Strona Główna » Serwis podatkowy » Limity ulg podatkowych - odliczenia od podatku

Limity ulg podatkowych - odliczenia od podatku

Autor: Ireneusz Poniatowski - Data publikacji: 2020-11-08 17:54:00

W rozliczeniu pit za 2019 podatnicy mają prawo odliczyć przysługujące im ulgi podatkowe. Niektóre ulgi odliczane są od przychodu/ dochodu, inne zaś od podatku. Większość odliczeń jest ograniczona limitem  kwotowym lub procentowym.

Ulga na dzieci

Jedną z najpopularniejszych ulg  jest ulga z tytułu wychowywania dzieci. Reguluje ją art 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa pdof).

Osoby mające prawo do tej ulgi korzystają z odliczeń od podatku. Kwota możliwa do odliczenia za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego wynosi:

  • 92,67 zł na pierwsze dziecko,
  • 92,67 zł na drugie dziecko,
  • 166,67 zł na trzecie dziecko,
  • 225,00 zł na czwarte i odrębnie taką samą kwotę na każde kolejne dziecko.

Możliwość skorzystania z tej ulgi przez podatnika wychowującego jedno dziecko uzależniona jest m.in. od dochodów rodziców:

  • 112.000 zł to maksymalna kwota dochodu, która nie pozbawia prawa do ulgi :
    • małżonków pozostających w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy
    • podatnika wychowującego samotnie małoletnie dziecko
  • 56.000 zł to granica wysokości dochodów uprawniających do ulg w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim ( w tym również przez część roku podatkowego)

Kwotę ulgi podatkowej mogą odliczyć oboje rodzice, opiekunowie prawni dziecka albo rodzice zastępczy pozostający w związku małżeńskim  – w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

W sytuacji, gdy podatnikowi zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi, ma on prawo do otrzymania kwoty niewykorzystanej ulgi na dzieci, do wysokości przysługującej mu kwoty odliczenia.

Ulga abolicyjna

Inną ulgą związaną z odliczeniami od podatku jest tzw. “ulga na powrót” albo abolicyjna. Zasady rozliczania tej ulgi określają przepisy art. 27g ustawy pdof oraz art. 13a ustawy ryczałtowej.

W ramach tej ulgi odliczeniu podlega kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego, a kwotą podatku obliczonego za ten rok podatkowy przy zastosowaniu do dochodów wymienionych w art. 27g ust. 1 ustawy, metody wyłączenia z progresją. Ulga ta przysługuje podatnikom podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i uzyskującym w roku podatkowym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochody, które rozlicza się stosując metodę odliczenia proporcjonalnego.

Ulga aktywizacyjna

W ramach tzw. praw nabytych z tytułu ulgi aktywizacyjnej od podatku można odliczyć wydatki poniesione przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe z tytułu zapłaconych  z własnych środków składek na ubezpieczenia społeczne osoby zatrudnionej w ramach umowy aktywizacyjnej. Odliczyć można kwoty w wysokości udokumentowanej dowodami stwierdzającymi ich poniesienie na ten cel. Odliczenie dotyczy wydatków ponoszonych do końca obowiązywania umowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 roku (nie dotyczy umowy przedłużonej po tym czasie). Podstawa prawna: art. 27e ustawy pdof,, art. 14b ustawy ryczałtowej, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. oraz art. 11 nowelizacji ustaw z dnia 16 listopada 2006 roku.

Systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej

W ramach tzw. praw nabytych odliczeniu podlegają wydatki  na systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej w wysokości 30% poniesionych wydatków nie więcej niż 11.340 zł (6% z 189.000 zł) – limit roczny. Z odliczenia mogą korzystać podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczeń z tego tytułu i po tym dniu dokonują dalszych wpłat na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową. Podstawa prawna: art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy pdof, art. 14 ustawy ryczałtowej, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r. oraz art. 4 ust. 3 nowelizacji ustaw z dnia 21 listopada 2001 roku.

Odliczenia z tytułu ulg wykazujemy w PIT/O (m.in. na dzieci, abolicyjna, aktywizacyjna) lub w PIT/D (ulgi mieszkaniowe) i przenosimy do rozliczenia pit 37, pit 36 lub pit 28. Jeśli chcemy rozliczyć pit 2019 online, wypełniamy odpowiednio pit 37 online, pit 36 online lub pit 28 online. W programie pit 2019 znajdziemy instrukcję, jak rozliczyć pit przez internet.