Strona Główna » Serwis podatkowy » Dochody małoletnich dzieci doliczane do dochodów rodziców

Dochody małoletnich dzieci doliczane do dochodów rodziców

Autor: Ireneusz Poniatowski - Data publikacji: 2020-11-08 17:58:07

Obowiązkowi rozliczenia pit podlegają nie tylko dochody dorosłych podatników, ale również podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochody małoletnich dzieci. Obowiązek taki spoczywa na rodzicach biologicznych lub przysposabiających.

Dziecko małoletnie to takie, które nie ukończyło 18 lat i nie uzyskało pełnoletności. Przed osiągnięciem  wieku 18 lat, ale po ukończeniu 16 lat,  małoletnia osoba (kobieta) może także uzyskać pełnoletność przez zawarcie małżeństwa. W przypadku unieważnienia małżeństwa, osoba nie straci pełnoletności.

Właściwe formularze rozliczenia pit 2019.

Dochody dziecka co do zasady podlegają doliczeniu do dochodów rodziców, ale są tu wyjątki i niektóre rodzaje dochodów nie podlegają doliczeniu do dochodów rodziców. Zasady te dotyczą również dochodów zagranicznych.

W zależności od rodzaju dochodów małoletniego dziecka rodzic powinien:

a) wykazać w swoim rozliczeniu PIT-36 oraz w załączniku PIT/M dochody podlegające doliczeniu do dochodów rodziców ;

b) wykazać w rozliczeniu PIT-37 złożonym na imię dziecka (podpisanym przez rodzica) dochody, które nie podlegają doliczeniu do dochodów rodziców (np. z pracy, ze stypendium)..

Doliczenie dochodów dziecka do dochodów rodzica.

Rodzice (biologiczni lub adopcyjni) mają obowiązek doliczania dochodów małoletnich dzieci do swoich dochodów  wykazanych w rocznym rozliczeniu pit wtedy, gdy przysługuje im prawo  dysponowania dochodami dzieci. Nie wszyscy rodzice maja takie prawo

Prawo takie nie przysługuje np.:

  • osobom pozbawionym przez sąd władzy rodzicielskiej,
  • rodzicom pozbawionym zarządu nad majątkiem dziecka,
  • opiekunom prawnym(np. dziadkom lub wujostwu), którzy zobowiązani są do wychowywania dzieci w przypadku np. śmierci ich rodziców na mocy wyroku sądowego,
  • rodzin zastępczych.

W takim przypadku dochody dziecka należy wykazać w odrębnym rozliczeniu pit w imieniu dziecka. Rozliczenie takie podpisuje wyznaczony opiekun prawny.

Doliczenie dochodów dziecka do dochodów rodzica w rozliczeniu pit 2020 dotyczy dochodów uzyskanych przez dziecko  z tytułu:

  • renty (za wyjątkiem renty rodzinnej),
  • praw majątkowych,
  • kapitałów pieniężnych,
  • najmu,
  • innych źródeł.

Do dochodów rodziców w rozliczeniu pit 36 dolicza się jedynie te dochody dziecka, które zostały przez nie uzyskane przed osiągnięciem pełnoletniości.

Rodzice, niezależnie od tego, czy wybrali łączne rozliczenie małżonków czy też odrębne, jeśli doliczają do swoich dochodów dochody małoletniego dziecka, które powinny być w ich zeznaniu podatkowym, składają dwa odrębne załączniki PIT/M (po jednym załączniku każdy z nich).

W sytuacji, kiedy orzeczona jest separacja rodziców, dochody dolicza się do dochodów osoby, która wychowuje dziecko. Załącznik PIT/M wypełnia wtedy jeden rodzic na swoje na imię i nazwisko.

Niezależnie od  liczby dzieci, których dochody rodzic ma obowiązek doliczyć, dochody wszystkich dzieci ujmuje się w jednym załączniku PIT/M. Należy wpisać w nim:  przychód,  koszty uzyskania tego przychodu,  dochód (lub stratę),  zaliczki od uzyskanych przez małoletnie dziecko przychodów podlegających łącznemu opodatkowaniu z przychodami rodziców. Po wypełnieniu załącznika PIT/M należy przenieść wynikający z załącznika dochód oraz sumę zaliczek do formularza PIT-36.

Darmowy program pit pozwoli rozliczyć pit 36 online. Pit online to wygodny sposób rozliczenia z fiskusem. Można rozliczać tez pit pit 37 onlinepit 28 online i inne formularze.