Strona Główna » Serwis podatkowy » Ulga prorodzinna a niskie dochody

Ulga prorodzinna a niskie dochody

Autor: Ireneusz Poniatowski - Data publikacji: 2020-11-08 17:31:36

Możliwość skorzystania z ulgi na dzieci uzależniona jest od wysokości dochodów osób sprawujących faktyczną opiekę nad dziećmi. Wysokość ulgi zależy nie zależy od wysokości uzyskanych dochodów, ale od ilości dzieci oraz okresu sprawowania opieki na nimi.

Aby skorzystać z ulgi nie można przekroczyć limitu 112 tys. rocznego dochodu zł w przypadku rodzica samotnie wychowującego dzieci lub łącznej kwoty dochodów obojga rodziców sprawujących opiekę rodzicielską wspólnie przez cały rok. Kwota limitu dochodu rocznego dla pozostałych opiekunów (kawalerów, panien, wdowców, osób pozostających w związku małżeńskim przez część roku) wynosi 56 tys zł.

W zależności od ilości dzieci, na które przysługuje ulga, kwota odliczenia może wynieść rocznie od 1112,04 zł na jedno dziecko, 2224,08 zł na dwoje dzieci, 4224,12 zł na troje dzieci, 6924,12 zł na czworo dzieci i na każde następne dziecko 2700 zł przy sprawowaniu władzy rodzicielskiej przez okres całego roku.Limity dochodu oznaczają górną granicę dopuszczalnego dochodu, która nie powoduje utraty uprawnień do skorzystania z ulgi prorodzinnej. Dolna granica nie jest określona.

Przy niskich dochodach osób uprawnionych do ulgi może się zdarzyć, że kwota obliczonego rocznego podatku jest niższa niż przysługujące z tytułu ulgi prorodzinnej odliczenie i w związku z tym nie ma możliwości odliczenia całej ulgi od podatku na deklaracji pit 37 lub pit 36.

W latach ubiegłych osoby korzystające z ulgi na dzieci, których niskie dochody nie pozwalały na odliczenie przysługującej ulgi w pełnej wysokości, nie miały możliwości  uzyskania kwoty nieodliczonej i traciły ją bezpowrotnie. Ulga prorodzinna jest rodzajem wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci. Niewątpliwie, szczególnie  w przypadku rodzin wielodzietnych,  utrata ulgi to dotkliwy uszczerbek w budżecie rodzinnym. Dlatego też nowe regulacje, obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku, wprowadziły możliwość ubiegania się o zwrot ulgi na dziecko w pełnej przysługującej wysokości. Od 2019 roku  można odliczyć ją nie tylko od podatku, ale również od zapłaconych składek ZUS i zdrowotnej, ale tylko od 7,75 % wymiaru tej składki (cała składka wynosi 9 % podstawy wymiaru). To oczywiście zwiększy możliwości odzyskania całej ulgi dla rodzin wielodzietnych, ale dalej możliwe będą sytuacje, w których nie da się odpisać całej ulgi. W 2020 nie trzeba dodatkowo wypełniać załącznika PIT/UZ, odpowiednie rubryki znajdziemy  na drukach PIT-37 albo PIT-36. Osoby składające inne rodzaje pit ( pit 36L, pit 28, pit 38pit 39) nie mogą odliczyć ulgi prorodzinnej.

Rozliczając pit 2020 (dochody za rok 2019) można skorzystać z ulgi na dzieci, również korzystając z rozliczenia pit 2020 online. Rodzic korzystający z odliczenia ulgi na dziecko i występujący  o zwrot niewykorzystanej ulgi  składa do deklaracji pit 37 lub pit 36 dwa załącznik PIT/O. Na formularzu PIT/O wykazuje wartość ulgi podatkowej  oraz dane dzieci, za które korzysta się z odliczenia: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer pesel, okres, za które wykorzystywana jest ulga oraz wartość przysługujących odliczeń.