Strona Główna » Serwis podatkowy » Podwyższone koszty uzyskania przychodu w PIT 2019

Podwyższone koszty uzyskania przychodu w PIT 2019

Autor: Ireneusz Poniatowski - Data publikacji: 2020-11-08 18:07:38

Pracownik, który zamieszkuje poza miejscowością wykonywania pracy, ponosi dodatkowe koszty związane z dojazdem do miejsca pracy. W takiej sytuacji możliwe jest, by przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodu.

Koszty uzyskania przychodu pracownika

Przychód osiągany przez pracownika na podstawie umowy o pracę podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wartość podatku naliczana jest od dochodu pomniejszonego o m.in. pracownicze koszty uzyskania przychodów. Wartość standardowych kosztów uzyskania przychodu pracownika została określona kwotowo w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej wynoszą 111,25 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej i nie mogą przekroczyć łącznie 2002,05 zł za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,

Podwyższone koszty

Jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, koszty uzyskania przychodów wynoszą 139,06 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1668,72 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej i i nie mogą przekroczyć łącznie 2502,56 zł za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.

Podwyższone koszty można odliczać w przypadku, gdy podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Wymagane oświadczenie pracownika

Przy wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy płatnik standardowo stosuje koszty uzyskania przychodu w wysokości 111,25 zł. Może zastosować podwyższone koszty tylko jeżeli pracownik złoży oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w przepisie, czyli że miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której wykonuje pracę, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Jeżeli pracownik nie złoży takiego oświadczenia, płatnik nie może zastosować podwyższonych kosztów uzyskania przychodu przy wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia tego pracownika.

Oświadczenie pracownika jest ważne aż do momentu odwołania. Jeżeli stan faktyczny wynikający z tego oświadczenia nie uległ zmianie, nie ma potrzeby ponownego składania oświadczenia. Kiedy pracownik powiadomi pracodawcę o zmianie miejsca zamieszkania, pracodawca zaprzestaje potrącania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.

Podwyższone koszty uzyskania przychodu pracodawca może zastosować pod warunkiem, że pracownik nie otrzymuje zwrotów kosztów przejazdu do miejsca pracy objętych zwolnieniem od podatku dochodowego.

Rozliczenie faktycznie poniesionych wydatków na dojazd

Przepisy ustawy o PIT przewidują możliwość rozliczenia pełnej kwoty faktycznie poniesionych wydatków na dojazd do pracy. Takie rozliczenie może być zastosowane w przypadku, gdy:

  • poniesione na dojazdy wydatki są wyższe od wskazanych zryczałtowanych rocznych kosztów uzyskania przychodów,
  • podatnik dojeżdżał do zakładu pracy środkiem transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej,
  • podatnik posiada udokumentowanie poniesionych kosztów dojazdów w postaci  imiennych biletów okresowych.

Inne sposoby dojazdu do pracy, np. własnym samochodem, nie są brane pod uwagę.

Rozliczenie faktycznie poniesionych wydatków na dojazdy do pracy jest niemożliwe, jeżeli pracownik otrzymuje zwrot kosztów, z wyjątkiem gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu.

Koszty uzyskania przychodów w rozliczeniu pit

Koszty uzyskania przychodów za rok będą ujmowane w rocznym rozliczeniu pit . Pracownicy przenoszą do pit 36 lub pit 37 dane o kosztach z informacji od pracodawcy pit 11 lub samodzielnie odliczają koszty (szczególnie w przypadku faktycznie poniesionych kosztów). Zastanawiając się jak rozliczyć pit przez internet warto skorzystać z programu pit online. Łatwo znaleźć w internecie darmowy program pit .