Strona Główna » Serwis podatkowy » Rozliczenie PIT 2022 – prawa podatnika

Rozliczenie PIT 2022 – prawa podatnika

Autor: Redakcja - Data publikacji: 2022-07-25 12:42:34

Rozliczanie PIT online czy też program do rozliczania PIT 2022 znacznie uproszczą przygotowanie rocznej deklaracji podatkowej, jednak nie zastąpią znajomości Ordynacji podatkowej.

Znajomość praw podatnika zapewnia wiedzę o tym, czego podatnik może oczekiwać oraz domagać się ze strony urzędu podatkowego, a w rezultacie ułatwia wywiązanie się z zobowiązań podatkowych. Ogólne uregulowania obowiązków podatkowych znajdują się w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa. Rozliczenie PIT powinno uwzględniać szereg prawa podatnika.

Prawo do zwrotu nadpłaty podatku

Nadpłata powstaje w sytuacji zapłacenia podatku nienależnego (zapłaconego, pomimo iż nie wynikał z obowiązku podatkowego ciążącego na podatniku) lub takiego, którego wartość przekroczyła obowiązek podatkowy. Nadpłata podlega w całości zwrotowi lub (na życzenie podatnika) zaliczeniu na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Każdy program PIT 2022 online umożliwi ubieganie się o zwrot nadpłaty podatku przy minimalnym wysiłku podatnika.

Prawo do poprawy błędu w deklaracji podatkowej

Prawo do korekty deklaracji oznacza, iż w przypadku popełnienia błędu dotyczącego jakichkolwiek danych zawartych w jej treści (np. kwota zobowiązania podatkowego, kwota nadpłaty, kwota zwrotu podatku) podatnik ma prawo złożyć korektę deklaracji (deklarację korygującą). Prawo to ulega zawieszeniu jedynie na okres postępowania podatkowego/kontroli podatkowej. Złożenie korekty deklaracji podatkowej wiąże się zawsze z obowiązkiem uregulowania jakichkolwiek zaległości podatkowych. Nieocenionym narzędziem do przygotowania i wysłania korekty deklaracji będzie w tym roku jakikolwiek program PIT 2022 online.

Prawo wystąpienia o urzędowe potwierdzenie

Podatnik może wystąpić o urzędowe potwierdzenie, jeśli posiada interes prawny w potwierdzeniu stanu prawnego lub pewnych faktów, jak również gdy wymagają tego określone przepisy prawa. Urząd powinien wydać zaświadczenie w terminie nie późniejszym niż 7 dni.

Prawo do ochrony danych

Wszystkie indywidualne dane zawarte w informacjach i dokumentach przedłożone organowi podatkowemu objęte są tajemnicą skarbową. Warto przy tym zauważyć, że w sytuacji, gdy tajemnica skarbowa obowiązuje urzędy i określa standardy bezpieczeństwa dla aplikacji podatkowych, także podatnik ma wpływ na bezpieczeństwo swoich danych. Wypełnienie PIT za 2022 online na bezpiecznym urządzeniu i w bezpiecznych okolicznościach jest równie ważne, jak tajemnica urzędowa.