Strona Główna » Aktualności » Jak przygotować się do najbliższej zbiórki 1,5% PIT dla OPP?

Jak przygotować się do najbliższej zbiórki 1,5% PIT dla OPP?

Autor: Mateusz Musiał - Data publikacji: 2023-10-23 12:41:11

Dzięki podsumowaniu zbiórki 1,5% PIT, organizacje pożytku publicznego mogą wysnuć wnioski pod grunt przyszłorocznych rozliczeń podatkowych. W artykule wskazujemy, na jakie elementy należy zwrócić uwagę przygotowując organizację pożytku publicznego do pozyskiwania środków na 2024 r.

1,5% PIT przekazywany automatycznie

W ostatnim roku został wprowadzony nowy mechanizm, którego celem było uproszczenie procesu przekazywania 1,5% PIT od dochodów emerytów i rencistów. Wskazane grupy podatników mogą skorzystać z tego rozwiązania w sytuacji, gdy w danym roku podatkowym otrzymają PIT-40A (formularz wypełniany przez organ rentowy).

Jeśli podatnik znajdzie się wśród grona uprawnionych do skorzystania z uproszczonego mechanizmu przekazywania 1,5% PIT, uzyska możliwość dzielenia się odpisem swojego PIT w sposób zautomatyzowany. Wystarczy, że po otrzymaniu PIT-40A, emeryt lub rencista wypełni PIT-OP, na którym dokona wskazania wybranej przez niego organizacji oraz celu szczegółowego. W celu zmiany pierwotnie zadeklarowanego wyboru organizacji pożytku publicznego w kolejnym roku podatkowym, podatnik będzie musiał ponownie złożyć PIT-OP bądź wypełnić właściwą dla niego deklarację podatkową PIT, gdzie będzie mógł dokonać wskazania “nowej” OPP.

Mając na uwadze charakter opisywanych zmian warto, aby organizacje pożytku publicznego przeanalizowały, jak duża liczba ich darczyńców stanowi stanowi grono emerytów i rencistów.

Może się okazać, że w celu zachowania dotychczasowej wartości środków pochodzących z 1,5% PIT, koniecznym będzie nawiązanie komunikacji z darczyńcami, w następstwie czego OPP będą szerzyć świadomość dot. automatyzmu przekazywania 1,5% PIT w oparciu o wcześniej dokonany wybór.

Zachętą dla wskazanych grup podatników może okazać się rozliczenie ulg i zwolnień podatkowych, których uwzględnienie może nastąpić wyłącznie w drodze złożenia deklaracji PIT. Jeśli okaże się, że do grona darczyńców danej organizacji pożytku publicznego należy liczna ilość emerytów, warto poinformować ich o przysługujących im preferencjach podatkowych tj. ulga dla aktywnych zawodowo seniorów czy ulga rehabilitacyjna.

Częściowa zmiana sposobu przekazywania datków dla OPP

Od początku obowiązywania rewolucji podatkowej, jaką stanowiła realizacja programu Polski Ład, kluczowym zagrożeniem wskazywanym przez organizacje pożytku publicznego była modyfikacja zasad rozliczania kwoty wolnej od podatku w PIT. Przypomnienia wymaga, że po pierwsze, doszło do znacznego podwyższenia jej wartości - do poziomu 30 000 zł dochodu (przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania), po drugie, zniesiono degresywny model naliczania kwoty wolnej (podatnik nie zapłaci nawet złotówki podatku dochodowego, póki nie osiągnie dochodu przekraczającego 30 000 zł). Należy zauważyć, że choć kwota wolna od opodatkowania jest instrumentem, z którego skorzystać mogą wyłącznie osoby rozliczające się na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej), to stanowią oni większość wszystkich podatników PIT.

Podsumowanie pierwszej zbiórki PIT o powiększonej wartości odpisu dla OPP, pozwala na dokonanie analizy, czy w ramach danej organizacji zmniejszyła się liczba podatników obdarowujących ją 1,5% swojego PIT. Jeśli w ramach danej organizacji doszło do zaobserwowania:

  • malejącej ilości osób przekazujących część swojego podatku oraz
  • mniejszej wartości części datków z tytułu 1,5% PIT,

może to oznaczać, że Twoja organizacja straciła na zmianach Polskiego Ładu (w szczególności na podniesieniu kwoty wolnej od podatku, dodatkowo zaś na obniżeniu stawki I progu podatkowego).

W takiej sytuacji zalecane jest rozważenie wprowadzenia alternatywnych metod finansowania działalności organizacji pożytku publicznego poprzez umożliwienie przekazywania środków finansowych w sposób jednorazowy bądź cykliczny, niezależnie od zbiórki 1,5% PIT. Jak można zauważyć, trend relokowania źródeł inwestowania OPP jest coraz szerzej zauważalny i z każdym rokiem bardziej dostępny z uwagi na mnogość rozwiązań technologicznych w tym zakresie.

Podobnie jak w przypadku 1,5% przekazywanego “automatycznie”, nieodzownym elementem procesu wdrożenia analizowanego rozwiązania powinna być stosowna komunikacja z darczyńcami organizacji.

Każda OPP może wziąć udział w procesie zmian

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych alarmował o ewentualnych zmianach podatkowych, mogących stanowić zagrożenie dla dalszej działalności III sektora. Jako najbardziej alarmującą modyfikację systemu podatkowego, należy wskazać podniesienie kwoty wolnej od podatku do nawet 60 000 zł dochodu. Wdrożenie tego rozwiązania sprawiłoby, że liczba podatników przekazujących 1,5% PIT ulegałby znacznemu zmniejszeniu, co mogłoby stanowić niepewny grunt pod kontynuację dalszej działalności OPP.

Będąc świadom istniejących zagrożeń, Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował dla organizacji pozarządowych kwestionariusz, którego zasadniczym celem było pozyskanie bezpośrednich informacji z organizacji i przygotowanie ewentualnych powyborczych propozycji legislacyjnych. Jeśli nie udało się przekazać swoich spostrzeżeń w terminie wypełniania ankiety (badanie odbywało się między 2 a 16 października 2023 r.), zapraszamy do udzielenia sugestii w drodze kontaktu mailowego na adres naszej organizacji.

Każda organizacja pożytku publicznego może pomóc w opracowaniu projektu zmian prawnych w zakresie wsparcia i finansowania działalności III sektora - im więcej informacji przez nas posiadanych, tym większe szanse na uzyskanie precyzyjnie przygotowanego narzędzia kompensującego ew. straty dla organizacji.