Strona Główna » Serwis podatkowy » Ulgi podatkowe PIT 2019

Ulgi podatkowe PIT 2019

Autor: Ireneusz Poniatowski - Data publikacji: 2020-11-09 10:56:31

Ulgi podatkowe na pobyt dzieci pracowników w przedszkolach i żłobkach w 2019r. Ministerstwo Finansów wprowadza w 2019 roku nowe ulgi podatkowe o charakterze prorodzinnym. Preferencje podatkowe adresowane są do rodziców i do pracodawców.

Nowelizacja ustawy rozszerza zwolnienia podatkowe związane z dofinansowaniem przez pracodawcę pobytu dziecka w przedszkolu, żłobku, klubie dziecięcym czy pod opieka opiekuna dziennego.  Każdy przedsiębiorca, który stworzy przyzakładowy żłobek, przedszkole czy klub dziecięcy, będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na ten cel oraz dodatkowe świadczenia dla pracownika.

Dotychczas wolne od podatku dochodowego były świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane z pobytem dzieci w żłobkach lub klubach dziecięcych. Od 1 stycznia 2019 roku dzięki nowelizacji ustawy  o podatku dochodowym zakres zwolnień został rozszerzony o przedszkola. Z podatku zwalnia się też kwoty, które nie są wypłacane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a dotyczą wydatków związanych z objęciem dziecka pracownika opieką sprawowaną przez opiekuna dziennego, uczęszczaniem dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego. Pracodawca może wypłacać takie dodatkowe kwoty zarówno w sytuacji gdy  dzieci pracowników uczęszczają do placówek utworzonych przy zakładzie, jak i w przypadku gdy rodzice posyłają dzieci do innych placówek. Wydatki ponoszone przez pracownika powinny być udokumentowane.

Limit zwolnienia z podatku został określony na 400 zł w odniesieniu do świadczeń związanych z objęciem dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna i pobytu dziecka w żłobka lub klubie dziecięcym oraz na 200 zł – w przypadku świadczeń związanych z uczęszczaniem dziecka pracownika do przedszkola.

Pit 2019 (pit 2019 online) będzie rozliczany na starych zasadach. Program pit 2019 nie wprowadza nowych zwolnień obowiązujących w 2019 roku. Będą one rozliczane w pit 2019 (pit 2019 online).

Druga grupa zmian dotyczy rozszerzenia katalogu kosztów uzyskania przychodów. Nowe regulacje przewidują trzy kategorie wydatków, które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

  • Koszty poniesione przez pracodawcę na utworzenie zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego przedszkola.
  • Koszty związane z prowadzeniem zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego przedszkola.
  • Koszty z tytułu dofinansowania pracownikowi wydatków związanych z objęciem dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, uczęszczaniem dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego oraz uczęszczaniem dziecka pracownika do przedszkola.

Koszty poniesione przez pracodawcę na utworzenie  i prowadzenie zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego przedszkola oraz koszty z tytułu dofinansowania pracownikowi wydatków związanych z objęciem dziecka opieką będą stanowić koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że nie zostały sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Odliczeniu będą podlegać tylko te wydatki, które zostały sfinansowane przez przedsiębiorcę. Jeśli jednak otrzymał on dotację lub w inny sposób pozyskał zewnętrzne środki na utworzenie przyzakładowego żłobka czy przedszkola, odliczeń nie będzie.

 

Ulga internetowa

Skorzystanie z ulgi związanej z użytkowaniem sieci internetowej w rozliczeniu pit 2019 jest jeszcze możliwe, ale uzależnione jest od spełnienia kilku warunków.

Prawo do ulgi internetowej zostało znacznie ograniczone i obecnie odliczenie przysługuje tylko tym podatnikom, którzy dotychczas nie korzystali z ulgi przez kolejne dwa lata. Tak więc dotyczy tylko tych podatników, którzy po raz pierwszy korzystali z tego przywileju w 2019 roku rozliczając pit za 2019 rok i w roku 2019 mogą skorzystać z odliczenia składając zeznanie za rok 2019. Podatnikom, którzy przez dwa lata odliczą wydatki na korzystanie z internetu, w następnych latach ulga nie będzie przysługiwała.W rozliczeniu pit 2019 program internetowy pomoże prawidłowo skorzystać z przysługującej ulgi.

Miejsce korzystania z sieci internet nie jest istotne, nie musi to być miejsce zamieszkania podatnika. Może to być wiele dowolnych miejsc.

Ulga przewidziana jest dla podatników, którzy korzystają z dostępu do internetu w celach prywatnych. Jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą i wydatki na internet ujmuje jako koszt podatkowy, wtedy ulga w rozliczeniu rocznym pit nie przysługuje. Podobnie jest w przypadku uzyskiwania przez podatnika ekwiwalentu z tytułu telepracy – wtedy nie korzysta z ulgi w pit 2019, czyli rozliczeniu za rok 2019.

Podstawę do skorzystania z ulgi stanowią faktury za korzystanie z sieci wystawione na imię i nazwisko podatnika. Wydatki, które mogą być odliczone w ramach ulgi internetowej, dotyczą jedynie usługi dostępu do internetu. Dotyczy to zarówno internetu stacjonarnego, jak i przenośnego. Natomiast nie mogą to być faktury za przyłączenie do sieci, zakup modemu, rutera, czy aktywację usługi.

Warunkiem niezbędnym do skorzystania z ulgi jest opłacenie faktur. Stąd wynika konieczność posiadania przez podatnika dowodów zapłaty. Nie można brać pod uwagę faktu, które nie zostały opłacone w roku podatkowym. Wątpliwości mogą dotyczyć faktur wystawionych w grudniu. Jeśli będą opłacone dopiero w styczniu po zakończeniu roku podatkowego, nie będą mogły być podstawą do odliczenia. Faktury opłacane gotówką winny mieć zapis “zapłacono gotówką” lub podatnik powinien otrzymać inne potwierdzenie wpłaty pieniężnej. Należności za usługi dostępu do sieci mogą być regulowane drogą przelewu internetowego. Potwierdzenie przelewu powinno zawierać poza kwota przekazywaną imię i nazwisko wpłacającego, nazwę dostawcy usługi, datę przelewu oraz informację o zapłacie z tytułu użytkowania  internetu.

Górna granica odpisu jest wyznaczona limitem 760 PLN. Wydatki na użytkowanie sieci internetowej powyżej tego limitu nie mogą być ujęte w rozliczeniu ulgi. Jeśli wydatki podatnika są niższe niż 760 PLN, może on zadeklarować jedynie kwotę rzeczywiście  poniesionych kosztów. W przypadku małżonków limit 760 PLN dotyczy każdego małżonka. Każdy z nich może skorzystać z limitu odrębnie, ale nie ma możliwości łączenia limitów. Tak więc nie można łączyć dwóch limitów (przysługującego mężowi i żonie) do kwoty 1520 PLN, jeśli przychody uzyskuje i rozlicza koszty użytkowania internetu tylko jeden z małżonków.

 

Ulga na dzieci – skrót najważniejszych informacji

Od początku roku 2019 będziemy mogli skorzystać z ulgi rodzinnej, na nowych, korzystniejszych zasadach. Ulga na dzieci, nie tylko się powiększyła, ale również promuje wielodzietność, co zgodne jest z polityką prorodzinną rządu. Co ciekawe, nowe zasady, obejmują już rozliczenie PIT 2019.
Wsparcie dla rodzin wielodzietnych, spowodowało, że ulgi na trzecie i kolejne dziecko zostały zwiększone o 20 proc. (ulga na trzecie dziecko wzrosła z 1.668 zł do 2.000 zł, a na czwarte i kolejne dziecko wzrosła z 2.224 zł do 2.700 zł).
Nowością jest też szerszy zakres osób, które zostaną objęte ulgą. Dotychczas podatnicy, którzy osiągnęli zbyt niskie dochody, a co za tym idzie, mieli zapłacić niski podatek, nie mogli jej rozliczyć w pełnej wysokości. Teraz uzyskają zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi, przy czym taki zwrot nie  przekraczać będzie łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu.

Dla kogo ulga prorodzinna?
Z ulgi rodzinnej, mogą skorzystać podatnicy, którzy są rodzicami, lub też opiekunami prawnymi lub rodziną zastępczą  dzieci małoletnich (do 18 roku życia) oraz pełnoletnich (do 25r. życia), pod warunkiem, że pełnoletnie dzieci :
uczą się lub studiują (także za granicą),
w roku podatkowym nie uzyskały dochodu przekraczającego kwotę 3.089 zł (do dochodu nie jest wliczana renta rodzinna).
Ulga opisana wyżej dostępna jest wyłącznie dla podatników, którzy składają roczne zeznanie na formularzach PIT-36 lub PIT-37 i rozliczają się według skali podatkowej.

Jak obliczyć wysokość ulgi?
Ulga na dzieci wynosi:

  • na pierwsze dziecko po 92,67 zł miesięcznie (1.112,04 zł rocznie),
  • na drugie dziecko po 92,67 zł miesięcznie (1.112,04 zł rocznie),
  • na trzecie dziecko 166,67 zł miesięcznie (2.000,04 zł rocznie),
  • na czwarte i każde kolejne dziecko po 225,00 zł miesięcznie (2.700,00 zł rocznie).

Osoby wychowujące jedno dziecko, obowiązuje limit dochodu- roczne dochody takiego podatnika, nie pozostającego w związku małżeńskim- nie mogą przekroczyć 56tys. zł. W przypadku małżeństw wychowujących jedno dziecko, limit dotyczy łącznych dochodów małżonków i wynosi 112 tys. zł. Warto podkreślić, że wysokość uzyskanego przez nas dochodu w roku podatkowym nie ma znaczenia, jeśli wychowujemy dwójkę lub więcej dzieci.

 

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem – podstawowe informacje

Zbliża się czas rozliczania deklaracji podatkowych. Wielu podatników zdecyduje się na wspólne rozliczenie z małżonkiem, by w ten sposób uniknąć zapłacenia większego podatku lub uzyskać większy zwrot.
Kiedy możemy rozliczyć się wspólnie?
Nie w każdym przypadku możemy skorzystać z tego prawa podatkowego. Podstawowe kryterium, jakie musimy spełnić, to fakt bycia w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy i pozostawać we wspólności majątkowej. Problemów ze wspólnym rozliczeniem nie będą mieli także małżonkowie, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Zatem niezależnie od tego, czy wypełnimy PIT 37 online czy PIT 36, kluczowym warunkiem będzie tutaj sposób rozliczenia. Prawo do wspólnego rozliczenia automatycznie tracą podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą , lecz rozliczają się kartą podatkową, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub podatkiem liniowym. Ile można zyskać na wspólnym rozliczeniu z małżonkiem?
Kiedy skorzystamy na wspólnym rozliczeniu?
Generalnie wspólne opodatkowanie korzystne jest w sytuacji, gdy istnieje dosyć duża dysproporcja w dochodach małżonków. Podatek bowiem oblicza się w podwójnej wysokości od połowy łącznych dochodów małżonków. Tym sposobem najwięcej zyska osoba, której dochód spowoduje wejście na wyższy prób podatkowy. Na przykład jeśli jedno z małżonków zarobiło w danym roku 171 056 zł, a drugi nie uzyskał żadnego przychodu, wówczas małżeństwo zapłaci 12 530 zł mniej, niż przy indywidualnym rozliczeniu. Z kolei jeśli małżonkowie uzyskali dochód 85, 528 zł, wówczas fakt wspólnego rozliczenia nie wpływa na wysokość podatku.
Małżonkowie rozliczając się wspólnie mogą skorzystać w ulg podatkowych. Przychody małżonków między którymi istnieje wspólność majątkowa małżeńska ze wspólnej własności, posiadania lub użytkowania rzecz dolicza się po połowie do przychodów każdego z nich. Identycznie postępujemy z kosztami uzyskania przychodów, a także ulgami podatkowymi. Jeśli natomiast chcemy, by dany przychód, na przykład z tytuły najmu, był doliczany do dochodu tylko jednego z małżonków, musimy złożyć w tym celu odpowiednie oświadczenie w Urzędzie Skarbowym.