Strona Główna » Serwis podatkowy » Ulga prorodzinna a niskie dochody

Ulga prorodzinna a niskie dochody

Autor: Ireneusz Poniatowski - Data publikacji: 2020-11-08 17:43:42

Ulga prorodzinna przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym, którzy osiągają przychody opodatkowane na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej. Odliczenie przysługujące z tytułu tej ulgi odpisuje się od podatku.

Może się zdarzyć taka sytuacja, że wysokość przysługującej ulgi jest wyższa niż obliczony podatek. W przypadku odliczeń od podatku fiskus z zasady nie zwraca więcej niż wynosi kwota obliczonego podatku. Jednakże ulga prorodzinna jest wyjątkiem od tej zasady. Zwrot podatku otrzymają uprawnieni podatnicy nawet wtedy, gdy ich zobowiązanie podatkowe wobec fiskusa wynosi zero, a nawet w przypadku wykazania straty podatkowej.

Aby skorzystać z ulgi na dzieci w pełnej wysokości, warunkiem jest osiąganie dochodów w takiej wysokości, aby podatek od tego dochodu obliczony według skali podatkowej i pomniejszony o składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, nie był niższy od przysługującej ulgi. Nie zawsze jednak nasze dochody są na tyle wysokie, aby spełnić ten warunek. Szczególnie przy odliczeniach na kilkoro dzieci ulga może przekroczyć wysokość podatku. W przypadku ulgi na jedno dziecko w rozliczeniu pit roczne odliczenie wynosi 1112,04 zł, dwoje dzieci to już 2224,08 zł.  Trzecie dziecko uprawnia do odpisu 2000,04 zł rocznie, a czwarte i kolejne następne 2700,00 zł w roku. Posiadając więc czwórkę dzieci uprawniających do ulgi prorodzinnej można odzyskać nawet 6924,12 zł.

Co można zrobić w sytuacji niewystarczającego podatku do odliczenia z tytułu ulgi na wychowanie dzieci?

Jeszcze w rozliczeniu PIT za rok 2013 pełnego  odliczenia w ramach ulgi na dzieci mogli dokonać jedynie ci podatnicy, których dochody były na odpowiednio wysokim poziomie, czyli od których ustalony podatek nie był niższy od kwoty odliczenia. Podatnicy, których dochody i podatek były na tyle niskie, że nie mogli otrzymać pełnego zwrotu przysługującej ulgi, bezpowrotnie tracili ją.

Od roku 2014 wprowadzona została możliwość rozliczenia ulgi prorodzinnej nie tylko od podatku, ale również od zapłaconych składek ZUS i zdrowotnej, (tylko od 7,75%). W ubiegłym roku należało w tym celu wypełnić dodatkowy załącznik PIT/UZ. W rozliczeniu pit za 2019 nie ma już potrzeby wypełniania załącznika, gdyż w deklaracjach PIT 37 (pit 37 online) i PIT 36 (pit 36 online) są odpowiednie rubryki w częściach K i M na złożenie takiego wniosku i wykazanie wysokości niewykorzystanej ulgi do zwrotu.

Dodatkowe wsparcie nie zawsze otrzymamy w pełnej wysokości, jest ono limitowane. W ramach tego  dodatkowego zwrotu odzyskać można nie więcej, niż łączna kwota zapłaconych przez podatnika (bądź pobranych przez płatnika) składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne podlegające odliczeniu. Limit .nie uwzględnia składek, które zostały wykazane w zeznaniach PIT-36L (podatek liniowy) i PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) czy odliczone w PIT-16A (karta podatkowa) lub PIT-19A (deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych).

Kiedy podatnik może skorzystać z odliczenia ulgi prorodzinnej mimo braku podatku?

Czasami w rozliczeniu pit  podatek może wynosić 0 zł. Z takimi przypadkami możemy mieć do czynienia, gdy podatnik:

  1. uzyskał dochód opodatkowany według skali podatkowej nieprzekraczający kwoty 3091 zł, czyli niepowodujący obowiązku zapłaty podatku,
  2. uzyskał dochód w wartości wyższej niż kwota zwolniona z podatku, ale podatek został skonsumowany przez inne inne dopuszczalne odliczenia,
  3. poniósł stratę na danym źródle przychodów, wskutek czego podatek również wyniósł 0 zł.

Zdaniem organów podatkowych brak podatku nie przekreśla prawa do ulgi prorodzinnej. Nie ma przeciwwskazań do rozliczenia ulgi przez osoby, które uzyskały dochód, chociaż nie mają naliczonego podatku. Podatnicy tacy mogą uzyskać dodatkowe świadczenie do wartości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, przekazywanych do ZUS. Warunkiem koniecznym jest tu uzyskiwanie przychodu. Jeśli podatnik prowadził działalność, która nie przyniosła żadnych przychodów, a jedynie wygenerowała koszty i stratę, podatnik nie może skorzystać z ulgi prorodzinnej.

Darmowy program pit 2020 pomoże rozliczyć pit 2019 z uwzględnieniem przysługujących ulg.