Strona Główna » Serwis podatkowy » Składki na ubezpieczenie zdrowotne w PIT

Składki na ubezpieczenie zdrowotne w PIT

Autor: Ireneusz Poniatowski - Data publikacji: 2020-11-08 17:35:14

W rozliczeniu pit 2019 (pit online 2019) odliczenia podatkowe mogą być dokonywane od  dochodu albo od podatku. Składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczane są od podatku.

Odliczeniu podlegają składki na ubezpieczenie zdrowotne, które są zdefiniowane  w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Składki te mogą być pobrane w roku podatkowym przez płatnika lub opłacone bezpośrednio przez podatnika. Od podatku nie odlicza się pełnej kwoty faktycznie zapłaconej składki, lecz tylko 7,75% podstawy jej wymiaru (pełna kwota składki to 9% podstawy wymiaru). Pozostała kwota odprowadzana jest z dochodu podatnika.

Realizacja odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne następuje w trakcie roku podatkowego:

a) przy obliczaniu zaliczek na podatek:

– przez płatników,

– przez samych podatników, jeśli  osiągają dochody bez pośrednictwa płatnika:

  • ze stosunku pracy z zagranicy;
  • z emerytur i rent z zagranicy;
  • z działalności wykonywanej osobiście;

b) przy obliczaniu zaliczek na podatek albo miesięcznego (kwartalnego) ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

  • przez podatników prowadzących działalność gospodarczą lub 
  • osiągających dochody z najmu, dzierżawy,

c) przy opłacaniu karty podatkowej przez podatników którzy wybrali taką formę opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej,

d) przy opłacaniu zryczałtowanego podatku przez  osoby duchowne,

Po zakończeniu roku podatkowego odliczenie od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne dokonuje się w zeznaniu podatkowym pit 36, pit‑36L, pit‑37, pit-28 albo w rocznym obliczeniu podatku pit-40 sporządzanym przez płatnika (można skorzystać z programu pit 2019).

Zapłata składki dokumentowana jest każdym dokumentem potwierdzającym dokonanie wydatku.

Podatnicy opłacający kartę podatkową są zobowiązani po upływie roku podatkowego, w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację PIT-16A, w której wykazują  o wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach.

Podobnie osoby duchowne opłacające zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych są obowiązane  po upływie roku podatkowego, w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego, złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację PIT-19A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od ryczałtu w poszczególnych kwartałach.

Odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi:

  • dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • dochód, od którego zaniechano poboru podatku na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej

Podstawę prawną dla odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenie zdrowotne stanowią:

– art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

– art. 13, art. 31 oraz art. 44  ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

– ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)