Strona Główna » Serwis podatkowy » Ulgi podatkowe na pobyt dzieci pracowników w przedszkolach i żłobkach w 2019r.

Ulgi podatkowe na pobyt dzieci pracowników w przedszkolach i żłobkach w 2019r.

Autor: - Data publikacji: 2020-11-09 09:47:02

Ministerstwo Finansów wprowadza w 2020 roku nowe ulgi podatkowe o charakterze prorodzinnym. Preferencje podatkowe adresowane są do rodziców i do pracodawców.

Nowelizacja ustawy rozszerza zwolnienia podatkowe związane z dofinansowaniem przez pracodawcę pobytu dziecka w przedszkolu, żłobku, klubie dziecięcym czy pod opieka opiekuna dziennego.  Każdy przedsiębiorca, który stworzy przyzakładowy żłobek, przedszkole czy klub dziecięcy, będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na ten cel oraz dodatkowe świadczenia dla pracownika.

Dotychczas wolne od podatku dochodowego były świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane z pobytem dzieci w żłobkach lub klubach dziecięcych. Od 1 stycznia 2019 roku dzięki nowelizacji ustawy  o podatku dochodowym zakres zwolnień został rozszerzony o przedszkola. Z podatku zwalnia się też kwoty, które nie są wypłacane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a dotyczą wydatków związanych z objęciem dziecka pracownika opieką sprawowaną przez opiekuna dziennego, uczęszczaniem dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego. Pracodawca może wypłacać takie dodatkowe kwoty zarówno w sytuacji gdy  dzieci pracowników uczęszczają do placówek utworzonych przy zakładzie, jak i w przypadku gdy rodzice posyłają dzieci do innych placówek. Wydatki ponoszone przez pracownika powinny być udokumentowane.

Limit zwolnienia z podatku został określony na 400 zł w odniesieniu do świadczeń związanych z objęciem dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna i pobytu dziecka w żłobka lub klubie dziecięcym oraz na 200 zł – w przypadku świadczeń związanych z uczęszczaniem dziecka pracownika do przedszkola.

Pit 2020 (pit 2020 online) będzie rozliczany na starych zasadach. Program pit 2020 nie wprowadza nowych zwolnień obowiązujących w 2019 roku. Będą one rozliczane w pit 2019 (pit 2019 online).

Druga grupa zmian dotyczy rozszerzenia katalogu kosztów uzyskania przychodów. Nowe regulacje przewidują trzy kategorie wydatków, które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

  • Koszty poniesione przez pracodawcę na utworzenie zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego przedszkola.
  • Koszty związane z prowadzeniem zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego przedszkola.
  • Koszty z tytułu dofinansowania pracownikowi wydatków związanych z objęciem dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, uczęszczaniem dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego oraz uczęszczaniem dziecka pracownika do przedszkola.

Koszty poniesione przez pracodawcę na utworzenie  i prowadzenie zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego przedszkola oraz koszty z tytułu dofinansowania pracownikowi wydatków związanych z objęciem dziecka opieką będą stanowić koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że nie zostały sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Odliczeniu będą podlegać tylko te wydatki, które zostały sfinansowane przez przedsiębiorcę. Jeśli jednak otrzymał on dotację lub w inny sposób pozyskał zewnętrzne środki na utworzenie przyzakładowego żłobka czy przedszkola, odliczeń nie będzie.