Strona Główna » Serwis podatkowy » Sankcje za nieterminowe składanie deklaracji podatkowych

Sankcje za nieterminowe składanie deklaracji podatkowych

Autor: Ireneusz Poniatowski - Data publikacji: 2020-11-09 10:54:35

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nakłada na podatników obowiązek rozliczenia pit oraz składania rocznych deklaracji i wpłacenie należności podatkowych w określonych terminach. Niedotrzymanie terminu wywołuje negatywne skutki dla podatnika.

Osoby fizyczne mają określone ustawowo terminy rocznych rozliczeń z administracją podatkową po zakończeniu roku podatkowego, który w Polsce trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Większość deklaracji należy złożyć do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, a jeśli ten dzień jest wolny od pracy, to termin przesuwany jest na początek maja. Do 30 kwietnia należy złożyć pit 36, pit 37, pit 38 i pit 39. Natomiast dla deklaracji pit 28 wyznaczony jest przez ustawę wcześniejszy termin, do końca stycznia. Podobnie jak z terminem kwietniowym może być przesunięty na pierwsze dni lutego, jeśli 31 stycznia przypada na dzień wolny od pracy. Pit 2019 można złożyć tradycyjnie lub odszukać w internecie program do rozliczania pit 2019 i rozliczyć pit online.

Niezłożenie deklaracji w ustawowym terminie grozi sankcjami przewidzianymi w Kodeksie karnym skarbowym. Na podatnika, który nieterminowo złoży deklarację, może być nałożona kara grzywny  wymierzana na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego.  Najczęściej zdarza się jednak, że spóźnialscy zostają ukarani mandatem. Wysokość mandatu nie może przekroczyć podwójnej wysokości płacy minimalnej brutto. Należy zauważyć, że mandat to forma grzywny, ale nakładana nie przez sąd, ale przez urzędników skarbowych.

O wiele poważniejsze sankcje mogą być nałożone na osoby, które w ogóle nie dostarczą do organu podatkowego swojej deklaracji. Będzie im postawiony zarzut przestępstwa skarbowego, a grzywna naliczana w tzw. stawkach dziennych. Decyzję o wysokości kary ustala już nie urzędnik skarbowy a sąd.

Wymienione powyżej sankcje nie są jedynymi konsekwencjami, które mogą grozić osobie składającej deklarację po terminie. Jeżeli bowiem w wyniku spóźnienia dana osoba nie zapłaci należnego podatku, musi liczyć się z koniecznością zapłaty odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Odsetki nalicza się od pierwszego dnia po upływie ustawowego terminu złożenia deklaracji i jednocześnie płatności należności podatkowych, aż do dnia zapłaty.

Oprócz sankcji pieniężnych niezłożenie w terminie deklaracji pociąga za sobą również inne konsekwencje. Składając PIT po terminie traci się możliwość rozliczenia wspólnie z małżonkiem, a także przekazania 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Jeżeli opóźnienie złożenia PIT nastąpiło z ważnych przyczyn, podatnik ma możliwość uniknięcia kary. Należy wtedy złożyć wraz ze spóźnioną deklaracją tzw. “czynny żal”, czyli wyjaśnienie przyczyn opóźnienia i prośbę o nienakładanie kary. Trzeba to zrobić zanim odpowiedni organ się o tym dowiedział i podjął działania służbowe. W przypadku gdy opóźnienie dotyczy również należności podatkowych należy  pamiętać, że „czynny żal” może być  skuteczny jedynie wtedy, gdy podatnik zapłaci w całości uszczuplony podatek wraz z odsetkami za zwłokę.