowanie wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych było dostępne – w przypadku organizacji pozarządowych – tylko dla tych podmiotów, które miały zarejestrowaną działalność gospodarczą.

Nowelizacja sprawiła, że świadczenie to stało się dostępne także dla innych organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Mikropożyczka – rozszerzenie

Organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą mają możliwość skorzystania z nisko oprocentowanej mikropożyczki (do wysokości 5 000 zł), nawet jeśli ich średnioroczne zatrudnienie przekracza 10 osób.

Realizacja zadań publicznych – zmiany

Tarcza Antykryzysowa 2.0 nakłada na organizacje, które realizują zadania publiczne obowiązek natychmiastowego informowania organu zlecającego zadanie o wszystkich okolicznościach związanych z COVID-19, mających wpływ na realizację objętego umową zadania publicznego.

Zdalne posiedzenia organów

Tarcza Antykryzysowa 2.0 zmieniła Prawo o stowarzyszeniach i ustawę o fundacjach, umożliwiając zdalne odbywanie posiedzeń statutowych organów. Wprowadzone przepisy umożliwiły także głosowanie obiegowe z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji.

Organizacje pożytku publicznego

Tarcza Antykryzysowa 2.0 doprecyzowała możliwość otrzymania przez OPP środków z 1% w przypadku zeznania PIT złożonego do 1 czerwca lub w przypadku korekty zeznania – do końca czerwca.

W rezultacie nowych regulacji zmieni się również termin złożenia przez OPP sprawozdania z działalności oraz zatwierdzonego sprawozdania finansowego, który dotychczas przypadał na 15 lipca.